O produkcie

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy

Program Inwestycyjny World jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie z wbudowaną możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jest to produkt skierowany do Klientów zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków połączonym z ochroną ubezpieczeniową oraz tych, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w fundusze.

W ramach Programu można inwestować środki w krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego.

Program Inwestycyjny World pozwala na inwestowanie środków w fundusze następujących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych:

 • Millennium TFI SA
 • NN Investment Partners TFI SA
 • Generali Investments TFI SA
 • Skarbiec TFI SA
 • TFI PZU SA
 • Investors TFI SA
 • Quercus TFI SA
 • Ipopema TFI SA
 • BlackRock
 • Franklin Templeton
 • Schroders
 • Fidelity
 • Aviva Investors Poland TFI

Korzyści

 • dostęp do szerokiej gamy polskich i zagranicznych funduszy,
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci oraz na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość inwestycji w trzech walutach: PLN, EUR lub USD w ramach jednej umowy ubezpieczenia,
 • brak opłat wstępnych, 100% alokacji składki,
 • możliwość przenoszenia środków między funduszami denominowanymi w różnych walutach,
 • stały dostęp do środków - wykup całkowity i wykupy częściowe możliwe w każdym momencie (do 4. roku polisowego włącznie zastosowanie ma opłata dystrybucyjna zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia),
 • bezpłatna zmiana funduszy - do 15 razy w ciągu roku polisowego,
 • świadczenie z tytułu śmierci wolne od podatku od spadków,
 • odroczony podatek od dochodów kapitałowych do czasu wypłaty środków,
 • możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela PZU Życia SA.

Bank Millennium SA wykonuje czynności agencyjne na rzecz PZU Życie SA.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 25 000 PLN lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD przeliczona po średnim kursie NBP z dnia dokonania wpłaty.

Ryzyka

Z inwestycją w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się wyższe koszty oraz ryzyka dotyczące produktów ubezpieczeniowych. W szczególności należy pamiętać, że z inwestowaniem środków w polisę wiążą się dodatkowe koszty i opłaty dotyczące polis ubezpieczeniowych.

Ryzyko kredytowe zakładu ubezpieczeń – brak zdolności do regulowania przez zakład ubezpieczeń swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń i możliwość niewywiązania się z zobowiązań umownych wobec ubezpieczających.

Ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia strat wynikających ze spadku wartości jednostek uczestnictwa w UFK, wskutek spadku lub ograniczeń dotyczących zbycia instrumentów finansowych, które inwestowane są w środki w ramach UFK.

Ryzyko płynności – niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków ze sprzedaży jednostek/tytułów uczestnictw, w które środki z UFK są inwestowane, w wysokości, która nie odbiega znacząco od bieżącej wartości rynkowej, wynikająca z okresu pomiędzy datą zlecenia sprzedaży a datą realizacji.

Ryzyko utraty kapitału – wiąże się z możliwością utraty zainwestowanego kapitału

Inne ryzyka:

 • Ryzyko branży
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Złożoność produktu.

Szczegółowe informacje na temat ryzyka, kosztów i opłat związanych z inwestycją w fundusz wbudowany w polisę ubezpieczeniową znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej Banku oraz w placówkach.

W przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń bądź jego niewypłacalności zaspokojenie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ufg.pl.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium SA („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na produktach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Inwestycja w Program Inwestycyjny World nie jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Inwestycje w ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa produkt finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego.

Informacje o Agencie ubezpieczeniowym przekazywane przez Bank na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.) i są dostępne w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

W przypadku upadłości ubezpieczyciela gwarantowane są dziś świadczenia z polis na życie dla osób fizycznych: 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż 30 tysięcy euro. Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ufg.pl.

Kluczowe informacje dla inwestorów

Dokument zawierający kluczowe informacje (zakładka KID)

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Millennium.