Program Inwestycyjny World

O produkcie

Program Inwestycyjny World jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie z wbudowaną możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jest to produkt skierowany do Klientów zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków połączonym z ochroną ubezpieczeniową oraz tych, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w fundusze.

W ramach Programu można inwestować środki w krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego.


Program Inwestycyjny World pozwala na inwestowanie środków w fundusze następujących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych:

 • Millennium TFI SA
 • NN Investment Partners TFI SA
 • Generali Investments TFI SA
 • Skarbiec TFI SA
 • TFI PZU SA
 • Investors TFI SA
 • Quercus TFI SA
 • Ipopema TFI SA
 • BlackRock
 • Franklin Templeton
 • Schroders
 • Fidelity
 • Aviva Investors Poland TFI

Korzyści

 • dostęp do szerokiej gamy polskich i zagranicznych funduszy,
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci oraz na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość inwestycji w trzech walutach: PLN, EUR lub USD w ramach jednej umowy ubezpieczenia,
 • brak opłat wstępnych, 100% alokacji składki,
 • możliwość przenoszenia środków między funduszami denominowanymi w różnych walutach,
 • stały dostęp do środków - wykup całkowity i wykupy częściowe możliwe w każdym momencie (do 4. roku polisowego włącznie zastosowanie ma opłata dystrybucyjna zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia),
 • bezpłatna zmiana funduszy - do 15 razy w ciągu roku polisowego,
 • świadczenie z tytułu śmierci wolne od podatku od spadków,
 • odroczony podatek od dochodów kapitałowych do czasu wypłaty środków,
 • możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela PZU Życia SA.

Bank Millennium SA wykonuje czynności agencyjne na rzecz PZU Życie SA.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 25 000 PLN lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD przeliczona po średnim kursie NBP z dnia dokonania wpłaty.

Ryzyka

Z inwestycją w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się wyższe koszty oraz ryzyka dotyczące produktów ubezpieczeniowych. W szczególności należy pamiętać, że z inwestowaniem środków w polisę wiążą się dodatkowe koszty i opłaty dotyczące polis ubezpieczeniowych. W szczególności Klient powinien być świadomy, że z inwestycją w fundusze w ramach polisy ubezpieczeniowej wiążą się:

Ryzyko braku płynności – wypłata środków w ciągu 4 pierwszych lat trwania umowy ubezpieczenia wiąże się z opłatą dystrybucyjną, której wysokość, sposób naliczania i pobierania zostały określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ryzyko inwestycyjne – ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, brakiem ochrony wpłaconego kapitału oraz ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków.

Ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń – w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą zostać zaspokojone z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaspokojenie roszczeń należy do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

W przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje świadczenia do wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 EUR według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.

Pozostałe ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko związane z wypłacalnością zakładu ubezpieczeń,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Złożoność produktu.

Inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym - wartość inwestycji może rosnąć lub maleć, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału, a wyniki funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia, w tym informacje na temat kosztów i opłat oraz ryzyk z nim związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Program Inwestycyjny World (OWU), przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. OWU są dostępne w Centrach Finansowych Banku Millennium, na stronie internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl oraz na stronie internetowej PZU Życie SA www.pzu.pl.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Program Inwestycyjny World dostępne są w Centrach Finansowych Banku Millennium na www.bankmillennium.pl oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium SA („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Inwestycja w Program Inwestycyjny World nie jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Inwestycje w ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez Klienta transakcji na instrumentach lub produktach finansowych jest podstawą do uznania, że Klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Informacje dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego obowiązkowo przekazywane przez Bank na podstawie art. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) są dostępne na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl, w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.

W przypadku upadłości ubezpieczyciela gwarantowane są dziś świadczenia z polis na życie dla osób fizycznych: 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż 30 tysięcy euro. Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.ufg.pl.

Kluczowe informacje dla inwestorów

Dokument zawierający kluczowe informacje (zakładka KID)

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Millennium.