Raporty bieżące


29.02.2024 - godz. 21:19

Raport bieżący nr 4/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2023: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023 (uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego:
- wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023,
- wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
- informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2023 roku, (uchwała nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 (uchwały od nr 6 do nr 24).
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 26).
14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 27).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 28).
16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29).
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwały nr 30 - 32).
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki):

1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenielink otwiera się w nowym oknie,
3) załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia („Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”)link otwiera się w nowym oknie,
4) załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia („Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”)link otwiera się w nowym oknie,
5) Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023link otwiera się w nowym oknie,
6) Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. („Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023”)link otwiera się w nowym oknie,
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023”)link otwiera się w nowym oknie,
8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie,
9) Dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia
a) Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankachlink otwiera się w nowym oknie,
b) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczejlink otwiera się w nowym oknie,
c) Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Zlink otwiera się w nowym oknie,
d) Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwalink otwiera się w nowym oknie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim