Spłata zobowiązań

...jeśli występują...


 

do 2 miesięcy

 

powyżej 2 miesięcy

Monitorowanie należności

Jeśli opóźnienie w spłacie trwa do dwóch miesięcy, zadzwoń:

(+48) 22 598 40 16

Nasi pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 18:00.

Podczas rozmowy z pracownikiem będzie możliwość podjęcia następujących działań:

 • ustalenia terminu spłaty zadłużenia,
 • zaktualizowania danych teleadresowych,
 • ustalenia salda, kwoty pozostałej do spłaty.

...jeśli występują...


 

powyżej 2 miesięcy

Restrukturyzacja

Jeśli opóźnienie w spłacie trwa powyżej dwóch miesięcy, zadzwoń:

(+48) 22 598 57 60

Nasi pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Pracownicy Banku dokonują szczegółowej weryfikacji każdej sprawy i mogą zaproponować różne rozwiązania mające doprowadzić do ustalenia formy spłaty zadłużenia przeterminowanego.

Jeżeli kredyt był ubezpieczony, skontaktuj się z ubezpieczycielem lub udaj się do najbliższego oddziału Banku Millennium.

Znajdź oddział

Gdy problemy ze spłatą są trwałe, możesz złożyć wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. O decyzji zostaniesz poinformowany telefonicznie, listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi aktualną sytuację finansową:

 • złóż w najbliższym oddziale Banku Millennium,
 • wyślij na adres: Bank Millennium SA, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 • wyślij e-mailem na adres: platnosci@bankmillennium.pl.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą

Pytania i odpowiedzi

 • Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

  Na mocy ustawy BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców. Informacje te są przekazywane do banków, SKOK-ów oraz pozostałych instytucji udzielających kredytów poza sektorem bankowym. Dzięki danym zawartym w BIK proces przyznawania kredytów może być szybszy, trafniejszy i przy zmniejszonym ryzyku nadmiernego zadłużania się klientów, co przekłada się też na większe bezpieczeństwo depozytów. Dzięki pozytywnej historii kredytowej w BIK klienci mogą łatwiej uzyskać kredyt na finansowanie swoich potrzeb. Negatywna historia w BIK może mieć wpływ na ocenę wiarygodności klienta w instytucjach finansowych, może powodować wzrost kosztów kredytu, a nawet uniemożliwić jego otrzymanie.


 • Kiedy i na jak długo dane trafiają do BIK?

  Informacje o spłacie zobowiązań, zarówno terminowej, jak i nieterminowej przekazywane są do BIK dwa razy w tygodniu. Jeśli zobowiązanie nie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK przez okres 5-letni bez zgody Klienta, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • dopuszczono się zwłoki w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni,
  • upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody.

  Zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów, a dane nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.


 • Jak można sprawdzić swoją historię w BIK?

  BIK umożliwia klientom bezpłatne sprawdzenie swojej historii kredytowej. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.bik.pl - link otwiera się w nowym oknie.


 • Czym jest Bankowy Rejestr?

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 r. banki wymieniają się informacjami o klientach za pośrednictwem systemu BR.

  Bankowy Rejestr (BR) jest bazą prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Gromadzone są w nim dane identyfikacyjne Klientów indywidualnych i przedsiębiorców niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banków.

  Dane w Systemie Bankowy Rejestr mogą być przetwarzane bez zgody Klienta nawet przez 5 lat po zamknięciu rachunku bankowego.


 • Upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencka - czyli sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika, który staje się upadłym polega na:

  • likwidacji majątku upadłego (spieniężenie i podział między wierzycieli);
  • wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego (ratalnej spłaty wierzycieli w kwocie ustalonej przez sąd);
  • umorzeniu ewentualnych niezaspokojonych w powyższy sposób zobowiązań upadłego.

  Upadłość można ogłosić raz na 10 lat.

  O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika) na wniosek dłużnika. Z wnioskiem może wystąpić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w momencie powstania niezawinionej niewypłacalności.

  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

  Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie we wniosku składników swojego majątku. Te z nich, które są możliwe do zbycia podlegają zajęciu, a następnie są licytowane. Uzyskane sumy pieniężne zostają przeznaczone na spłatę wierzytelności.

  Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy mieć na uwadze, że wiąże się to z poważnymi konsekwencjami w momencie składania wniosku, a także na przyszłości, wywiera wpływ nie tylko na sytuację majątkową dłużnika, ale także jego małżonka. Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek dłużnika może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego.

  Dane osób, w stosunku do których sąd ogłosi upadłość będą publikowane w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

  Szczegółowe informacje znajdują się w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 poz. 1306, ustawa weszła w życie 31 grudnia 2014 r.) – tzw. nowej upadłości konsumenckiej.


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców