Informacje ogólne

Wsparcie przyznawane jest na mocy ustawy z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 2015 poz. 1925).

Wsparcie polega na przyznawaniu podlegających zwrotowi środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Jeżeli w tym okresie wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia lub wzrósł poziom dochodu na osobę w gospodarstwie domowym), wypłata wsparcia zostanie wstrzymana.

Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1 500 zł miesięcznie. W przypadku kredytów udzielonych w walucie obcej kwota maksymalnego wsparcia stanowi równowartość kwoty 1 500 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP (z dnia zapadalności raty kredytu mieszkaniowego, przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat kredytu mieszkaniowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia).

Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między Bankiem a kredytobiorcą.

Wsparcie wypłacane jest w wysokości stanowiącej równowartość nadchodzących rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z zastrzeżeniem wspomnianego powyżej ograniczenia kwotowego.

Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku w placówkach Banku.

Warunki przyznania wsparcia

Wsparcie może być przyznane, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego; 
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe; 
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

Wsparcie nie może być przyznane: 

 1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy – Kodeks pracy;
 2. jeżeli jeden ze współkredytobiorców uzyskał wsparcie;*
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
 • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
 • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

* chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego dotychczas wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy - w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdą Państwo w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Proces wnioskowania o wsparcie

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie w placówce Banku Millennium wniosku o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu pracy o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kredytobiorca zawiera umowę o przyznanie wsparcia. Umowa zawierana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Przyznane wsparcie przekazywane jest przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do Banku, który spłaca ratę kredytu mieszkaniowego. 

Wstrzymanie wypłat wsparcia

Wstrzymuje się wypłatę wsparcia w przypadku: 

 • utraty przez kredytobiorcę statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu,
 • zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu,
 • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
 • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej,
 • spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty,
 • zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zwrot wsparcia

Po upływie 24 miesięcy od momentu wypłaty ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego). Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank o harmonogramie zwrotu wsparcia, kwotach rat oraz numerze rachunku do zwrotu wsparcia. 

W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania, zwrot wsparcia następuje w całości w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Wsparcie nienależne

Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

 • pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 ustawy
 • na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.

Kredytobiorca, który otrzymał wsparcie nienależne, dokonuje niezwłocznie zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków z tego tytułu.