Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i masz kredyt hipoteczny, skorzystaj z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

O funduszu

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz skorzystać, jeśli:

 • spłacasz kredyt hipoteczny w Banku Millennium
 • jesteś w trudnej sytuacji finansowej

Rodzaje wsparcia

1. Dofinansowanie rat

Ten rodzaj wsparcia polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty stanowiącej równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. Dofinansowanie nie może jednak wynosić więcej niż 3000 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy.


Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli w trakcie 40 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a status osoby bezrobotnej był warunkiem otrzymania wsparcia).


Uzyskane wsparcie należy zwrócić po 2 latach od wypłaty ostatniej raty. Zwrot następuje w równych nieoprocentowanych ratach przez 200 miesięcy na podstawie harmonogramu spłat.


Jeśli spłacisz 134 raty uzyskanego wsparcia bez opóźnienia, pozostała do zwrotu część może zostać umorzona.

2. Pożyczka na spłatę zadłużenia

W przypadku gdy kredytowana nieruchomość została sprzedana, a kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokryła całego kredytu hipotecznego, możesz otrzymać pożyczkę na spłatę zadłużenia.


Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 120 000 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek w Banku Millennium. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Warunki

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz skorzystać, jeśli posiadasz tylko jedną nieruchomość oraz spełnisz co najmniej jeden z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku masz status bezrobotnego, straciłeś pracę lub pracę stracił jeden z kredytobiorców, w przypadku gdy kredyt jest wspólny (z wykluczeniem rozwiązania przez kredytobiorcę umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy kredytobiorcy)

 • rata kredytu wzrosła i wynosi 40% dochodów twojego gospodarstwa domowego

 • twój miesięczny dochód* po odjęciu raty kredytu nie przekracza 1940 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego


  * wskazane kwoty dochodu określone zostały zgodnie z przepisami Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.) art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 obowiązują od 1.10.2018 r., oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Kiedy nie można skorzystać ze wsparcia?


 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie (chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy – w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu hipotecznego nie może przekroczyć 40 miesięcy)
 • jeżeli umowa kredytu hipotecznego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • jeżeli przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku lub 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie jesteś właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, posiadasz inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków

Jak otrzymać

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu i wejdź w zakładkę Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

  template.externalLink.desc ZŁÓŻ WNIOSEK o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 2. 2

  Wypełnij wniosek i poczekaj na decyzję: znajdziesz ją w swojej skrzynce w Millenecie.

 3. 3

  Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, konieczne będzie zawarcie umowy o przyznanie wsparcia lub umowy o pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Przyznane wsparcie przekazywane będzie przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do Banku Millennium. Wniosek możesz złożyć również w placówce Banku.
Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdują się w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.