Ochrona Karty dla kart debetowych i kredytowych

Bezpieczna Karta dla kart debetowych i kredytowych

Bezpieczna Karta dla kart Generali Millennium Visa

 • Zgłaszanie roszczenia

  Krok 1: Zgłoś zajście zdarzenia na policji w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia zgłoszenia w ciągu 48 h (w przypadku nieuprawnionego użycia karty, rabunku gotówki, zakupu towaru).

  Krok 2: Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszenia szkody.

  Krok 3: Skompletuj niezbędną dokumentację wraz z formularzem zgłoszenia szkody (lista dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i różni się w zależności od poszczególnych ubezpieczeń w ramach pakietu).

  Krok 4: Dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć do Ubezpieczyciela najpóźniej w terminie 60 dni, licząc od momentu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres Ubezpieczyciela:

  Generali T.U. S.A.
  Departament Ubezpieczeń Majątkowych
  Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
  ul. Postępu 15 B
  02-676 Warszawa

  Aby skorzystać z Pakietu Assistance dla domu, w razie zdarzenia, wystarczy zadzwonić do Centrum Alarmowego pod numerem telefonu (+48) 22 874 56 54 lub 0 801 181 572. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Generali T.U. S.A.

  Budynek Marynarska Point
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenie o rezygnacji z Pakietu Bezpieczna Karta w oddziale Banku Millennium na piśmie lub za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu posiadania danej karty wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który pobrana została ostatnia opłata ubezpieczeniowa.


Pewna Spłata dla kart kredytowych

Pewna Spłata dla kart Generali Millennium Visa

 • Zgłaszanie roszczenia

  Krok 1: Wypełnij odpowiedni Formularz zgłoszenia roszczenia.

  Krok 2: Skompletuj niezbędną dokumentację wraz z Formularzem zgłoszenia roszczenia (lista dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i różni się w zależności od poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych).

  Krok 3: Złóż wymaganą dokumentację na adres Ubezpieczyciela.

  Generali T.U. S.A.
  Departament Ubezpieczeń Majątkowych (dot. ubezpieczenia utraty pracy)
  Departament Likwidacji Szkód Masowych (dot. ubezpieczenia od śmierci NNW)
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Generali T.U. S.A.

  Budynek Marynarska Point
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa w dowolnym momencie w oddziale Banku Millennium poprzez podpisanie Wniosku dotyczącego ubezpieczeń do karty lub telefonicznie za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia ochrona wygasa w stosunku do Ubezpieczonego:

  • W przypadku ubezpieczenia utraty pracy - ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa.
  • W przypadku ubezpieczenia śmierci w wyniku NW - na koniec cyklu rozliczeniowego, w którym złożono rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej, o ile została ona złożona co najmniej 10 dni przed upływem cyklu rozliczeniowego, bądź na koniec kolejnego cyklu rozliczeniowego, o ile rezygnacja została złożona bez zachowania tego terminu.

Ubezpieczenie podróżne dla kart kredytowych

 • Zgłaszanie roszczenia

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali czynnym całą dobę, dzwoniąc pod numer telefonu +48 521 05 92.

  Kontaktując się z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu powinna podać:

  • rodzaj i numer karty,
  • imię i nazwisko Ubezpieczonego,
  • dokładnie wyjaśnić osobie dyżurującej okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony
  • określić, jakiej pomocy potrzebuje,
  • podać numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą występującą w jego imieniu,
  • umożliwić lekarzom Centrum Pomocy Generali dostęp do wszystkich informacji medycznych.

  Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest:

  • stosowanie się przez Ubezpieczonego lub osobę występującą w jego imieniu do zaleceń Centrum Pomocy Generali, udzielając wszystkich niezbędnych informacji i pełnomocnictw;
  • umożliwienie Centrum Pomocy Generali dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności zajścia szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenie przez Ubezpieczonego lub osobę występującą w jego imieniu wszelkiej koniecznej pomocy i wyjaśnień.

  Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest złożenie zgłoszenia szkody na kompletnie i poprawnie wypełnionym formularzu Generali. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Generali T.U. S.A.

  Budynek Marynarska Point
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  W przypadku kart segmentu Classic rezygnacja z ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia w oddziale Banku  Millennium na piśmie lub za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku złożenia przez Posiadacza karty rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych, ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który pobrana została ostatnia opłata ubezpieczeniowa.

  W przypadku kart segmentu Gold oraz Platinum ochrona ubezpieczeniowa wygasa wraz z wygaśnięciem umowy o kartę kredytową.


Ubezpieczenie podróżne dla kart Generali Millennium Visa

 • Zgłaszanie roszczenia

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się w ciągu 24 godzin z Centrum Pomocy Generali czynnym całą dobę, dzwoniąc pod numer telefonu 0 22 205 51 94.

  Kontaktując się z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu powinna:

  • podać rodzaj, numer i datę ważności karty Ubezpieczonego,
  • imię i nazwisko Ubezpieczonego,
  • dokładnie wyjaśnić osobie dyżurującej okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony,
  • określić jakiej pomocy potrzebuje,
  • podać numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą występującą w jego imieniu,
  • umożliwić lekarzom Centrum Pomocy Generali dostęp do wszystkich informacji medycznych.


 • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Generali T.U. S.A.

  Budynek Marynarska Point
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z ubezpieczenia możliwa jest poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia w oddziale Banku Millennium na piśmie lub za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku złożenia przez Posiadacza karty rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym posiadacz karty złoży rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem, że rezygnacji można dokonać najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy.


Ubezpieczenie WORLD dla kart Millennium Visa Euro26