To Ty ustalasz warunki

Weź udział w naszej aukcji i wylicytuj wyższe oprocentowanie dla swojej lokaty

O lokacie

Lokata Aukcje to szansa na uzyskanie ponadprzeciętnego oprocentowania.

  • Ty decydujesz, jaką kwotę umieścisz na lokacie.
  • Ty ustalasz oprocentowanie, które będzie dla Ciebie najbardziej korzystne.
  • Jeśli Twoja oferta znajdzie się w puli wygrywającej, Bank założy lokatę na wylicytowanych przez Ciebie warunkach.

Czy masz już 15-dniową Lokatę Aukcje?

  • W aukcji trwającej od 15 lipca do 18 lipca średnie oprocentowanie ofert wygrywających wyniosło 3,93%.
  • Najwyżej oprocentowana oferta, którą przyjęto do puli wygrywającej, została złożona 18 lipca 2024 o godz. 14:57:53 z oprocentowaniem 4,00%. Najniższe oprocentowanie wyniosło 0,50%.
  • Nie strać kolejnej okazji! Weź udział w aukcji i złóż ofertę – oprocentowanie maksymalne 4,00%! Aukcja trwa od 22 lipca od godz. 09:00 do 25 lipca do godz. 15:00.

Oprocentowanie

  • Lokata Aukcje to lokata w PLN o stałym oprocentowaniu, otwierana na 15 dni.
  • Oprocentowanie maksymalne: 4,00%
  • Oprocentowanie standardowe: 0,50%

Środki złożone na Lokacie Aukcje są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Gwarancją objęte są w 100% zainwestowane w Banku środki, których łączna wysokość w złotych wraz z innymi środkami zainwestowanymi w produkty Banku, objęte ustawowym systemem gwarantowania, nie przekracza równowartości 100 000 euro. Ochronie podlegają środki pieniężne osób fizycznych zgodnie z art. 2 pkt 3) w związku z art. 17 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Lokata Aukcje dostępna jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN wyłącznie za pośrednictwem Millenet. Lokata jest nieodnawialna. Minimalna kwota lokaty to 500 zł. Łączna kwota ofert złożonych w danej aukcji przez jednego Klienta nie może przekraczać 500 000 zł. Oprocentowanie Lokaty Aukcje jest stałe. Wysokość oprocentowania Lokaty Aukcje jest ustalana przez Klienta i nie może przekroczyć oprocentowania maksymalnego, określonego dla danej aukcji i podawanego za pośrednictwem Millenet. Lokata Aukcje zostanie otwarta po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie aukcji internetowej oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnym na www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku – w przypadku przyjęcia danej oferty przez Bank do puli wygrywającej.

Pytania i odpowiedzi

Jak założyć