O produkcie

Jeśli chcesz znacząco pomnożyć swoje oszczędności, skorzystaj z naszej oferty.

Teraz SuperDuet - połączenie największych zalet lokaty terminowej i funduszu inwestycyjnego - daje Ci jeszcze więcej korzyści. Dzięki uatrakcyjnieniu oferty możesz elastycznie zarządzać swoimi środkami i stale powiększać swój zysk.

Na czym polega inwestycja w SuperDuet?

Część zainwestowanych środków wpłacana jest na lokatę terminową, pozostałe środki są lokowane w jednym z subfunduszy inwestycyjnych Millennium.

Teraz Ty decydujesz:

 • na jak długo ulokujesz środki: 3, 6 lub 12 miesięcy,
 • w którym z siedmiu subfunduszy inwestycyjnych Millennium będą lokowane Twoje pieniądze:

FIO Subfunduszu Dynamicznych Spółek,
FIO Subfunduszu Akcji,
FIO Subfunduszu Cyklu Koniunkturalnego,
FIO Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,
SFIO Subfunduszu Absolute Return,
SFIO Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu,
SFIO Subfunduszu Globalny Akcji,

 • o proporcjach w jakich połączysz lokatę z subfunduszem: 50% lokata + 50% subfundusz.

Łączna minimalna kwota wpłaty to 2000 zł!

Lokata to:

 • stałe oprocentowanie lokaty nawet do 4,5% w skali roku na lokacie 3-miesięcznej,
 • bezpieczeństwo zagwarantowane przez stałe oprocentowanie - daje pewność dochodu niezależnie od tego jak zmienia się wysokości stóp procentowych na rynku.

Fundusz inwestycyjny to:

 • szansa na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie czasu,
 • możliwość wycofania środków bez utraty wypracowanego zysku.

Subfundusze w ramach oferty

Jaki subfundusz wybrać ?

Wybierz jeden z Subfunduszy w zależności od oczekiwanej zyskowności, przewidywanego czasu trwania inwestycji oraz możliwości zaakceptowania okresowych wahań kursów akcji.

Opis Subfunduszy proponowanych w ramach oferty SuperDuet:

Subfundusz Dynamicznych Spółek

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, przy czym znaczącą część portfela akcyjnego stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych. Część aktywów, która nie jest ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Millennium FIO Subfundusz Akcji

Subfundusz może lokować w akcje do 100% swojego portfela, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu nie może być niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w akcje, a pozostała część środków może być lokowana w dłużne papiery wartościowe.

Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada zmienną alokację aktywów w akcje i obligacje w zależności od przewidywanych średnio-terminowych trendów rynkowych. Udział akcji w aktywach Subfunduszu będzie nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Subfundusz będzie także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz lokuje środki w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej (co najmniej 55% środków) oraz w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową (od 10% do 40%). Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych stabilizujących dochód. Subfundusz inwestuje przynajmniej 55% aktywów w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, zaś pozostałą część środków w akcje spółek notowanych na GPW.

Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return

Subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej stopy zwrotu funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu fundusz inwestuje w wiele klas aktywów na rynkach akcji, dłużnym, walutowym oraz pieniężnym, także z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (opcje, futures, swap, forward). Fundusz może lokować swoje aktywa również na rynkach zagranicznych.

Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku, który będzie inwestował w różne globalne instrumenty finansowe, z przeważającym udziałem obligacji (powyżej 50%) oraz istotnym udziałem akcji (ok 30%), z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu będą lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, inwestujących w tzw. alternatywne klasy aktywów. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada alokację do 100% aktywów w akcje na rynkach globalnych, z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu będą lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Indywidualna stopa zwrotu netto uczestnika Funduszu jest uzależniona od daty zbycia i daty odkupienia jednostek uczestnictwa oraz uiszczonych opłat manipulacyjnych i pobranego podatku dochodowego. Informacje o Funduszu, w tym opis czynników ryzyka, zawiera prospekt informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów, które dostępne są w placówkach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., przy ul. Żaryna 2a w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Inwestowanie w Fundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Funduszu i wartość jego jednostek uczestnictwa cechują się dużą zmiennością.

Środki na Lokacie SuperDuet w części lokacyjnej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Gwarancja obejmuje środki, których wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 EUR. Ochronie podlegają imienne depozyty osób fizycznych zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy.

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A."1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.