Uczestnicy i schemat transakcji

Faktor (Bank Millennium) - wyspecjalizowana instytucja finansowa, która nabywa od faktoranta wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów bądź usług na podstawie podpisanej umowy faktoringowej.

Faktorant (zbywca wierzytelności) - przedsiębiorca, któremu przysługuje krótkoterminowa wierzytelność pieniężna w stosunku do nabywcy produktów, towarów lub usług.

Kontrahent (dłużnik) - odbiorca towarów lub usług, podmiot zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego.

Jakie są korzyści dla Klienta?

 • poprawa płynności finansowej firmy / wzrost obrotów firmy poprzez zamianę należności na środki finansowe,
 • poprawa wskaźników i struktury bilansu,
 • zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej Klienta,
 • dostosowanie poziomu finansowania do realizowanej sprzedaży,
 • możliwość uzyskania finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń, gdyż podstawowym zabezpieczeniem finansowania jest nabywana wierzytelność,
 • możliwość uzyskania rabatów u swoich Dostawców, poprzez szybszy dostęp do środków finansowych z tytułu faktoringu,
 • możliwość wydłużenia terminów płatności faktur dla poszczególnych Kontrahentów,
 • oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z administracją, rozliczaniem i ściąganiem należności,
 • usprawnienie zarządzania portfelem wierzytelności,
 • uproszczona procedura załatwiania formalności, a co się z tym wiąże - szybkość uzyskania środków pieniężnych.
 • możliwość uzyskania finansowania na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie za pośrednictwem profesjonalnej aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank.

WEB Faktor

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie świadczonych usług faktoringowych, Bank wdrożył nowoczesny system do rozliczeń faktoringowych wraz z zaawansowaną aplikacją dla Klienta - WEB Faktor.

WEB Faktor to system służący do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Bankiem i Klientem, posiadający rozbudowany moduł raportowy. Aplikacja dostępna jest przez stronę internetową i nie wymaga przeprowadzania instalacji na komputerze Klienta. Wszelkie informacje dostępne są dla Klienta on-line.

Dzięki zastosowaniu aplikacji WEB Faktor, w wybranych produktach faktoringowych, Klienci mają możliwość uzyskania finansowania na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie.

Za pośrednictwem aplikacji możliwe są m.in. następujące operacje:

 • wprowadzanie faktur do systemu (ręcznie lub poprzez import z pliku),
 • szybka, wygodna i bezpieczna komunikacja Klienta z Bankiem poprzez tworzenie dokumentów z odpowiednimi informacjami i wnioskami, jakie Klient chce przekazać do Banku,
 • generowanie raportów.

Moduł raportowy

Informacje dostępne poprzez aplikację WEB Faktor pozwalają Klientom na analizę i skuteczne zarządzanie umową faktoringową oraz wszechstronną ocenę współpracy ze swoimi odbiorcami.

Moduł raportowy w WEB Faktor umożliwia m.in. podgląd:

 • danych umowy, zaangażowania w umowie oraz limitów przyznanych poszczególnym kontrahentom i ich wykorzystania,
 • wszystkich wierzytelności finansowanych i niefinansowanych,
 • danych na temat przelewów wysłanych do Klienta,
 • rozliczeń w wybranym przez Klienta zakresie czasowym, jak również wydruk poszczególnych rozliczeń wierzytelności,
 • faktur wystawionych Klientowi przez Bank z tytułu świadczonych usług faktoringowych w wybranym przez Klienta okresie.

Jak rozpocząć współpracę?

Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy na stronie internetowej, a skontaktuje się z Tobą Doradca i umówi się na spotkanie. Doradca udzieli Ci również szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów.

Aby móc przygotować ofertę oraz wyliczyć wysokość limitu faktoringowego, potrzebować będziemy od Ciebie:

 • dokumentów założycielskich, określających status prawny firmy,
 • dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 • zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 • dokumentów handlowych dotyczących współpracy z danymi kontrahentami,
 • dokumentów finansowych firmy.

Ewentualnie poprosimy o inne dokumenty.

Podczas spotkania Doradca przedstawi Ci ofertę faktoringową Banku i doradzi, które rozwiązanie najlepiej spełni potrzeby Twojej firmy. Po dokonaniu analizy i przyznaniu limitu faktoringowego, Doradca przedstawi szczegółowe warunki transakcji. Wystarczy, że podpiszesz umowę faktoringową, by w pełni korzystać z zalet faktoringu jako narzędzia finansowania handlu.

Szczegółowe informacje o ofercie uzyskasz również w placówkach Banku Millennium.

Jak odzyskasz płynność zamrożoną w fakturach, czyli jak uruchomisz finansowanie w ramach podpisanej umowy faktoringowej?

 • prześlij do Banku w ustalonej formie zestawienie wierzytelności,
 • po otrzymaniu zestawienia Bank dokona wypłaty środków na Twój rachunek.

Finansowanie z tytułu faktoringu jest realizowane w ramach linii odnawialnej, co oznacza, że każda spłata dokonana przez Twojego kontrahenta powoduje uwolnienie części limitu i daje możliwość ponownego jego wykorzystania.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy wszyscy kontrahenci muszą być objęci umową faktoringową?

  Nie, to Klient decyduje, którego z Kontrahentów zgłosi do umowy faktoringowej. W trakcie trwania umowy można zgłosić nowych Kontrahentów.

 • Czym faktoring różni się od kredytu?

  FAKTORING: KREDYT:
  Oprócz finansowania w ramach faktoringu zawsze świadczone są dodatkowe usługi, którymi mogą być np. monitoring płatności, inkaso należności, przejęcie ryzyka braku spłaty wierzytelności przez kontrahenta Nie są świadczone dodatkowe usługi na rzecz Kredytobiorcy
  Spłata udzielonego Klientowi finansowania następuje poprzez spłatę wierzytelności przez Kontrahentów Kredyt spłacany jest przez Kredytobiorcę
  Ryzyko transakcji oparte na Kliencie i/lub Kontrahencie Ryzyko transakcji zawsze oparte Kredytobiorcy
  Możliwość otrzymania finansowania przez Klienta o słabszym standingu finansowym Potencjalnymi Kredytobiorcami są firmy albo o dobrym standingu finansowym albo dobrej sytuacji majątkowej
  Podstawowym zabezpieczeniem Faktora jest nabyta wierzytelność Bardzo często konieczność ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń
  Poprawia płynność finansową nie obniżając zdolności kredytowej przedsiębiorstwa Obniża zdolność kredytową przedsiębiorstwa

 • W jaki sposób Klient otrzymuje środki w ramach faktoringu?

  Klient przesyła do Banku w ustalonej formie Zestawienie faktur. Bank, po otrzymaniu Zestawienia, dokonuje wypłaty środków na rachunek Klienta.

 • Jak szybko środki są przekazywane na rachunek Klienta?

  Najczęściej w dniu przesłania Zestawienia wierzytelności do Banku.

 • Jakie wierzytelności mogą być przedmiotem faktoringu?

  Przedmiotem faktoringu mogą być wierzytelności pieniężne powstałe w wyniku transakcji sprzedaży towarów lub usług.

 • Ile kosztuje faktoring?

  Na koszt faktoringu składają się następujące elementy:
  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja za administrowanie wierzytelnościami,
  • odsetki od finansowania w wysokości stopy bazowej powiększonej o marżę Banku.

 • Jaka jest różnica pomiędzy faktoringiem pełnym i faktoringiem niepełnym?

  Faktoring pełny polega na przeniesieniu przez Faktoranta na Faktora zarówno wierzytelności, jak też ryzyka związanego z brakiem spłaty wierzytelności przez Dłużnika.

  Faktoring niepełny polega na przeniesieniu przez Faktoranta na Faktora wierzytelności, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku spłaty wierzytelności przez Dłużnika w terminie ustalonym w umowie faktoringowej. zobowiązanym do spłaty wierzytelności na rzecz Faktora jest Faktorant. Przeniesienie na Faktora wierzytelności nie wiąże się więc z przeniesieniem na niego ryzyka braku spłaty wierzytelności przez Dłużnika.


 • Jakie firmy mogą być najczęściej zainteresowane faktoringiem?

  Najczęściej faktoringiem zainteresowane są firmy, które:

  • współpracują ze znaczną częścią swoich odbiorców stosując odroczone terminy płatności,
  • mają w planach wydłużenie terminów płatności swoim obecnym odbiorcom lub zaoferowanie dłuższych terminów płatności nowym odbiorcom, z którymi właśnie zaczyna współpracę,
  • są zainteresowane dodatkowymi usługami takimi jak finansowanie, administrowanie czy zabezpieczeniem przed ryzykiem braku płatności Kontrahenta.

 • Jak uwolnić środki finansowe zamrożone w fakturach?

  •     Klient przesyła do Banku w ustalonej formie zestawienia wierzytelności,
  •     Bank, po otrzymaniu zestawienia, dokonuje wypłaty środków z tytułu nabytych wierzytelności,
  •     każda spłata dokonana przez kontrahenta powoduje uwolnienie części limitu faktoringowego, co oznacza możliwość jego ponownego wykorzystania.