Kredyt technologiczny

Finansowanie inwestycji w nowe technologie

O kredycie technologicznym

Planujesz inwestycje oparte o nowe technologie, które podniosą innowacyjność i konkurencyjność Twojej firmy? Chcesz otrzymać bezzwrotne wsparcie - premię technologiczną?

Z kredytem technologicznym w Banku Millennium:

 • sfinansujesz nawet 70% wydatków kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • uzyskasz dofinansowanie ze środków unijnych – premię technologiczną przyznaną przez BGK,
 • już po zrealizowaniu 25% planowanych wydatków możesz wystąpić o częściową wypłatę premii technologicznej,
 • środkami z otrzymanej premii technologicznej spłacisz część kapitału kredytu,
 • podniesiesz innowacyjność swojej firmy oraz zwiększysz jej potencjał.

Pytania i odpowiedzi

 • Za inwestycje technologiczne uznajemy inwestycje polegające na:

  • zakupie i wdrożeniu nowej technologii,
  • wdrożeniu własnej nowej technologii,

  oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

  Wdrażana technologia musi mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej lub
  • wyników prac rozwojowych lub
  • wyników badań przemysłowych lub
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • Okres kredytowania uzależniamy od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta i może on wynieść nawet 10 lat.

 • Kredytu technologicznego udzielamy w złotówkach.

 • Wysokość kredytu uzależniamy od wysokości kosztów kwalifikowanych projektu. Nie mogą one przekroczyć równowartości 50 mln EUR oraz zdolności kredytowej Twojej firmy.

 • Kredyt technologiczny może otrzymać firma spełniająca kryteria mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 651/2014), posiadającego siedzibę na terytorium Polski.

 • Kredyt możesz spłacać zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Część kapitału kredytu spłacisz otrzymaną premią technologiczną.

 • Premia technologiczna może wynosić

  • nawet 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorców,
  • nawet 60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców zgodnie z poziomem wsparcia określonym w "Mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 dla Polski".
 • Nabór wniosków rozpoczął się i potrwa do 31.05.2023 roku do godziny 16:00. Pamiętaj! Do wniosku dołącz promesę kredytową lub warunkową umowę kredytu technologicznego.

 • Aby uzyskać premię technologiczną:

  • złóż wniosek o dofinansowanie - premię technologiczną w BGK,
  • do wniosku o dofinansowanie dołącz promesę kredytową lub warunkową umowę kredytu technologicznego,
  • spełnij warunki uruchomienia kredytu,
  • zrealizuj co najmniej 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych projektu,
  • złóż w BGK wniosek o płatność pośrednią lub końcową.
 • Wydatki kwalifikowane, czyli takie które mogą zostać objęte premią technologiczną to wydatki niezbędne i powiązane z inwestycją technologiczną, np:

  • zakup gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, które nie mogą przekroczyć 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych,
  • zakup lub wytworzenie innych środków trwałych,
  • prace i materiały budowlane, które nie mogą przekroczyć 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
  • zakup i ochrona patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • spłata kapitału kredytu na sfinansowanie zakupu środków trwałych,
  • ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne doradców zewnętrznych - wsparcie nie może przekroczyć 50% tych wydatków,
  • koszty związane z uzyskaniem patentów – wsparcie nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
 • Realizację inwestycji możesz rozpocząć następnego dnia po złożeniu w BGK wniosku o dofinansowanie.

 • Okres kwalifikowalności wydatków to okres, w którym możesz ponosić wydatki dotyczące inwestycji. W trakcie tego okresu zobowiązujesz się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Termin zakończenia okresu kwalifikowalności następuje z dniem złożenia w BGK wniosku o płatność końcową, nie później niż 31.12.2029 r.