Twoja firma korzystała ze wsparcia finansowego PFR?

Formalności związane z Tarczą Finansową PFR możesz dopełnić w Millenecie

Co należy zrobić

Jeśli Twoja firma otrzymała subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR, pamiętaj, aby do 31 grudnia 2020 r. przekazać dokumenty potwierdzające, że osoba, która złożyła wniosek (i ewentualne odwołania), była uprawniona do reprezentowania Twojej firmy. Złóż wskazane niżej dokumenty:

 • pełny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, jeśli wynika z niego, że w dniu złożenia wniosku lub odwołania składająca je osoba była uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy

  lub
 • pełnomocnictwo będące dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby, która złożyła w imieniu Twojej firmy wniosek lub odwołanie wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG

  lub
 • oświadczenie będące retrospektywnym potwierdzeniem stanu związania przez Twoją firmę umową subwencji finansowej wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG

UWAGA: Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów do 31 grudnia 2020 r., Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję!

Jak przygotować dokumenty

Sprawdź, w jaki sposób przygotować wymagane dokumenty. Możesz je złożyć online przez Millenet, dostarczyć do placówki lub wysłać na adres Banku. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych spróbujemy samodzielnie zweryfikować uprawnienie w bazie CEIDG i poprosimy jedynie o potwierdzenie w Millenecie.

1. Pełny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, jeśli wynika z niego, że w dniu złożenia wniosku lub odwołania składająca je osoba była uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy

Skorzystaj w tym celu z serwisów KRS lub CEIDG dla pobrania i zapisania odpisu lub wydruku w formacie PDF. Ten dokument nie wymaga podpisania.

Jeśli osoba składająca w Twoim imieniu wniosek/odwołanie nie była uprawniona do jednoosobowego reprezentowania firmy, prześlij do Banku dodatkowo pełnomocnictwo lub oświadczenie.


2. Pełnomocnictwo będące dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby, która złożyła w imieniu Twojej firmy wniosek lub odwołanie.

UWAGA: pełnomocnictwo musi być sporządzone przed wysłaniem wniosku/odwołania, którego dotyczy, wg wzoru dostępnego na stronie PFR. Pamiętaj o dołączeniu pełnego odpisu z KRS lub wydruków z CEIDG potwierdzających umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi spełniać następujące warunki:

 • zostać sporządzone przed wysłaniem wniosku/odwołania, którego dotyczy
 • mieć treść zgodną ze wzorem zawartym w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR
 • zostać udzielone osobie, która złożyła wniosek/odwołanie w imieniu Twojej firmy
 • być podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Twojej firmy, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Ciebie wraz z pełnomocnictwem
 • być podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub notarialnie
 • mieć format PDF, a podpisy elektroniczne powinny być złożone metodą PAdES
 • data złożenia ostatniego podpisu musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku/odwołania, którego pełnomocnictwo dotyczy (jeśli daty są takie same, decyduje godzina złożenia ostatniego podpisu, o ile podpis zawiera znacznik czasu w przypadku podpisu elektronicznego)
 • pełnomocnictwo wraz z odpisem z KRS lub wydrukami z CEIDG musi być załączone do każdego wniosku/odwołania, które uzyskały pełne lub częściowe przyznanie subwencji

Jeśli sam odpis z KRS lub wydruk z CEIDG nie jest wystarczający, bo osoba składająca wniosek/odwołanie nie była upoważniona do reprezentowania firmy i nie miała odpowiedniego pełnomocnictwa, musisz przekazać do Banku oświadczenie.


3. Oświadczenie będące retrospektywnym potwierdzeniem stanu związania przez Twoją firmę umową subwencji finansowej.

Skorzystaj z wzoru oświadczenia dostępnego na stronie PFR. Wypełnij dokument, zapisz go w formacie PDF, a następnie podpisz kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zgodnie z reprezentacją. Pamiętaj o dołączeniu pełnego odpisu z KRS lub wydruków z CEIDG potwierdzających umocowanie osób, które podpisały oświadczenie.

Oświadczenie musi spełniać następujące warunki:

 • zostać sporządzone po złożeniu wszystkich wniosków/odwołań
 • mieć treść zgodną ze wzorem zawartym w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR
 • być podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Twojej firmy, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Ciebie wraz z oświadczeniem
 • być podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub notarialnie
 • mieć format PDF, a podpisy elektroniczne powinny być złożone metodą PAdES
 • data złożenia ostatniego podpisu musi być późniejsza niż data złożenia wniosku/odwołania, którego oświadczenie dotyczy (jeśli daty są takie same, decyduje godzina złożenia ostatniego podpisu, o ile podpis zawiera znacznik czasu w przypadku podpisu elektronicznego)
 • oświadczenie wraz z odpisem z KRS lub w wydrukami z CEIDG musi być załączone do każdego wniosku/odwołania, które uzyskały pełne lub częściowe przyznanie subwencji

Jak wysłać dokumenty

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu.

 2. 2

  Wejdź w zakładkę Dokumenty i Wnioski, a następnie Tarcza Finansowa: Zarządzanie wnioskami.

 3. 3

  Wybierz Przekaż dokumenty i załącz wymagane pliki.