O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Twojej nieruchomości oferowane we współpracy z PZU SA proponujemy Ci jako zabezpieczenie do kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej.

Dzięki temu ubezpieczeniu Twój dom lub mieszkanie chronione będzie od szkód powstałych w następstwie:

  • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania lub zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów,
  • aktów terroryzmu,
  • przepięcia,
  • dewastacji,
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto, zawierając umowę ubezpieczenia będziesz mógł skorzystać z usług świadczonych przez PZU POMOC w zakresie pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia, pomocy w przypadku hospitalizacji, interwencji specjalisty w domu lub usług informacyjnych.

Składka ubezpieczeniowa to tylko 0,09% wartości nieruchomości rocznie, należna w równych miesięcznych ratach, niezależnie od rodzaju nieruchomości.

Minimum formalności związanych z ubezpieczeniem nieruchomości!

  • Wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferty ubezpieczenia na etapie składania wniosku o kredyt/pożyczkę hipoteczną w placówce Banku Millennium i złożysz Polisę w celu zawarcia umowy ubezpieczenia - nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów, ani spełniać dodatkowych wymogów.
  • Wszystkie czynności związane z wymaganą na cele zabezpieczenia kredytu hipotecznego umową cesji świadczeń ubezpieczeniowych na Bank i kontynuacją ubezpieczenia realizujemy razem z kredytem - nie będziesz miał obowiązku corocznego dostarczania aktualnej polisy i pamiętania o terminie płatności.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU SA), w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności PZU SA, zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych kredytobiorców/pożyczkobiorców kredytów/pożyczek hipotecznych w Banku Millennium SA. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielami za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A (https://rpu.knf.gov.pl/link otwiera się w nowym oknie). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia, zawierającej również informacje o agencie ubezpieczeniowym. Bank jako Agent posiada wystawione przez Ubezpieczycieli Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Dodatkowe produkty

Kredyt Hipoteczny

Za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu.

Pożyczka Hipoteczna

To kredyt, który możesz przeznaczyć na dowolny cel! Wakacje, samochód, studia?

Ubezpieczenie na życie

Zapewnij sobie oraz Twoim najbliższym stabilność finansową nawet w najtrudniejszych momentach.

Jak skorzystać

Przez internet

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

Jeśli masz pytania,
zadzwoń!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00