Pomoc Millenet

  • MilleKod

   8 cyfrowy numer potrzebny do zalogowania w systemie Millenet.

   Do uwierzytelnienia MilleKodu służy H@sło1. Twój numer MilleKod jest zapisany w Umowie korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej / Umowie Komunikacyjnej .

  • H@sło1

   8 cyfrowe hasło numeryczne uwierzytelniające MilleKod, potrzebne do zalogowania w systemie Millenet.

   H@sło1 służy do logowania się do systemu Millenet. Klient Banku otrzymuje powyższe hasło w postaci zabezpieczonej koperty papierowej, w wiadomości SMS (wysłanej podczas pierwszego logowania), wiadomości Millenet lub w przelewie zwrotnym w procesie zdalnym. H@sło1 należy użyć najpóźniej w terminie 90 dni od chwili wydania. Dodatkowo w przypadku formy dostarczenia w wiadomości SMS, wiadomość jest ważna przez 15 minut od chwili wysłania przez system Banku. Po upływie tego czasu, H@sło1 straci ważność i niezbędny jest kontakt z Bankiem w celu otrzymania nowego.

   System Millenet wymusza zmianę H@sła1 w momencie pierwszego logowania się przez Klienta. Użytkownik Millenet może w dowolnym momencie dokonać zmiany H@sła1 poprzez zakładkę Moje ustawienia - Ustawienia zabezpieczeń.

   System dokona blokady H@sła1 w przypadku błędnej trzykrotnej próby jego wpisania. Jeżeli Użytkownik pamięta prawidłowe H@sło1, jego odblokowanie jest możliwe pod numerem telefonu 801-24-HELP (801-24-4357). Jeżeli Użytkownik zapomniał H@sło1, powinien skontaktować się z Bankiem w celu otrzymania nowego H@sła1.

   Przy użyciu MilleKodu i H@sła1 klient może wykonać operacje takie jak:

   • sprawdzanie sald na rachunkach bankowych, limitu dostępnych środków na rachunkach kart kredytowych, sald zadłużeń z umów o kredyt i innych,
   • zlecanie przelewu z rachunku Klienta na inne rachunki Klienta prowadzone przez Bank lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej Banku Millennium,
   • zlecanie przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego,
   • zlecanie przelewów na rzecz Zaufanych Odbiorców,
   • zmiany H@sła1.

   Uwaga! Trzykrotne błędne wpisanie H@sła1 spowoduje jego zablokowanie.

   W celu odblokowania H@sła1 należy zadzwonić na specjalną linię telefoniczną: 801 24 HELP (801 24 4357). Nowe H@sło1 Klient może uzyskać w każdym oddziale, gdzie po weryfikacji jego tożsamości zostanie mu wydana nowa koperta z H@słem1.

   W opcji Profil - Ustawienia zabezpieczeń można zdefiniować częstotliwość przypominania o zmianie H@sła1.

  • H@słaSMS

   H@sła SMS to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy. W Millenecie H@sła SMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej dla Klientów indywidualnych i firmowych posiadających dostęp do Millenetu za pomocą MilleKodu.

   Jak aktywować H@sła SMS?

   Aktywacja H@seł SMS polega na zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego w Banku, na który będą wysyłane jednorazowe hasła do potwierdzania operacji w Millenecie. Aktywacja następuje w procesie zakładania konta bankowego.

   W Millenecie po wydrukowaniu jednorazowego H@sła2 z bankomatu Millennium

   • Wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium (wymagane posiadanie karty debetowej lub kredytowej).
   • Po zalogowaniu do Millenetu system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS.
   • Po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z pierwszym H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet.
   • Na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych cyfr z wydrukowanego w bankomacie H@sła2.

   Zmiana/odblokowanie numeru telefonu dla H@seł SMS odbywa się w identyczny sposób jak aktywacja. Możliwa jest wyłączenie porzez TelemMillennium i Millenet.

   Blokada zdefinowanego numeru telefonu dla H@seł SMS możliwa jest w Millenecie.

  • H@sło2

   H@sło2 służy wyłącznie do zmiany/aktywacji numeru telefonu komórkowego dla usługi H@sełSMS.

   H@sło2 możesz wydrukować w bankomacie Millennium wybierając opcję Kanały Bankowości Elektronicznej - Wydruk H@sła2.

   Przy pierwszym zalogowaniu się do Millenetu po wydruku H@sła2 system umożliwi Ci zmianę numeru telefonu dla usługi H@sełSMS.

  • Limit Dzienny Transakcji (Limit Główny)

   Jest to dopuszczalna maksymalna dobowa wartość operacji pieniężnych, które mogą być zlecone w Millenet.

   Wartość Limitu Dziennego ustalana jest indywidualnie w Oddziale i zapisana w umowie o korzystaniu z usług bankowości internetowej (Umowa korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej / Umowa Komunikacyjna).

   W przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy ustala odrębnie wartość Limitu Dziennego Transakcji na swoim MilleKod.

  • Zaufani Odbiorcy

   Odbiorcy, na rzecz których można dokonywać poleceń przelewu w ramach Limitu Dziennego Transakcji (Limitu Głównego) bez użycia H@słaSMS.

  • Umowa korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej (Umowa Komunikacyjna)

   Umowa zawarta między Klientem a Bankiem, na podstawie której Klient może korzystać z usług bankowości internetowej.

 • W celu aktywowania usług bankowości internetowej Millenet należy:

  • odwiedzić jeden z oddziałów Banku Millennium,
  • podpisać Umowę korzystania z kanałów bankowości elektronicznej / Umowę Komunikacyjną zawierającą m.in. MilleKod oraz ustalającą maksymalny dzienny limit operacji (Limit Główny),
  • odebrać kopertę zawierającą H@sło1,
  • zalogować się i zmienić hasło z koperty na dowolne ośmiocyfrowe.

  Od tej chwili umożliwiony jest pasywny dostęp do aplikacji pozwalający na kontrolowanie stanu finansów osobistych oraz na dokonywanie przelewów pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi.

  Dla wszystkich klientów jedyną metodą autoryzacji są H@słaSMS, H@sło2 jest używane jedynie do definiowania i zmiany numeru telefonu komórkowego na który będą wysyłane H@słaSMS.

  H@sło2 może być wydrukowane przy pomocy karty Millennium Visa Konto, Millennium Maestro oraz Visa Executive Electron w bankomatach Millennium. Aby odnaleźć najbliższy bankomat należy skorzystać z wyszukiwarek bankomatów dostępnych na stronach poszczególnych linii biznesowych.

  Uwaga! Należy pamiętać, że hasła w systemie Millenet składają się z dokładnie ośmiu cyfr. Przy logowaniu się do Millenet system przypomina o zmianie haseł - częstotliwość przypominania można określić w opcji Profil - Ustawienia zabezpieczeń. Okres ten nie może być dłuższy niż 60 dni.

  W celu uzyskania pomocy podczas logowania i w trakcie korzystania z systemu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 801 24 HELP (801 24 4357).

  • H@sło Tymczasowe

   H@sło tworzone w trakcie składania wniosku o konto przez Internet niezbędne w trakcie pierwszego logowania do konta.
 • Opcja ta, dostępna bezpośrednio ze strony głównej umożliwia podgląd złożonych przez Ciebie wniosków do Banku oraz daje dostęp do zawartych umów.

  • W zakładce Wnioski możesz zobaczyć listę Twoich wniosków, uzyskać dostęp do szczegółów lub działań na wniosku (jeżeli są dostępne).
  • W zakładce Umowy możesz zobaczyć, przeczytać i pobrać kopię zawartych z Bankiem umów, oświadczeń i innych istotnych dokumentów.

Konta

 • Znajdziesz tu wszystkie dostępne informacje o Twoich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, które posiadasz w Banku Millennium SA.

  Jeśli interesuje Cię informacja o saldzie na rachunkach wybierz podmenu Konta - Lista kont.

  Jeśli natomiast potrzebujesz dokładnych informacji o rachunku skorzystaj z opcji Konta - Historia i Szczegóły, gdzie z rozwijanej listy zawierającej nazwy i numery poszczególnych rachunków możesz wybrać ten, który Cię interesuje.

  Informacje o poszczególnych transakcjach na rachunku znajdziesz w oknie Konta- Historia i Szczegóły - Historia transakcji.

  Masz dostęp do wszystkich rachunków (dla Klientów indywidualnych), których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem w Banku Millennium SA. W przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą masz dostęp również do konta swojej firmy.

Przelewy

 • Wybierając odpowiednie podmenu masz możliwość składania dyspozycji przelewów z rachunków, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem w Banku Millennium S.A.

  Masz dostęp do siedmiu formularzy przelewów, zależnie od rodzaju przelewu, jaki chcesz zlecić:

  Krajowy
  pozwala na składanie dyspozycji dowolnych przelewów na rachunki krajowe. Przelewy krajowe są realizowane podczas najbliższej sesji Elixir-u.
  Między moimi kontami
  pozwala na składanie dyspozycji przelewów pomiędzy własnymi rachunkami posiadanymi w Banku Millennium S.A.
  Na email/telefon
  to usługa pozwalająca na realizację przelewu wskazując zamiast numeru rachunku bankowego odbiorcy, adres email odbiorcy bądź jego numer telefonu komórkowego.
  Do ZUS
  formularz przelewu, skonstruowany zgodnie z wymaganiami ZUS, umożliwia dokonywanie płatności do ZUS.
  Podatkowy
  formularz przelewu do Urzędu Skarbowego.
  Natychmiastowy
  to usługa przeznaczona dla użytkowników Millenetu pozwalająca zrealizować przelew do innego banku w trybie natychmiastowym z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
  Zagraniczny
  formularz przelewu zagranicznego (w tym przelewy SEPA).

  Kwoty kolejnych przelewów zleconych tego samego dnia sumują się w ramach Dziennego Limitu Transakcji (Limitu Głównego). Maksymalna dobowa wysokość zleconych operacji pieniężnych nie może przewyższać wysokości Dziennego Limitu Transakcji (Limitu Głównego). Ograniczenia te nie dotyczą przelewów pomiędzy rachunkami własnymi posiadanymi w Banku Millennium.

  Przelewy do odbiorców, którzy nie mają nadanego statusu Zaufany wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

  • Przelewy - Krajowy

   Opcja pozwala na dokonywanie zleceń dowolnych przelewów na rachunki krajowe.

   Przelewy krajowe realizowane są podczas najbliższej sesji ELIXIR-u. Jeśli chcesz, możesz zlecać też przelewy z przyszłą datą wykonania - wystarczy, że wpiszesz odpowiednią datę w formularzu.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Dalej. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

   Istnieje możliwość zapamiętania danych odbiorcy, do którego wysyłasz przelew. Żeby to zrobić należy wybrać opcję Dodaj Odbiorcę na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu. Dane odbiorcy zostaną wprowadzone do listy odbiorców (dostęp przez menu Moi Odbiorcy - Lista Odbiorców), gdzie będziesz miał możliwość ich edycji. Nowemu odbiorcy należy nadać nazwę skróconą, która ułatwi szybkie wprowadzanie jego danych, przy wykonywaniu przelewów krajowych i definiowaniu zleceń stałych. Wówczas przy każdym następnym przelewie krajowym można będzie automatycznie wprowadzić dane raz zapamiętanego odbiorcy - na formularzu przelewu możesz skorzystać z funkcji wybór z listy stworzonych odbiorców za pomocą ikony bądź poprzez wpisanie co najmniej dwóch znaków z nazwy odbiorcy. Po wprowadzeniu znaków system podpowie listę dostępnych zdefiniowanych odbiorców. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Moi odbiorcy.

   • Przelewy do zaufanych odbiorców nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

   • Przelewy w Banku Millennium na rachunki w walucie obcej są możliwe tylko na kwotę przewyższającą wartość 1 PLN.

   • Formularz Przelew krajowy nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych.

  • Przelewy - Między moimi kontami

   Po wybraniu powyższej opcji na ekranie pojawia się formularz, który pozwala na przelewanie środków w ramach własnych rachunków posiadanych w Banku Millennium S.A. Wystarczy na formularzu wybrać z rozwijanej listy odpowiednie rachunki, wprowadzić kwotę i tytuł przelewu, a także określić datę, zgodnie z którą przelew ma zostać wykonany (standardowo przelew zostanie wykonany on-line, chyba, że sam podasz inną datę).

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać funkcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie należy wybierać przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, wybierz opcję Powrót.

   • Przelewy na rachunki własne nie wymagają H@sełSMS.

   • Przelewy pomiędzy rachunkami w różnych walutach są możliwe tylko na kwotę przewyższającą wartość jednostki waluty rachunku źródłowego (np. 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF itp).

  • Przelewy - Na email/telefon

   Po wybraniu powyższej opcji na ekranie pojawi się formularz, który pozwala na przelewanie środków bez podawania numeru rachunku odbiorcy. Aby wykonać przelew wystarczy podać adres email odbiorcy bądź jego numer telefonu komórkowego.

   Wykonanie przelewu wymaga podania odbiorcy hasła do sfinalizowania tego przelewu. Odbiorca po otrzymaniu email bądź sms musi zalogować się do systemu Millenet używając otrzymane dane od zleceniodawcy i dokończyć proces realizacji przelewu.

  • Przelewy - Do ZUS 4 w 1

   Wszystkie przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być realizowane na specjalnym formularzu.

   Z rachunku
   należy wybrać rachunek, z którego będą ściągnięte środki do wykonania przelewu.
   Dostępne saldo
   pole określa środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku osobistym powiększone o dostępne saldo rachunku kredytowego powiązanego z rachunkiem osobistym).
   Numer rachunku ZUS
   należy wybrać jeden lub dwa lub trzy lub czery ogólnopolskie numery rachunków bankowych ZUS poprzez zaznaczenie pola wyboru odpowiedniego dla danej wpłaty. Wpłata może być dokonana na:
   • 83101010230000261395100000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

   • 78101010230000261395200000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

   • 73101010230000261395300000 - należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

   • 68101010230000261395400000 - należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

   Formularz przelewu do ZUS zawiera dodatkowe pola (inne niż zwykły formularz przelewu krajowego):

   NIP płatnika
   należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek). Pole musi być wypełnione.
   Typ identyfikatora uzupełniającego
   z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, którego numer ma zostać wpisany do następnego pola:
   • wybrać R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą REGON,

   • wybrać P, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

   Jeżeli płatnik nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: PESEL lub REGON, wówczas należy wpisać cyfrę:

   • 1 - dla dowodu osobistego

   • 2 - dla paszportu

   Identyfikator uzupełniający płatnika
   należy wpisać numer dokumentu odpowiadający wybranemu typowi identyfikatora uzupełniającego. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu dodatkowo przed numerem proszę zamieścić serię dokumentu. Numer identyfikatora uzupełniającego należy wpisać bez odstępów i znaków rozdzielających (bez kresek).
   Typ wpłaty
   z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni tytuł wpłaty do ZUS:
   • D - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

   • E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,

   • A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

   • M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),

   • S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),

   • T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności,

   • U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego udzielonego przez ZUS.

   Deklaracja
   należy wpisać datę deklaracji ZUS w formacie rok i miesiąc (RRRRMM), np. luty 2003 jako 200302.

   Numer deklaracji
   należy wpisać kolejny numer deklaracji ZUS dla danego okresu.

   Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
   należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.
   Data wykonania
   system umożliwia również zlecanie przelewów z datą przyszłą.
   Zablokuj powyższą kwotę oraz opłatę za przelew na wskazanym rachunku do momentu wykonania tego przelewu

   zaznaczenie tej opcji przy przelewie z datą przyszłą spowoduje zarezerwowanie środków na rachunku bieżącym pod wysyłany przelew oraz opłatę za tę operację. Oznacza to, że w dniu realizacji przelewu na rachunku bieżącym będzie wystarczająca kwota na realizację dyspozycji.

   Blokada kwoty jest automatycznie zdejmowana w momencie wykonania przelewu. Blokadę można dowolnie nadawać i zdejmować dla zdefiniowanych przelewów z datą przyszłą poprzez edycję przelewu w opcji Przelewy - Oczekujące.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

   Przelewy do ZUS nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

  • Przelewy - Podatkowy

   Wybierając w menu opcję Przelewy - Podatkowy można wypełnić formularz przelewu do Urzędu Skarbowego.

   Rachunek źródłowy
   wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane środki.
   Dostępne saldo
   środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku osobistym powiększone o dostępne saldo rachunku kredytowego powiązanego z rachunkiem osobistym).
   Numer rachunku Urzędu Skarbowego
   wszelkie dane użyte do w tej sekcji formularza pochodzą z wykazu publikowanego przez Ministerstwo Finansów pod adresem www.mf.gov.pl. W celu uzyskania poprawnego numeru rachunku Urzędu Skarbowego należy z rozwijanych list wybrać:
   • Miejscowość - miejscowość organu podatkowego,

   • Urząd Skarbowy - właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy,

   • Typ płatności.

   Miejscowość
   w rozwijanej liście podane są wszystkie miejscowości, w których są zlokalizowane organy podatkowe.
   Urząd Skarbowy
   umieszczone są tutaj wszystkie organy podatkowe zlokalizowane w danej miejscowości.
   Typ płatności
   w rozwijanej liście umieszczone są skróty oznaczające:
   • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,

   • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,

   • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,

   • djb - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,

   • ind - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

   • wyd - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej,

   • doch - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej.

   Typ identyfikatora
   z rozwijanej listy możesz wybrać NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport.
   Identyfikator płatnika
   jest to numer identyfikacyjny, który należy wpisać zgodnie z wybranym w polu Typ identyfikatora. Identyfikator należy wprowadzić bez żadnych odstępów ani znaków rozdzielających. W przypadku wyboru dowodu osobistego i paszportu należy wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości.
   Symbol formularza podatkowego
   jeśli należność wynika z odpowiedniego formularza składanego przez zobowiązanego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy symbol tego formularza podatkowego, np.:
   • PIT37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,

   • VAT7 - deklaracja podatku od towarów i usług,

   • CIT2 - deklaracja o wysokości dochodu podatnika podatku dochodowy od osób prawnych,

   • AKC2A - podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych.

   Jeżeli natomiast należność wynika z decyzji organu podatkowego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni symbol płatności, jak np.:

   • PIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,

   • CIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,

   • VAT - decyzja w sprawie podatku od towarów i usług,

   • AKC - decyzja w sprawie podatku akcyzowego,

   • GL - decyzja w sprawie podatku od gier,

   • KP - decyzja w sprawie zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej,

   • PPE - decyzja w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

   • PN - decyzja w sprawie podatku od nieruchomości,

   • SD - decyzja w sprawie podatku od spadków i darowizn,

   • PPC - wpłata dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych,

   • OS - wpłata dotyczy opłaty skarbowej,

   • INNE - wpłata innych należności, np. podatek od środków transportowych.

   Okres
   z listy należy wybrać okres jakiego dotyczy zobowiązanie podatkowe. Może to być odpowiednio: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, dekada. W zależności od dokonanego wyboru należy wybrać właściwe wartości w rozwijanych listach, które są zlokalizowane poniżej.
   Zablokuj powyższą kwotę oraz opłatę za przelew na wskazanym rachunku do momentu wykonania tego przelewu

   zaznaczenie tej opcji przy przelewie z datą przyszłą spowoduje zarezerwowanie środków na rachunku bieżącym pod wysyłany przelew oraz opłatę za tę operację. Oznacza to, że w dniu realizacji przelewu na rachunku bieżącym będzie wystarczająca kwota na realizację dyspozycji.

   Blokada kwoty jest automatycznie zdejmowana w momencie wykonania przelewu. Blokadę można dowolnie nadawać i zdejmować dla zdefiniowanych przelewów z datą przyszłą poprzez edycję przelewu w opcji Przelewy - Oczekujące.

   Dodatkowy opis
   pole to należy wypełnić jeżeli:
   • Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego (wówczas zobowiązany, wypełniając pole, wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności),

   • Wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu bądź też określonego rodzaju formularza (zeznania, deklaracji, informacji); wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności.

   Data wykonania
   system umożliwia zlecanie przelewów z datą przyszłą z zastrzeżeniem, że data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecania.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

   Przelewy do Urzędu Skarbowego nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

  • Przelewy - Natychmiastowy

   Opcja pozwala na dokonywanie zleceń dowolnych przelewów na rachunki krajowe banków uczestniczących w usłudze przelewów natychmiastowych.

   Przelewy krajowe realizowane są w czasie rzeczywistym.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

  • Przelewy - Zagraniczny

   Wybierając w menu opcję Przelew zagraniczny można składać wniosek o dokonanie przelewu zagranicznego.

   Wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane pieniądze oraz prowizja za operacje, następnie wprowadzić dane odbiorcy lub skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wprowadziłeś tego odbiorcę zagranicznego do listy odbiorców stałych).

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

   Data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 11 miesięcy od daty jego zlecania.

  • Przelewy oczekujące

   Opcja Przelewy oczekujące wyświetla listę przelewów z datą przyszłą, które są w trakcie realizacji lub mają wyznaczony późniejszy termin realizacji.

   Kliknięcie na wybrany przelew z listy przelewów oczekujących powoduje przejście do strony Przelewy oczekujące - Informacje szczegółowe dającej możliwość edycji danych na formularzu przelewu i usunięcia zlecenia przelewu (co jest jednoznaczne z rezygnacją z jego realizacji).

  • Przelewy odrzucone

   Opcja Przelewy odrzucone wyświetla listę przelewów odrzuconych wraz z przyczyną ich odrzucenia

  • Lista odbiorców

   Ekran wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych odbiorców przelewów: firm lub osób prywatnych, których dane chcesz przechowywać w systemie, aby ułatwić i skrócić czas zlecania nowego przelewu.

   Lista odbiorców jest uporządkowana według Nazwy skróconej nadanej odbiorcy przez użytkownika. Wybór Nazwy skróconej wybranego odbiorcy prowadzi do strony z Informacjami szczegółowymi (Odbiorcy - Informacje szczegółowe) gdzie istnieje możliwość edycji i usuwania danych odbiorcy.

   Nazwa skrócona nie może może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych, z wyjątkiem poniższych: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

  • Nowy odbiorca (szablon płatności)

   Opcja umożliwia definiowanie nowych odbiorców (krajowych lub zagranicznych) przelewów.

   Odbiorcy, którego rzetelności jesteś pewien, możesz nadać status Zaufanego Odbiorcy. Przelewy do takich odbiorców nie będą wymagały H@sełSMS. Natomiast samo definiowanie oraz edycja danych zaufanych odbiorców stałych wymaga H@słaSMS.

   Definiując odbiorcę zagranicznego należy pamiętać o zaznaczeniu pola Odbiorca zagraniczny, ponieważ formularz dotyczący odbiorców zagranicznych zawiera dodatkowe pola do wypełnienia.

   Nazwa skrócona nie może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych, z wyjątkiem poniższych: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, na którym należy raz jeszcze sprawdzić poprawność wpisanych danych. Na ekranie tym zostanie dodatkowo wyświetlona nazwa i numer oddziału banku odbiorcy (system przyporządkowuje te dane na podstawie numeru rachunku bankowego odbiorcy). Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie, wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

   Utworzenie nowego odbiorcy (szablonu płatności) wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

  • Nadchodzące płatności

   Opcja zawiera listę planowanych płatności wraz z kwotą, terminem płatności i informacją z jakiego rachunku dana płatność zostanie pobrana przez system.

   Opcja Pokaż filtry umożliwia wybór okresu za jaki zostaną wyświetlane dane.

   Na nadchodzące płatności składają się:

   • zlecenia stałe,

   • zlecone przelewy z datą przyszłą,

   • raty kredytów,

   • obciążenia kart kredytowych.

  • Zlecenia stałe

   Opcja pozwala na definiowanie nowych zleceń stałych oraz edycję wcześniej założonych.

   Data początkowa określa datę wykonania pierwszej płatności - od tego momentu zlecenia będą realizowane z określoną przez Ciebie częstotliwością (pole Częstotliwość) aż do nadejścia Daty zakończenia zlecenia.

   Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

   • Zdefiniowanie nowego zlecenia stałego wymaga H@słaSMS.

   • Data początkowa zlecenia stałego musi być zawarta w okresie 11 miesięcy od daty jego ustanowienia.

  • Polecenia zapłaty

   Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. To usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury wprost z Twojego rachunku.

   Udzielając zgody na stosowanie Polecenia zapłaty Bank razem ze wskazanym wierzycielem będzie czuwał nad terminowym inicjowaniem płatności. Wierzyciel będzie nadal dostarczał Tobie faktury, lecz to Bank będzie czuwał nad opłacaniem ich w terminie. Ty nadal masz pełną kontrolę nad procesem. W ciągu 56 dni od każdej płatności masz prawo odwołania - bez podania przyczyn - każdej dokonanej w ten sposób płatności.

   Zestawienie wszystkich Poleceń zapłaty znajduje się w menu Przelewy - Płatności - Polecenia zapłaty.

 • Usługa Faktury elektroniczne umożliwia otrzymywanie faktur od wybranych Dostawców bezpośrednio w systemie transakcyjnym Millenet. Płatności za rachunki możesz regulować jednym kliknięciem (klikając przycisk: „Zapłać”) za pośrednictwem swojego konta w systemie transakcyjnym.

  • Przelewy - Faktury elektroniczne – Lista faktur - służy do wyświetlenia przesyłek otrzymanych od wybranego Dostawcy (jeżeli Porozumienie jest już zawarte w systemie).
  • Przelewy - Faktury elektroniczne – Lista porozumień - służy do wyświetlenia listy zawartych Porozumień w systemie wraz ze statusem w jakim znajduje się dane Porozumienie (np.: Porozumienie w trakcie, Porozumienie zawarte, Porozumienie przeterminowane).

  Nowe porozumienie można zawrzeć wybierając przycisk „Nowe porozumienia” w zakładce „Lista porozumień” Lista dostępnych firm od których można otrzymywać faktury elektroniczne jest dostępna na stronie internetowej Banku oraz w systemie transakcyjnym.

  Usługa jest bezpłatna.

  • Aktywacja usługi

   Z menu wybierz opcję Przelewy – Faktury elektroniczne – Lista porozumień, następnie Nowe porozumienie

   Wypełnij formularz:

   • wybierz Dostawcę,
   • wprowadź nadany Ci przez dostawcę usług Identyfikator Odbiorcy (najczęściej jest to numer ewidencyjny z faktury papierowej),
   • wpisz skróconą nazwę porozumienia,
   • potwierdź dane i zaakceptuj je przy pomocy H@słaSMS.

   Po wypełnieniu formularza nadany zostanie 10 cyfrowy Kod wniosku . Aby usługa była aktywna, należy przekazać Kod wniosku do Dostawcy.

   Wniosek o otrzymywanie Faktur elektronicznych możesz złożyć w imieniu osoby trzeciej - przekaż jej kod potwierdzający.

  • Identyfikator Odbiorcy

   Podanie Identyfikatora Odbiorcy jest konieczne do aktywowania usługi Faktur elektronicznych w Millenet.

   Identyfikator Odbiorcy jest charakterystyczny dla wybranego Dostawcy. Może to być na przykład:

   • numer abonenta,
   • numer polisy,
   • numer ewidencyjny.

   W przypadku niepoprawnego wpisania numeru należy ponownie wypełnić wniosek o porozumienie w Millenet.

  • Kod wniosku

   Kod wniosku jest to kod generowany w systemie, który będzie potrzebny do sfinalizowania porozumienia z wybraną firmą w systemie. Sposób kontaktu w tym celu z firmą zależy od tego, jaka firma została wybrana.

   Sposób ostatecznej aktywacji może wyglądać następująco:

   • Pracownik wybranej firmy skontaktuje się telefonicznie z Klientem, aby uzyskać Kod wniosku i umowa jest zawarta.
   • Należy się skontaktować telefonicznie z Dostawcą i przekazać Kod wniosku.

   Należy się upewnić, w jaki sposób wybrany Dostawca ostatecznie aktywuje usługę w Millenet.

   Kod wniosku cały czas można sprawdzić także w szczegółach porozumienia (zakładka Przelewy - Faktury elektroniczne - Lista porozumień).

  • Jak opłacać faktury?

   Należy wybrać zakładkę: Przelewy - Faktury elektroniczne - Lista faktur. Aby zapłacić fakturę, należy kliknąć tylko przycisk Zapłać. Formatka przelewu wypełniona jest automatycznie. Po zaakceptowaniu przelewu, polecenie przelewu zostało złożone!

Karty

 • W oknie Karty - Lista kart widoczne są wszystkie posiadane przez klienta karty wraz z podstawowymi informacjami. Kliknięcie na nazwę produktu prowadzi do strony Informacje szczegółowe zawierającej dane dotyczące karty oraz dostęp do historii transakcji (w przypadku kart kredytowych oraz przedpłaconych).

  • Lista kart - Informacje szczegółowe

   Zawarte tu są informacje na temat poszczególnych kart płatniczych, w tym dla kart kredytowych, prezentowana jest również historia transakcji. Przeglądanie poszczególnych kart następuje poprzez wybór numeru i nazwy karty z rozwijanej listy.

   Dla kart kredytowych prezentowane są następujące informacje:

   Numer karty
   jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.
   Imię i nazwisko posiadacza karty
   to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.
   Wykorzystana kwota kredytu
   to jest kwota, która obejmuje wykonane transakcje bezgotówkowe, pożyczki gotówkowe oraz należne Bankowi prowizje, odsetki i opłaty.
   Dostępny limit kredytowy
   określa wysokość pozostałego do wykorzystania przyznanego limitu kredytowego.
   Przyznany limit kredytowy
   jest to kwota kredytu przyznana przez Bank do rachunku karty kredytowej.
   Przyznany limit gotówkowy
   jest to kwota w ramach przyznanego limitu kredytowego, którą można wypłacić w postaci gotówki.
   Data następnej płatności
   termin spłaty karty kredytowej.
   • W przypadku, gdy minął dzień spłaty karty, ale nie zakończył się bieżący cykl rozliczeniowy, pojawi się informacja "Zostanie podana po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego".

   • W przypadku, gdy nie istnieje zadłużenie do spłaty w danym miesiącu, pojawi się informacja „Nie jest dostępna z powodu braku zadłużenia do spłaty w bieżącym miesiącu".

   Wybrany poziom stałej spłaty
   procent kwoty zadłużenia do spłaty na rachunku karty z tytułu transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. Zmiana poziomu stałej spłaty możliwa jest w opcji Karty - Informacje szczegółowe - Zmiana stałej spłaty.
   Kwota następnej płatności
   kwota, na którą składają się: pełna kwota odsetek, prowizji i opłat oraz kwota stałej spłaty będąca procentem (wybrany poziom stałej spłaty) kwoty zadłużenia transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi oraz spłaty zadłużenia w innym banku.
   • W przypadku Programu kredytowego kwota miesięcznej spłaty jest powiększona o wymagalne należności Banku z tytułu Programu kredytowego.

   • W przypadku, gdy spłata w danym miesiącu została już dokonana lub nie ma kwoty do spłaty, pojawi się informacja „Brak zadłużenia do spłaty lub nastąpiła spłata minimalna".

   • W przypadku, gdy nie została spłacona zaległa kwota minimalna, pojawi się informacja „Brak spłaty zaległej kwoty minimalnej".

   Minimalna kwota spłaty

   wymagana przez Bank kwota spłaty, na którą składają się: pełna kwota odsetek, prowizji i opłat oraz kwota stałej spłaty wyliczona przy zastosowaniu minimalnej stopy spłaty dla danej karty kredytowej będąca procentem kwoty zadłużenia z tytułu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz spłaty zadłużenia w innym banku.

   W przypadku przystąpienia klienta do Programu kredytowego minimalna kwota spłaty jest powiększona o wymagalne należności Banku z tytułu Programu kredytowego.

   Zaległa kwota minimalna

   nie spłacona w terminie spłaty kwota minimalna.

   W przypadku braku rozliczenia tej kwoty do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego kolejne transakcje nie będą autoryzowane.

   Rachunek powiązany
   rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku wskazany przez Posiadacza karty do obciążania kwotą miesięcznej spłaty w terminie określonym na wyciągu. W polu tym wyświetlanych jest 8 ostatnich cyfr rachunku.
   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
   określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.
   Dzienny limit wypłat z bankomatu
   określa dzienny limit wypłat gotówkowych.
   Ważna od i Ważna do
   daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.
   Kwota autoryzacji
   określa wartość blokad związanych z transakcjami dokonanymi kartą kredytową a nie uwidocznionymi na liście transakcji. Możliwe jest obejrzenie listy transakcji które składają się na kwotę w autoryzacji.

   Na dole ekranu znajduje się opcja Historia transakcji. Wybór opcji Pokaż filtry umożliwia wyszukiwanie transakcji za wybrany okres, w podanym przedziale wartości transakcji lub dla konkretnej kwoty.

   Dla kart debetowych prezentowane są następujące informacje:

   Numer karty
   jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.
   Imię i nazwisko posiadacza karty
   to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.
   Rachunek powiązany
   jest to rachunek, do którego została wydana dana karta debetowa.
   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
   określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.
   Dzienny limit wypłat z bankomatu
   określa dzienny limit wypłat gotówkowych.
   Ważna od i Ważna do
   daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.

   Dla kart przedpłaconych prezentowane są następujące informacje:

   Numer karty
   jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.
   Imię i nazwisko posiadacza karty
   to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.
   Dostępne oraz bieżące saldo
   określa dostępną oraz aktualnie rozliczoną przez bank kwotę dostępna na karcie przedpłaconej.
   Rachunek do zasileń karty
   rachunek bankowy, na który klient ma możliwość wpłacenia bezpośrednio środków na kartę przedpłaconą.
   Rachunek do opłat
   rachunek, z którego pobierane są podstawowe opłaty za wydanie karty, pakiet wypłat z bankomatów oraz inne.
   Ważna od i Ważna do
   daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.
   Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
   określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.
   Dzienny limit wypłat z bankomatu
   określa dzienny limit wypłat gotówkowych.
   Pakiet wypłat z bankomatów
   opcja umożliwiająca bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
   Autoryzowane transakcje/oczekujące operacje
   określa wartość blokad związanych z transakcjami dokonanymi kartą przedpłaconą a nie uwidocznionymi na liście transakcji. Możliwe jest obejrzenie listy transakcji które składają się na kwotę w autoryzacji.
   Płatności zbliżeniowe
   opcja ta umożliwia włączanie oraz wyłączanie płatności zbliżeniowych w wybranej karcie kredytowej.
   Płatności karta poza Unia Europejską
   opcja ta umożliwia włączenie oraz wyłączenie zabezpieczeń polegających na blokowaniu transakcji wykonywanych poza granicami Unii Europejskiej.
  • Informacje szczegółowe - Wcześniejsza spłata

   Opcja Karty - Wcześniejsza spłata umożliwia dokonanie wcześniej spłaty rachunku kart kredytowych.

   Opcja ta jest dostępna jedynie dla właścicieli lub współwłaścicieli rachunków, z których dana karta jest spłacana. Przejście do niej następuje po kliknięciu przycisku Wcześniejsza spłata na ekranie ze szczegółami karty kredytowej: Karty - Informacje szczegółowe.

   Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

   Z rachunku
   rozwijane pole umożliwiające wybór rachunku, z którego chcemy przelać środki na spłatę karty kredytowej; po prawej stronie widoczna jest informacja o saldzie oraz walucie wybranego rachunku.
   Kwota
   pole to należy wypełnić wpisując kwotę, którą chcemy spłacić kartę kredytową.
   Nazwa i numer karty kredytowej
   nazwa karty płatniczej oraz numer wytłoczony przez Bank na karcie; po lewej stronie widoczna jest informacja o dostępnej kwocie limitu kredytowego Saldo oraz o kwocie kolejnej spłaty Następna spłata.

   Po kliknięciu przycisku Akceptuj pojawi się ekran potwierdzenia transakcji, w celu zaakceptowania należy kliknąć przycisk Wyślij.

   Środki pochodzące z wcześniejszej spłaty będą dostępne na karcie kredytowej po dokonaniu odpowiednich księgowań najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego.

  • Informacje szczegółowe - Zmiana poziomu stałej spłaty

   Opcja ta umożliwia dokonanie zmiany poziomu stałej spłaty na kartach kredytowych Banku Millennium.

   Opcja dostępna jest jedynie dla właścicieli lub współwłaścicieli rachunków, z których dana karta kredytowa jest spłacana.

   Przejście do tej opcji jest możliwe po wyborze Zmiana stałej spłaty na ekranie ze szczegółami karty kredytowej: Karty - Informacje szczegółowe.

   Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

   Nazwa i numer karty kredytowej
   nazwa karty płatniczej, numer wytłoczony przez Bank na karcie.
   Data następnej płatności
   dzień w którym nastąpi kolejna spłata karty kredytowej.
   Obecny poziom stałej spłaty
   poziom stałej spłaty obowiązujący aktualnie dla danej karty kredytowej.
   Nowy poziom stałej spłaty
   rozwijane menu zawierające wszystkie dostępne dla danego rodzaju karty poziomy spłaty, spośród których można wybrać nowy poziom stałej spłaty.

   Po kliknięciu na przycisk OK pojawi się ekran potwierdzenia transakcji, w celu zaakceptowania należy kliknąć na przycisk Wyślij.

   Uwaga! Opcja ta może nie być aktywna w późnych godzinach nocnych.

  • Informacje szczegółowe - Zakładanie karty dodatkowej

   Opcja umożliwia założenie karty dodatkowej do karty głównej. Karta dodatkowa korzysta z limitu kredytowego karty głównej. Karta dodatkowa może zostać wydana na wniosek posiadacza karty głównej osobie, która ukończyła 13 rok życia. Do jednej karty głównej można założyć maksymalnie 4 karty dodatkowe.

   W celu założenia karty dodatkowej posiadacz karty głównej wypełnia wniosek o kartę dodatkową. Wniosek składa się z dwóch kroków:

   • W pierwszym kroku wnioskodawca podaje dane przyszłego posiadacza karty dodatkowej: dane osobowe, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

   • W drugim kroku następuje konfiguracja karty dodatkowej, czyli podanie: imienia i nazwiska do umieszczenia na karcie, limitów dziennych karty, miesięcznego limitu wydatków, miejsca dostarczenia karty (adres korespondencyjny posiadacza karty dodatkowej lub oddział) oraz kodu PIN.

   Jeżeli przyszły posiadacz karty dodatkowej jest już klientem Banku Millennium, jego adres korespondencyjny jest pobierany z systemu Banku. Po wypełnieniu wniosku prezentowane jest jego podsumowanie.

   W przypadku, gdy przyszły posiadacz karty dodatkowej nie jest klientem Banku Millennium, niezbędne jest dostarczenie do Banku wzoru jego podpisu zgodnego z podpisem na karcie. Dokument wzoru podpisu można pobrać na ekranie podsumowania, wydrukować, a po podpisaniu dostarczyć do Banku - osobiście do oddziału bądź pocztą.

   Uwaga! Złożenie wniosku wymaga podania H@słaSMS.

  • Lista kart - Zmiana dziennych limitów

   Opcja Karty - Zmiana dziennych limitów umożliwia zmianę limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych na kartach płatniczych Banku.

   Opcja jest dostępna jedynie dla posiadaczy kart płatniczych. Przejście do niej następuje po kliknięciu na przycisk Zmiana limitów na ekranie ze szczegółami karty płatniczej: Karty - Informacje szczegółowe.

   Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

   Nazwa karty
   nazwa karty płatniczej.
   Numer karty
   jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.
   Imię i nazwisko posiadacza karty
   to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.
   Profil
   jest to rozwijane menu zawierające skrócony opis wszystkich dostępnych profili, na których można dokonać zmian, gdzie:
   • Limit ATM oznacza limit dzienny wypłat gotówkowych w PLN
   • Limit POS oznacza limit dzienny transakcji bezgotówkowych w PLN
 • Opcja ta dotyczy tylko kart kredytowych i polega na transferze środków z karty kredytowej na wybrane przez klienta konto.

 • Zakładka wyświetla listę możliwych do aktywacji kart przez klienta.

 • Opcja ta służy do zastrzegania karty w przypadku jej utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego użycia. Po zablokowaniu karty automatycznie tworzona jest nowa karta, która w ciągu kilku dni jest wysyłana do klienta.

 • Sekcja Karty - Wnioski pozwala na złożenie wniosku o nową kartę debetową, kredytową oraz przedpłaconą.

Oszczędności

 • Zakładanie lokat terminowych oraz informacje o posiadanych lokatach znajdują się w menu Oszczędności.

  System zawiera informacje o wszystkich posiadanych przez Ciebie lokatach w Banku Millennium S.A., których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

  Kwota lokaty podana jest w walucie danej lokaty. Kwotę lokaty możesz przeliczyć według średniego kursu Banku Millennium S.A. na jedną wybraną walutę - do przeliczenia służy opcja Waluta . Prosimy pamiętać, że przeliczenie służy tylko celom informacyjnym.

  • Oszczędności - Moje oszczędności

   Po wybraniu opcji – Oszczędności – Moje oszczędności – Lista lokat na ekranie widoczna jest lista wszystkich posiadanych przez Ciebie lokat: nazwa produktu, numer lokaty i saldo.

   Kwotę lokaty możesz przeliczyć według średniego kursu Banku Millennium S.A. na jedną wybraną walutę - do przeliczenia służy opcja Waluta. Prosimy pamiętać, że przeliczenie służy tylko celom informacyjnym.

   Kliknięcie nazwy produktu powoduje przejście na stronę zawierającą szczegółowe informacje o danej lokacie (Lokaty terminowe - Informacje szczegółowe).

  • Oszczędności - Nowe oszczędności

   Strona Oszczędności – Nowe oszczędności - Lokaty umożliwia założenie lokaty.

   Po wybraniu opcji istnieje możliwość krótkiego porównania wszystkich lokat, tak aby najlepiej dopasować ofertę do potrzeb.

Kredyty

 • Bank Millennium umożliwia swoim Klientom otrzymanie atrakcyjnej oferty pożyczki gotówkowej w oparciu o historię współpracy. W wypadku otrzymania takiej oferty zawnioskowanie oraz uruchomienie kredytu następuje w pełni on-line w kilku prostych krokach.

  Jeżeli nie masz jeszcze oferty indywidualnej z menu Kredyty - Pożyczka gotówkowa możesz złożyć wniosek. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy ofertę kredytu.

  Jeżeli już posiadasz rachunek kredytowy w Banku Millennium S.A., tutaj możesz sprawdzić terminy kolejnych spłat i monitorować bieżącą wysokość zadłużenia. Ze strony z informacjami szczegółowymi Kredyty - Informacje szczegółowe jest przejście do strony z harmonogramem spłat kredytu (przycisk Harmonogram spłat).

  Dodatkowo, w menu Moje wnioski i umowy możesz zobaczyć szczegóły złożonego wniosku oraz sprawdzić na jakim etapie się znajduje.

  • Moje kredyty - Lista kredytów

   Opcja wyświetla rachunki kredytowe jakie posiadasz w naszym Banku. Są tu podane podstawowe informacje: nazwa produktu (kredytu), numer rachunku kredytowego, data otwarcia rachunku , saldo początkowe i saldo bieżące.

   Saldo kredytu standardowo podawane jest w walucie danego kredytu. Istnieje możliwość przeliczania salda na wybraną walutę według średniego kursu Banku Millennium S.A. Do przeliczania służy opcja „Waluta”. Prosimy pamiętać, że opcja ta służy tylko celom informacyjnym.

   Po kliknięciu na nazwę produktu masz dostęp do informacji szczegółowych ( Kredyty - Informacje szczegółowe ) o poszczególnych rachunkach kredytowych.

  • Kredyt hipoteczny - informacje szczegółowe

   W zakładce Informacje szczegółowe widoczne są następujące dane kredytu:

   • nazwa kredytu,

   • waluta kredytu,

   • saldo bieżące oraz początkowe kredytu,

   • aktualne oprocentowanie,

   • data otwarcia oraz zakończenia kredytu,

   • okres kredytowania w miesiącach,

   • Ilość rat pozostała do spłaty,

   • data płatności następnej raty.

   Zakładka ta umożliwia również wgląd do harmonogramu spłat rat kredytowych. Raty spłacone w terminie określone są mianem spłata regularna.

   Dla wybranej grupy kredytów dostępne są również dodatkowe usługi:

   • wcześniejsza spłata,

   • skrócenie okresu karencji,

   • wakacje kredytowe,

   • zaświadczenie o wysokości odsetek,

   • skrócenie okresu karencji.

   Wymienione powyżej usługi widoczne są dla osób będących jedynymi kredytobiorcami, natomiast w przypadku współkredytobiorców należy podpisać specjalne oświadczenie oraz przedstawić je w oddziale Banku. Pracownik oddziału Banku dokona aktywacji dostępu do poszczególnych usług. Usługi te nie będą również widoczne dla osób posiadających zaległości w Banku związane z opóźnieniem lub brakiem spłat kredytów oraz niedostarczeniem dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego w terminie określonym przez Bank.

  • Kredyt hipoteczny - Harmonogram spłat

   Harmonogram spłat kredytu hipotecznego prezentuje daty i kwoty płatności pozostałe do spłaty do końca okresu kredytowania. Kwota raty podzielona jest na część odsetkową i kapitałową . Przy każdej kwocie spłaty widoczne jest saldo kredytu pozostałe do zapłaty oraz informacje na temat ewentualnych opóźnień w ramach poszczególnych spłat.

  • Kredyt hipoteczny - Wcześniejsza spłata

   W Millenet możliwe jest dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty kredytu - wcześniejsza całkowita spłata może być wykonana wyłącznie w Placówce Banku.

   Millenet umożliwia dwa rodzaje wcześniejszej spłaty kredytu:

   • z zachowaniem okresu kredytowania (raty ulegają zmniejszeniu),

   • ze skróceniem okresu kredytowania (raty pozostają w tej samej wysokości).

   Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji, która umożliwi sprawdzenie kwoty rat po dokonaniu spłaty kredytu.

   Wcześniejsza spłata dokonywana jest z zachowaniem zasady, iż Bank pobierze w pierwszej kolejności odsetki naliczone do dnia realizacji dyspozycji, a pozostałą część kwoty nadpłaty zaliczy na poczet spłaty kapitału. Dyspozycja wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

  • Kredyt hipoteczny - Skrócenie okresu karencji

   W Millenet istnieje możliwość skrócenia okresu karencji w przypadku ustalenia na podpisanej umowie okresu, w którym nie będą pobierane pełne raty kredytu na wniosek Klienta. Skrócenie okresu karencji wiąże się ze spłatą należnych odsetek za ten okres wyliczanych indywidualnie w zależności od kwoty kredytu i długości okresu karencji. Opłata za skrócenie okresu karencji kredytu przez Millenet pobierana jest zgodnie z Cennikiem.

  • Kredyt hipoteczny - Zaświadczenie o zapłaconych odsetkach

   Millenet umożliwia pobranie w formie pliku pdf zaświadczenia o zapłaconych odsetkach za poszczególne lata bez konieczności zamawiania dokumentu w oddziale Banku. Bank nie pobiera opłaty za zaświadczenie wystawione w Millenet.

  • Kredyt hipoteczny - Wniosek o wakacje kredytowe

   Millenet umożliwia złożenie wniosku online o wakacje kredytowe . Każdy kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem jeden raz w roku . Wakacje kredytowe zwalniają od spłaty raty w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

   Dokonanie operacji na 3 bądź mniej dni przed datą płatności kolejnej raty spowoduje przyznanie wakacji kredytowych dopiero w następnym miesiącu. Data płatności ostatniej raty kredytu nie ulega zmianie. Korzystanie z wakacji kredytowych oznacza, że niespłacona rata zostanie doliczona do kwoty kapitału.

   Usługa wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

  • Kredyt hipoteczny - Zmiana daty spłaty

   Zmiana dnia spłaty w bieżącym miesiącu jest możliwa nie później niż 3 dni przed datą płatności kolejnej raty. W przeciwnym razie zmiana będzie obowiązywała od następnego miesiąca. Data płatności ostatniej raty kredytu nie ulega zmianie. Kolejny wniosek o zmianę daty spłaty można złożyć dopiero po upływie 60 dni od daty poprzedniego wniosku. Opłata za zmianę daty spłaty kredytu przez Millenet pobierana jest zgodnie z Cennikiem.

   Dyspozycja wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

Inwestycje i ubezpieczenia

  • Fundusze inwestycyjne - Moje fundusze

   Na liście funduszy inwestycyjnych prezentowane są fundusze zarządzane przez Millennium TFI należące do klientów banku, którzy zgodzili się na przekazywanie im informacji o funduszach za pośrednictwem systemu Millenet.

   Lista zawiera informacje o nazwie TFI, nazwie zakupionego funduszu inwestycyjnego, wartości aktywów netto oraz data wyceny. Większa ilość szczegółów dostępna jest po wejściu na konkretny fundusz.

  • Fundusze inwestycyjne - Nabycie jednostek

   Przy pomocy strony Nabycie jednostek uczestnictwa można dokonywać nabyć jednostek uczestnictwa na zasadach wpłaty bezpośredniej. Klient może dokonywać dopłat do już istniejących rejestrów funduszy, jak również realizować wpłaty otwierające - powodujące otwarcie nowych rejestrów w funduszu.

   Klient powinien wypełnić następujące pola:

   Z rachunku
   określa rachunek źródłowy, z którego zostaną pobrane środki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa (pole Dostępne środki - określa maksymalną ilość środków dostępnych na rachunku źródłowym).
   Nazwa funduszu/Subfunduszu
   określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem nabycia.
   PSO
   w przypadku aktywnego planu systematycznego oszczędzania w tym polu należy wybrać numer Planu Systematycznego Oszczędzania , w ramach którego ma być dokonane nabycie.
   Kwota
   jest to kwota, którą ma być przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa.
   Nabycie na istniejący rejestr
   należy zaznaczyć tą opcję w przypadku dokonywania nabycia jednostek uczestnictwa w ramach istniejącego rejestru.
   Nabycie otwierające nowy rejestr
   należy zaznaczyć tą opcję w przypadku dokonywania nabycia jednostek uczestnictwa otwierającego nowy rejestr funduszu inwestycyjnego - w tym przypadku użytkownik powinien podać swój PESEL a w przypadku jego braku (np. gdy jest cudzoziemcem) powinien podać datę urodzenia.

   Zlecenie nabycia realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.

   Minimalna kwota dla operacji nabycia w ramach PSO (Planu Systematycznego Oszczędzania) to 100 PLN. W przypadku nabyć pojedynczych funduszy Millennium FIO minimalna kwota to 500 PLN, w przypadku funduszy Millennium SFIO (fundusze zagraniczne) kwoty minimalne wynoszą 500 PLN, 100 USD lub 100 EUR.

  • Fundusze inwestycyjne - Sprzedaż jednostek

   Przy pomocy strony Odkupienie jednostek uczestnictwa można wysyłać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa z istniejących rejestrów funduszy inwestycyjnych. Klient wysyłając zlecenia odkupienia może dokonać wyboru pomiędzy kwotą, liczbą jednostek uczestnictwa lub zleceniem odkupienia wszystkich jednostek z danego rejestru.

   Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

   Klient powinien wypełnić następujące pola:

   Nazwa funduszu
   określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki będą przedmiotem odkupienia.
   Numer rejestru
   określa numer rejestru, do którego będzie składane zlecenie odkupienia.
   Kwota, Liczba jednostek uczestnictwa, Sprzedaż wszystkich jednostek uczestnictwa
   wysyłając zlecenie odkupienia można:
   • wybrać i wpisać kwotę będącą przedmiotem odkupienia,
   • wybrać i wpisać liczbę jednostek będącą przedmiotem odkupienia,
   • wybrać opcję odkupienia wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa w ramach konkretnego rejestru.

   Wypłacana kwota może być pomniejszona o należny podatek od zysków kapitałowych.

   Na rachunek
   wskazanie rachunku, na który mają zostać przekazane środki z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

   W ramach odkupienia w systemie Millenet nie można składać zleceń na rejestry w ramach PSO oraz IKE. W tym celu należy udać się do najbliższej placówki Millennium.

   Zlecenie odkupienia realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.

  • Fundusze inwestycyjne - Zamiana jednostek

   Przy pomocy strony Zamiana jednostek uczestnictwa można wysyłać zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa z istniejących rejestrów funduszy inwestycyjnych. Klient wysyłając zlecenia zamiany może dokonać wyboru pomiędzy kwotą, liczbą jednostek uczestnictwa lub zleceniem zamiany wszystkich jednostek z danego rejestru.

   Klient powinien wypełnić następujące pola:

   Nazwa funduszu
   określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki będą przedmiotem zamiany.
   Numer rejestru
   określa numer rejestru, do którego będzie składane zlecenie zamiany.
   Kwota, Liczba jednostek uczestnictwa, Zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa
   wysyłając zlecenie odkupienia można:
   • wybrać i wpisać kwotę będącą przedmiotem zamiany,
   • wybrać i wpisać liczbę jednostek będąca przedmiotem zamiany,
   • wybrać opcję zamiany wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa w ramach konkretnego rejestru.

   Wypłacana kwota może być pomniejszona o należny podatek od zysków kapitałowych.

   Fundusz docelowy
   określa nazwę funduszu, którego jednostki mają zostać nabyte.

   W ramach zamiany w systemie Millenet nie można składać zleceń na rejestry w ramach PSO oraz IKE. W tym celu należy udać się do najbliższej placówki Millennium.

   Zlecenie zamiany realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.

Bankowość mobilna

 • Dzięki MilleSMS będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia na telefon komórkowy o operacjach na Twoim koncie oraz o transakcjach dokonanych Twoimi kartami płatniczymi. Możesz również zdefiniować rachunki, karty kredytowe oraz karty przedpłacone odnośnie których będziesz wysyłać zapytania SMS ze swojego telefonu komórkowego.

  Do aktywacji usługi oraz do dokonania zmian wymagane jest H@słoSMS.

  Wiadomości MilleSMS wysyłane są tylko na krajowe oraz zagraniczne numery telefonów komórkowych, zdefiniowane w formacie 9-cyfrowym.

  Ze względów bezpieczeństwa, jeden numer telefonu komórkowego może być używany przez tylko jednego klienta. W trakcie definiowania nowego numeru telefonu komórkowego wymagane jest wysłanie jednorazowego kodu MilleSMS w formacie A 1234 (uwaga, prosimy uwzględnić spację pomiędzy literą A a ciągiem czterech cyfr).

  Opłata za każdy MilleSMS wynosi tylko 25 groszy.

  Przez miesiąc od dnia pierwszej aktywacji usługi MilleSMS opłata nie będzie pobierana.

 • Obecnie w ramach Transakcji SMS można zlecać przelewy ze swoich rachunków na rachunki prowadzone w walucie PLN w Banku Millennium oraz rachunki krajowe w innych bankach w Polsce.

  Transakcje SMS można zlecać w ramach Dziennego Limitu Transakcji (Limitu Głównego). Transakcje SMS zliczane są niezależnie od operacji zlecanych przez Millenet.

  • Jak zlecać przelewy przez SMS - rozwiń

   Najpierw należy określić rachunki źródłowe, których będziesz używać do Transakcji SMS. Dla ułatwienia można nadać rachunkowi nazwę skróconą, którą potem można wykorzystywać w SMS-ach.

   Definiując nazwę skróconą rachunku należy pamiętać, że nazwa:

   • musi zaczynać się od litery,
   • nie może zawierać polskich znaków,
   • nie może zawierać znaków specjalnych poza wybranymi takimi jak + (plus) - (minus) . (kropka) , (przecinek) _ (podkreślnik),
   • nie może być dłuższa od 15 znaków.

   Następnie należy określić odbiorców, których nazwy skrócone będą używane do zlecania transakcji. Jeśli odbiorcy nie ma na liście można go dodać w sposób uproszczony z poziomu ekranu Transakcje SMS . Wtedy należy podać 26 cyfrowy numer rachunku oraz jego nazwę skróconą. Nadana nazwa skrócona będzie używana w przelewie jako nazwa odbiorcy przelewu.

   Po zatwierdzeniu ustawień H@słemSMS możesz już zlecać transakcje SMS z telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w ramach usługi MilleSMS.

   Transakcje SMS należy wysyłać na numer + 48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS).

   Za przelew wykonany w ramach Transakcji SMS nie jest pobierana opłata. Za wszystkie SMS-y wysłane jako potwierdzenia przyjęcia przelewu do wykonania lub zawierające przyczynę odrzucenia przelewu pobierana jest opłata w wysokości 25 groszy. SMS-y, za które pobierane są opłaty, widoczne są na liście wysłanych SMS-ów.


  • Przykłady - rozwiń

   Przykład 1

   Zlecenie przelewu (P) z rachunku 0012345678 do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN:

   Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):
   P 0012345678 TATA 55,12

   Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:
   Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.

   Przykład 2

   Zlecenie przelewu (P) z rachunku KASA do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN:

   Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):
   P KASA TATA 55,12

   Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:
   Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.

   Przykład 3

   Jeśli chcesz dodać własny opis transakcji - po kwocie operacji możesz umieścić dodatkowy tekst. Tekst ten zastąpi wtedy opis przelewu zawarty w danych Odbiorcy.

   Zlecenie przelewu (P) z rachunku KASA do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN z opisem ZWROT ZA ZAKUPY:

   Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):
   P KASA TATA 55,12 ZWROT ZA ZAKUPY

   Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:
   Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.

   Jeśli SMS wysyłany do Banku będzie zawierał nieprawidłowe dane, np. SMS zawierać będzie dane rachunku, który nie został oznaczony do Transakcji SMS, wartość Transakcji SMS przewyższać będzie Dzienny Limit Transakcji (Limit Główny) itp., to na numer komórki zostanie wysłany komunikat o odrzuceniu Transakcji SMS. Za odpowiedź MilleSMS zostanie naliczona opłata w wysokości 25 groszy.


  • Planowany przelew - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o oczekujących na realizację przelewach z datą przyszłą, zleconych za pośrednictwem Millenet. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą realizacji. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji płatności z wszystkich Twoich rachunków czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.

   Przykład:

   Zleciłeś za pośrednictwem Millenet przelew z rachunku nr 12345678 na kwotę 12,34 PLN z datą realizacji 7 stycznia 2015 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2015 r. otrzymasz SMS następującej treści:

   Planowany przelew:
   Kwota: 12,34 PLN
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.


  • Planowane zlecenie stałe - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o planowanej realizacji zleceń stałych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą realizacji. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji zleceń z wszystkich Twoich rachunków czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.

   Przykład:

   Data realizacji zdefiniowanego przez Ciebie zlecenia stałego „CZYNSZ" z rachunku nr 12345678 na kwotę 123,45 PLN przypada na dzień 7 stycznia 2015 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2015 r. otrzymasz SMS następującej treści:

   Planowane zlecenie stałe:
   Kwota: 123,45 PLN
   Nazwa: CZYNSZ
   Z rachunku: 12345678
   Na dzień: 07/01/15

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


  • Planowane zakończenie lokaty - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o zbliżającym się zakończeniu lokat terminowych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą zakończenia lokaty. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zakończeniu wszystkich Twoich lokat czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.

   Przykład:

   Data zakończenia (zapadalności) posiadanej przez Ciebie Lokaty Millenet nr 45678901 na kwotę 5.000 PLN przypada na dzień 7 stycznia 2015 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2015 r. otrzymasz SMS następującej treści:

   Planowane zakończenie lokaty:
   Kwota: 5.000,00 PLN
   LOKATA MILLE
   Nr: 45678901
   Na dzień: 07/01/15

   Ze względu na uwarunkowania systemowe zakończenie (zapadalność) lokat, przypadające na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, ma miejsce z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed planowaną datą zapadalności. Np. lokata, której data zapadalności przypada na poniedziałek, zakończy się już w niedzielę.


  • Planowana spłata karty kredytowej - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o planowanej spłacie kart kredytowych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą spłaty. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji spłaty wszystkich Twoich kart kredytowych czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kart kredytowych.

   Przykład:

   Data spłaty posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234 w kwocie 567,89 PLN z rachunku nr 12345678 przypada na dzień 19 stycznia 2015 r.; wymagana spłata minimalna wynosi 56,79 PLN, a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 2 dni. W dniu 17 stycznia 2015 otrzymasz SMS następującej treści:

   Planowana spłata karty kredytowej:
   Deklarowana kwota: 567,89 PLN
   Min. kwota: 56,79 PLN
   Z rach.: 12345678
   Karta: 4603xxxxxxxx1234
   Na dzień: 19/01/15


  • Informacja o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzącym terminie wpłat na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami oraz przypomni o nadchodzącym transferze pieniężnym.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o nadchodzącej wpłacie. SMS zostanie wysłany na ustaloną przez ciebie liczbę dni od 2 do 7 dni przed nadchodzącą wpłatą na cel. Nadchodząca wpłata na Twój Cel to comiesięczny termin wpłaty liczony od dnia startu celu.

   Przykład:

   Cel o nazwie Przyszłość został założony 10 stycznia 2015. Ustaliłeś powiadomienie SMS na 2 dni przed nadchodzącą płatnością. W dniu 8 lutego 2015 r. zostanie wysłany do Ciebie SMS o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie Przyszłość, nr 12345678. Otrzymasz MilleSMS następującej treści:

   Zbliża się termin zakładanej wpłaty na Twój Cel: Przyszłość w ciągu 2 dni.
   Wpłacaj na konto regularnie a osiągniesz wyznaczony cel.


  • Informacja dotyczące nadchodzącej daty końca celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzącym terminie zakończenia Twojego Celu na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o kończącym się terminie. SMS zostanie wysłany na ustaloną przez ciebie liczbę dni (do wyboru: na 30, 60 lub 90 dni) przed datą końcową celu. Datę końcową celu możesz zobaczyć w szczegółach Konta Oszczędnościowego.

   Przykład:

   Cel o nazwie Przyszłość został założony 10 stycznia 2015. Ustaliłeś powiadomienie SMS na 60 dni przed końcem celu. Koniec celu to 1 wrzesień 2015. W dniu 1 lipca 2015 r. zostanie wysłany do Ciebie SMS o nadchodzącym terminie zakończenia Twojego Celu o nazwie Przyszłość, nr 12345678. Otrzymasz MilleSMS następującej treści:

   Zostało 60 dni do zakończenia Twojego Celu: Przyszłość.

   Sprawdź szczegóły na temat oszczędzania na Twój Cel w Millenet.  • Przelew przychodzący - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o przelewach przychodzących na Twoje rachunki posiadane w Banku Millennium. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o przelewach przychodzących na wszystkie Twoje rachunki czy tylko na niektóre: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 6 stycznia 2015 r. o godz. 15:45 na Twój rachunek nr 12345678 wpłynął przelew w wysokości 543,21 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 789,55 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Przelew przychodzący:
   Kwota: 543,21 PLN
   Na rachunek: 12345678
   Data: 06/01/15, 15:45
   Dostępne saldo: 789,55 PLN

   W chwili obecnej usługa MilleSMS - Przelew przychodzący nie obejmuje przelewów, których realizacja nastąpiła poprzez zlecenie stałe z rachunku prowadzonego w Banku Millennium.


  • Przelew wychodzący - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o realizacji przelewów z Twoich rachunków. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji przelewów ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 6 stycznia 2015 r. o godz. 12:34 dokonałeś przelewu z rachunku nr 12345678 na kwotę 678,99 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 987,65 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Przelew wychodzący:
   Kwota: 678,99 PLN
   Nazwa: CZYNSZ
   Z rachunku: 12345678
   Data: 06/01/15, 12:34
   Dostępne saldo: 987,65 PLN

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.


  • Niewykonany przelew oczekujący - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanych przelewach z datą przyszłą zleconych poprzez Millenet. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o niewykonanych przelewach ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   Zleciłeś za pośrednictwem Millenet przelew z rachunku nr 12345678 na kwotę 777,77 PLN z przyszła datą realizacji na dzień 7 stycznia 2005 r., jednakże w tym dniu, w czasie, gdy system realizował przelewy oczekujące, przelew ten nie mógł zostać zrealizowany, ponieważ saldo dostępne na rachunku wynosiło tylko 333,33 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Niewykonany przelew oczekujący:
   Kwota: 777,77 PLN
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/05, 06:11
   Dostępne saldo: 333,33 PLN

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.

   Próba realizacji niewykonanego przelewu nie będzie już ponawiana, w związku z tym przelew taki należy zlecić raz jeszcze.


  • Wykonane zlecenie stałe - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wykonanych zleceniach stałych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zleceniach stałych wykonanych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość zlecenia stałego, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 o godz. 6:23 z należącego do Ciebie rachunku nr 12345678 zrealizowane zostało zlecenie stałe „CZYNSZ" na kwotę 123,45 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 222,66 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Wykonane zlecenie stałe:
   Kwota: 123,45 PLN
   Nazwa: CZYNSZ
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15, 06:23
   Dostępne saldo: 222,66 PLN

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


  • Niewykonane zlecenie stałe - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanych zleceniach stałych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o niewykonanych zleceniach stałych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość zlecenia stałego, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   Data realizacji zdefiniowanego przez Ciebie zlecenia stałego „CZYNSZ" z rachunku nr 12345678 na kwotę 123,45 PLN przypadała na dzień 7 stycznia 2015 r., jednakże w tym dniu, w czasie, gdy system realizował zlecenie stałe, zlecenie to nie mogło zostać wykonane, ponieważ saldo na rachunku wynosiło tylko 55,55 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Niewykonane zlecenie stałe:
   Kwota: 123,45 PLN
   Nazwa: CZYNSZ
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15, 06:23
   Dostępne saldo: 55,55 PLN

   Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


  • Wykonane polecenie zapłaty - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o zrealizowanych poleceniach zapłaty. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o poleceniach zapłaty wykonanych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość polecenia zapłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   Opłacasz w drodze polecenia zapłaty rachunki telefoniczne wystawiane przez firmę „Głuchy Telefon". W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 17:10 Twój operator dokonał obciążenia należącego do Ciebie rachunku nr 12345678 kwotą 66,66 PLN, a saldo dostępne po zaksięgowaniu polecenia zapłaty wyniosło 333,33 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Wykonane polecenie zapłaty:
   Kwota: 66,66 PLN
   Dla: GLUCHY TELEFON
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15, 17:10
   Dostępne saldo: 333,33 PLN


  • Zakończenie lokaty - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o zakończeniu lokat terminowych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zakończeniu wszystkich Twoich lokat czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 6:33 zakończyła się posiadana przez Ciebie Lokata Millenet nr 45678901 na kwotę 5.000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Zakończenie lokaty:
   Kwota: 5.000,00 PLN
   LOKATA MILLE
   Nr: 45678901
   Data: 07/01/15, 06:33

   Ze względu na uwarunkowania systemowe zakończenie (zapadalność) lokat, przypadające na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, ma miejsce z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed planowaną datą zapadalności. Np. lokata, której data zapadalności przypada na poniedziałek, zakończy się już w niedzielę.


  • Spłata raty kredytu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o spłacie rat kredytów. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji spłaty wszystkich Twoich kredytów czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kredytów. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość raty kredytu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 21:22 z rachunku nr 12345678 została spłacona rata posiadanego przez Ciebie Kredytu hipotecznego w kwocie 234,56 PLN, a saldo dostępne po jej zaksięgowaniu wyniosło 5.555,66 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Spłata raty kredytu:
   Kwota: 234,56 PLN
   Kredyt hipoteczny
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15, 21:22
   Dostępne saldo: 5.555,66 PLN

   Spłata rat kredytów, przypadająca na dzień świąteczny dokonywana jest w pierwszym dniu roboczym następującym po planowanej dacie realizacji. Np. spłata raty przypadająca na niedzielę, zostanie dokonana w poniedziałek.


  • Niewykonana spłata raty kredytu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanej spłacie rat kredytów. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o braku realizacji spłaty wszystkich Twoich kredytów czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kredytów. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość raty kredytu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   Data spłaty raty posiadanego przez Ciebie Kredytu hipotecznego w kwocie 234,56 PLN z rachunku nr 12345678 przypadała na dzień 7 stycznia 2015 r., jednakże w tym dniu jej dokonanie nie było możliwe, ponieważ saldo dostępne na rachunku wynosiło tylko 122,22 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Niewykonana spłata raty kredytu:
   Kwota: 234,56 PLN
   Kredyt hipoteczny
   Z rachunku: 12345678
   Data: 07/01/15, 21:22
   Dostępne saldo: 122,22 PLN


  • Spłata karty kredytowej - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o spłacie kart kredytowych. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30. Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji spłaty wszystkich Twoich kart kredytowych czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kart kredytowych. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość spłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 19 stycznia 2015 o godz. 20:40 na rachunku posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234 zaksięgowana została spłata w wysokości 567,89 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Spłata karty kredytowej:
   Kwota: 567,89 PLN
   Karta: 4603xxxxxxxx1234
   Data: 19/01/15, 20:40

   Powiadomienie otrzymasz po zaksięgowaniu spłaty na rachunku karty kredytowej i odnowieniu limitu karty, a nie bezpośrednio po obciążeniu rachunku osobistego kwotą spłaty!


  • Wypłata kartą kredytową - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wypłatach gotówki dokonanych kartą kredytową. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość wypłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 23:12 korzystając z karty kredytowej nr 4603123456781234 wypłacasz w bankomacie kwotę 200 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu wypłaty otrzymasz SMS następującej treści:

   Wypłata kartą kredytową:
   Kwota: -200,00 PLN
   Karta: 4603xxxxxxxx1234
   Data: 07/01/15, 23:12


  • Rozliczenie transakcji kartą kredytową - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o rozliczeniu transakcji dokonanych kartą kredytową. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 10 stycznia 2015 r. nastąpiło rozliczenie* transakcji na kwotę 525,25 PLN dokonanej w dniu 7 stycznia 2015 r. przy użyciu posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Rozliczenie transakcji kartą kredytową:
   Kwota: -525,25 PLN
   Karta: 4603xxxxxxxx1234
   Data transakcji: 07/01/15
   Data rozliczenia: 10/01/15

   * Rozliczenie transakcji dokonanej kartą kredytową następuje w chwili przesłania szczegółów płatności przez centrum rozliczeniowe do Banku; dopiero wówczas następuje obciążenie rachunku karty kredytowej kwotą dokonanej przez Ciebie transakcji.


  • Autoryzacja transakcji kartą kredytową - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o autoryzacjach transakcji dokonanych kartą kredytową. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 22:55 korzystając z karty kredytowej nr 4603123456781234 dokonujesz transakcji autoryzowanej* na kwotę 525,25 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu przez Bank autoryzacji na ww. kwotę otrzymasz SMS następującej treści:

   Autoryzacja transakcji kartą kredytową:
   Kwota: -525,25 PLN
   Karta: 4603xxxxxxxx1234
   Data: 07/01/15, 22:55

   * Transakcją autoryzowaną może być płatność za towar lub usługę, płatność w sklepie internetowym, rejestracja w serwisie internetowym, a także dokonanie blokady środków na karcie podczas pobytu w hotelu lub przy wynajęciu samochodu z wypożyczalni.

   O tym, czy transakcja dokonywana kartą kredytową jest autoryzowana czy nie, decyduje punkt handlowy, w którym dokonujesz płatności. Ponieważ o transakcjach nieautoryzowanych Bank nie posiada informacji w chwili ich dokonania, usługa MilleSMS Autoryzacja transakcji kartą kredytową powiadomi Cię tylko o transakcjach autoryzowanych.

   Za pomocą usługi MilleSMS Autoryzacja płatności kartą kredytową zostaniesz powiadomiony o każdej autoryzacji transakcji. Czasami może się zdarzyć, że jedna transakcja zostanie przesłana do Banku kilkakrotnie i w krótkim odstępie czasu Bank dokona kilku autoryzacji na tę samą kwotę, np. w przypadku problemów z potwierdzeniem autoryzacji przez terminal płatniczy (POS). Jeżeli tak się zdarzy, usługa MilleSMS poinformuje Cię o każdej dokonanej autoryzacji transakcji - możesz wówczas otrzymać kilka SMS-ów o jednakowej treści.


  • Wypłata kartą debetową - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wypłatach gotówki dokonanych kartą debetową. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość wypłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 21:16 korzystając z karty debetowej Millennium VISA Electron nr 4874123456781234 wypłacasz w bankomacie kwotę 100 PLN, a saldo dostępne na rachunku po dokonaniu operacji wynosi 567,89 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu wypłaty otrzymasz SMS następującej treści:

   Wypłata kartą debetową:
   Kwota: -100,00 PLN
   Karta: 4874xxxxxxxx1234
   Data: 07/01/15, 21:16
   Dostępne saldo: 567,89 PLN


  • Autoryzacja płatności kartą debetową - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o autoryzacjach transakcji dokonanych kartą debetową. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.

   Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę. Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.

   Przykład:

   W dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 23:15 korzystając z karty debetowej Millennium VISA Electron nr 4874123456781234 dokonujesz płatności w sklepie na kwotę 44,22 PLN, a saldo dostępne na rachunku po dokonaniu transakcji wynosi 255,67 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu przez Bank autoryzacji ww. transakcji, otrzymasz SMS następującej treści:

   Autoryzacja płatności kartą debetową:
   Kwota: -44,22 PLN
   Karta: 4874xxxxxxxx1234
   Data: 07/01/15, 23:15
   Dostępne saldo: 255,67 PLN

   Za pomocą usługi MilleSMS Autoryzacja płatności kartą debetową zostaniesz powiadomiony o każdej autoryzacji transakcji. Czasami może się zdarzyć, że jedna transakcja zostanie przesłana do Banku kilkakrotnie i w krótkim odstępie czasu Bank dokona kilku autoryzacji na tę samą kwotę, np. w przypadku problemów z potwierdzeniem autoryzacji przez terminal płatniczy (POS). Jeżeli tak się zdarzy, usługa MilleSMS poinformuje Cię o każdej dokonanej autoryzacji transakcji - możesz wówczas otrzymać kilka SMS-ów o jednakowej treści.


  • Informacja o osiągnięciu Twojego Celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o osiągniętych celach oszczędzania na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami i dokładne planowanie Celu.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o jego osiągnięciu. Przez osiągnięcie celu rozumiemy uzyskanie co najmniej 100% zakładanego celu oszczędzania na Koncie Oszczędnościowym.

   Przykład:

   W dniu 1 stycznia 2015 r. o godz. 15:45 na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678 wpłynął przelew w wysokości 1000 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 10 000 PLN. Twój Cel Przyszłość miał się zakończyć 1 marca 2015 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000. W wyniku przelewu status wykonania Twojego Celu wynosi 100%. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Gratulacje. Na swoim koncie oszczędnościowym o numerze: 12345678 Osiągnąłeś swój cel: Przyszłość.
   Sprawdź szczegóły w Millenet.


  • Upłynęło 25% czasu trwania Twojego Celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu 25% czasu oszczędzania na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 25% jego trwania. Przez 25% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 25% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.

   Przykład:

   W dniu 26 stycznia 2015 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678 upłynęło 25% trwania Twojego Celu (25 dni). Cel został założony 1 stycznia 2015, a na dzień 26 stycznia wykonanie celu wynosi 15%. Twój Cel Przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2015 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Minęło 25% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość.
   Osiągnąłeś już 15% zakładanego planu.


  • Upłynęła połowa czasu trwania Twojego Celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu połowy czasu oszczędzania na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 50% jego trwania. Przez 50% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 50% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.

   Przykład:

   W dniu 19 lutego 2015 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678 upłynęło 50% trwania Twojego Celu (50 dni). Cel został założony 1 stycznia 2015, a na dzień 19 lutego wykonanie celu wynosi 30%. Twój Cel Przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2015 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Minęło 50% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość.
   Osiągnąłeś już 30% zakładanego planu.


  • Upłynęło 75% czasu trwania Twojego Celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu 75% czasu oszczędzania na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 75% jego trwania. Przez 75% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 75% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.

   Przykład:

   W dniu 15 marca 2015 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678 upłynęło 75% trwania Twojego Celu (75 dni). Cel został założony 1 stycznia 2015, a na dzień 15 marca wykonanie celu wynosi 60%. Twój Cel Przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2015 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Minęło 75% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość.
   Osiągnąłeś już 60% zakładanego planu.


  • Upłynęło 100% czasu trwania Twojego Celu - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu całości czasu oszczędzania na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 100% jego trwania. Przez 100% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 100% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.

   Przykład:

   W dniu 9 kwietnia 2015 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678 upłynęło 100% trwania Twojego Celu (100 dni). Cel został założony 1 stycznia 2015, a na dzień 9 kwietnia wykonanie celu wynosi 95%. Twój Cel Przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2015 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Minęło 100% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość.
   Osiągnąłeś już 95% zakładanego planu.


  • Informacja dotycząca braku wpłat na Twój Cel przez określony czas - rozwiń

   Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o braku jakichkolwiek wpływów w ciągu ostatnich 2 miesięcy na Twój Cel na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami oraz przypomni o założeniach długofalowego oszczędzania.

   Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30. Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o braku wpływów. SMS zostanie wysłany dokładnie po 2 miesiącach bez żadnych wpłat na konto oszczędnościowe Twój Cel.

   Przykład:

   Cel o nazwie „Przyszłość” został założony 1 stycznia 2015. Niestety zapomniałeś wpłacać na niego oszczędności. W dniu 1 marca 2015 r. zostanie wysłany do Ciebie SMS o fakcie braku wpłat na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie „Przyszłość”, nr 12345678. Otrzymasz SMS następującej treści:

   Na Twój Cel: Przyszłość nie są przekazywane oszczędności.
   Wpłacaj na konto regularnie a osiągniesz wyznaczony cel.


 • Doładowania MilleSMS należy wysyłać na numer 8058. Zlecenia doładowania wysłane na ten numer oraz potwierdzenia lub informacje w odpowiedzi na Doładowanie MilleSMS są bezpłatne.

  Za zlecenia doładowania wysłane na numer + 48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS) i odpowiedzi pobierana będzie standardowa opłata jak za Transakcje MilleSMS.

  Za doładowanie wykonane przez MilleSMS nie jest pobierana opłata. Doładowania MilleSMS można zlecać w ramach dziennego Limitu Dziennego Transakcji (Limit Główny). Doładowania MilleSMS zliczane są wraz z Transakcjami MilleSMS niezależnie od operacji zlecanych przez Millenet.

  Obecnie nie jest możliwe wykonanie doładowania telefonu w nocy - standardowo między godzinami 22:00 a 5:00 rano od poniedziałku do soboty.

  Zlecenie doładowania przez SMS zaczyna się od litery D (od "Doładowanie") i zawiera numer lub nazwę rachunku, z którego opłacisz zasilenie, nazwę skróconą zdefiniowanego numeru telefonu, który chcesz zasilić, oraz kwotę zasilenia.

  Należy pamiętać, iż kwota zasilenia musi być właściwa dla danego operatora. Część operatorów przyjmuje wyłącznie określone równe kwoty (np. 5, 25, 50 PLN), inni pełne kwoty z ograniczonego zakresu (np. od 10 do 500 PLN). Doładowania na kwoty nieprawidłowe dla określonego operatora nie zostaną wykonane. Informację o kwotach doładowań znajdziesz tutaj.

  • Konfiguracja Doładowań przez MilleSMS - rozwiń

   Po wybraniu opcji Bankowość mobilna - Doładowanie telefonu - Doładowanie MilleSMS będziesz mógł uruchomić i skonfigurować usługę zasilenia telefonu przez SMS.

   • Jeśli nie korzystałeś dotychczas z usługi MilleSMS musisz podać numer telefonu, z którego zamierzasz wysyłać SMSy z komunikatami o doładowaniu - nie musi to być numer telefonu, który będziesz zasilać. Trzeba także wybrać język komunikatów. W tym przypadku, po zapisaniu ustawień nastąpi proces aktywacji numeru telefonu. Szczegółowe instrukcje postępowania zostaną podane w Millenecie podczas aktywacji.

   • Jeśli korzystałeś już z MilleSMS możesz użyć wcześniejszych ustawień numeru telefonu i języka oraz nie będziesz musiał aktywować telefonu.

   Następnie należy oznaczyć rachunki z których będą wykonywane doładowania przez SMS oraz numery, które będą doładowywane. Jeśli numer nie był wcześniej zdefiniowany można go dodać bezpośrednio na ekranie Doładowania przez MilleSMS. Należy pamiętać, że po ustawieniu odpowiednich parametrów i dodaniu nowych numerów trzeba kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się na dole ekranu.

   Do aktywacji usługi oraz do dokonania zmian wymagane jest H@słoSMS.


  • Przykłady - rozwiń

   Przykład 1

   Zlecenie doładowania (D) z rachunku 12345678 dla numeru telefonu +48 601 456 789 zdefiniowanego w Millenecie z nazwą skróconą MOJ_TEL na kwotę 50,00 PLN:

   Tekst transakcji SMS (wysłanej na numer 8058):
   D 12345678 MOJ_TEL 50

   Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:
   Zlecenie przyjęto do realizacji. Nr zlecenia: 000000000000000. Zlecenia wysłane po 22:00 będą zrealizowane w godzinach rannych.

   Przykład 2

   Zlecenie doładowania (D) z rachunku 23456789 o nazwie skróconej KASA dla numeru telefonu +48 501 567 890 zdefiniowanego w Millenecie z nazwą skróconą ZOSIA na kwotę 25,00 PLN:

   Tekst transakcji SMS (wysłanej na numer 8058):
   D KASA ZOSIA 25

   Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:
   Zlecenie przyjęto do realizacji. Nr zlecenia: 000000000000000. Zlecenia wysłane po 22:00 będą zrealizowane w godzinach rannych.

   Jeśli SMS wysyłany do Banku będzie zawierał nieprawidłowe dane (np. dane rachunku, który nie został oznaczony do Doładowań MilleSMS), to na numer komórki zostanie bezpłatnie wysłany komunikat o odrzuceniu zlecenia.


 • BLIK to wygodny i bezpieczny system płatności mobilnych dostępny w Aplikacji Mobilnej Banku Millennium.

  Aby pobrać aplikację przejdź do sekcji: Aplikacja Mobilna.

  Płatności BLIK - Ustawienia

  W zakładce BLIK Ustawienia możesz zablokować płatności BLIK w Aplikacji Mobilnej na danym urządzeniu lub też ponownie je aktywować.

  Oprócz tego możesz zarządzać limitami transakcji BLIK do transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz transakcji w Internecie ustalając maksymalną dzienną liczbę i kwotę transakcji.

 • W opcji menu Bankowość Mobilna znajdziesz funkcje, które umożliwią Ci doładowywanie konta telefonu na kartę (przedpłaconego).

  Korzystając z opcji Doładuj telefon w każdej chwili możesz doładować dowolny telefon komórkowy – jedyne, co musisz znać, to numer telefonu do doładowania oraz nazwę operatora.

  Jeśli częściej zasilasz określony numer telefonu skorzystaj z opcji "Dodaj" na ostatnim ekranie operacji doładowania, aby zapisać go w systemie. Potem wystarczy, że wybierzesz zdefiniowany numer z listy nazw skróconych.

  Należy pamiętać, że nazwa skrócona dla numeru:

  • nie może zawierać polskich znaków,

  • nie może zawierać znaków specjalnych poza takimi jak + (plus) - (myślnik) . (kropka) , (przecinek) _ (podkreślnik),

  • nie może być dłuższa od 15 znaków.

  Aby dodać zdefiniowany numer możesz także skorzystać z opcji Zdefiniowane doładowania - Nowy numer.

  Podczas określania parametrów zdefiniowanego numeru możesz mu nadać status "Zaufane doładowanie", co oznacza, że niezależnie od kwoty doładowania nie zostaniesz poproszony o H@słoSMS podczas wykonywania operacji doładowywania. Status ten działa analogicznie jak dla Zaufanych odbiorców.

  Przy pomocy opcji Zdefiniowane doładowania - Informacje szczegółowe możesz przeglądać zdefiniowane numery oraz dokonywać zmian i usunięć.

  Zlecenie doładowania przez SMS zaczyna się od litery D (od "Doładowanie") i zawiera numer lub nazwę rachunku, z którego opłacisz zasilenie, nazwę skróconą zdefiniowanego numeru telefonu, który chcesz zasilić, oraz kwotę zasilenia.

  Należy pamiętać, iż kwota zasilenia musi być właściwa dla danego operatora. Część operatorów przyjmuje wyłącznie określone równe kwoty (np. 5, 25, 50 PLN), inni pełne kwoty z ograniczonego zakresu (np. od 10 do 500 PLN). Doładowania na kwoty nieprawidłowe dla określonego operatora nie zostaną wykonane. Informację o kwotach doładowań znajdziesz tutaj.

 • Możesz korzystać z Aplikacji Mobilnej jeśli posiadasz aktywny dostęp do Millenet, masz aktywowaną usługę H@sełSMS oraz posiadasz odpowiednie urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

  • Moje urządzenia - rozwiń

   W opcji moje urządzenia możesz zarządzać urządzeniami, na których zaktywowana jest Aplikacja Mobilna Banku Millennium. Tu możesz zmienić PIN do Aplikacji na danym telefonie, gdy zapomnisz bądź zablokujesz hasło PIN.

   Dezaktywacja urządzenia

   Aplikacja Mobilna może być aktywna na trzech urządzeniach jednocześnie. Gdy posiadasz aplikację aktywną na trzech urządzeniach i chcesz aktywować ją na kolejnym urządzeniu, najpierw dezaktywuj jedno z urządzeń przez Millenet.

   W przypadku utraty urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja należy zalogować się do systemu Millenet i dezaktywować to urządzenie.


  • Aktywacja/Ustawienia - rozwiń

   Możesz korzystać z Aplikacji Mobilnej jeśli posiadasz aktywny dostęp do Millenet, masz aktywowaną usługę H@sełSMS oraz posiadasz odpowiednie urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

   Aktywacja

   Pobierz Aplikację Mobilną ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie lub tablecie, bądź też wpisz w przeglądarce na telefonie link: www.bankmillennium.pl/mb. Dowiedz się więcej

   Następnie aktywuj Aplikację postępując zgodnie ze wskazówkami. Dowiedz się więcej

   Ustawienia

   Zmiana Limitu Mobilnego

   W ustawieniach w Millenet masz możliwość zmiany dziennego Limitu Mobilnego, który obowiązuje na transakcje zlecane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Maksymalny Limit Mobilny można ustawić na 10 000 PLN i dotyczy on transakcji takich jak przelewy krajowe, natychmiastowe oraz doładowania telefonu.

   Zmiana Hasła Mobilnego

   Hasło Mobilne to 8-cyfrowe hasło służące do aktywacji aplikacji na urządzeniu mobilnym, a także do potwierdzania transakcji zlecanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dzięki autoryzacji poprzez podanie Hasła Mobilnego zlecane przez Ciebie transakcje są bezpieczniejsze.

   W sytuacji, gdy zapomnisz lub zablokujesz Hasło Mobilne należy dokonać jego zmiany poprzez Millenet.