Zajęcia egzekucyjne
rachunku bankowego

Zajęcia egzekucyjne
rachunku bankowego

Zapomniałeś zapłacić rachunek, nie opłaciłeś biletu za parking, błędnie wyliczyłeś podatek, zalegasz ze spłatą kredytu? Konsekwencją może być zajecie rachunku bankowego. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji to przeczytaj poniższe informacje i dowiedz się o czym powinieneś pamiętać, by jak najszybciej odblokować konto.

Pytania i odpowiedzi

 • Organ egzekucyjny (czyli np. komornik, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor ZUS) może zająć Twój rachunek bankowy. Oznacza to, że taki organ nabywa prawo do rozporządzania Twoim rachunkiem w zakresie określonym w tytule wykonawczym.

  Następnie organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym wraz z kwotami zobowiązania, a bank musi zrealizować takie zajęcie, czyli przelać Twoje środki.

  Realizacja zajęcia jest obowiązkiem banku wynikającym z przepisów prawa:

  • kodeksu postępowania cywilnego (art. 889-893) – egzekucja komornicza, w której rachunek zajmuje komornik sądowy
  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 80-87) – egzekucja administracyjna, w której rachunek może zostać zajęty np. przez naczelnika urzędu skarbowego, gminę dyrektora ZUS

  Kwota blokady na Twoim rachunku może różnić się od kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym ponieważ bank dolicza należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.

  Zawiadomienie o zajęciu rachunku może trafić także do innych banków, w których masz rachunek. W efekcie oznacza to, że możesz mieć blokadę na rachunku w Banku Millennium, ale także w innych bankach.

 • Na podstawie zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym blokujemy kwotę potrzebną na spłatę zajęcia. Jeżeli wystarczające środki są na jednym rachunku, to tylko na tym rachunku zablokujemy kwotę. Jeżeli potrzebna kwota jest na kilku rachunkach to musimy ją zablokować. A jeżeli nie masz pieniędzy na spłatę zajęcia to będziemy musieli zablokować wszystkie rachunki.

  Organ egzekucyjny może wskazać konkretny rachunek do zajęcia, wtedy tylko ten rachunek zostanie zajęty, w przeciwnym razie zajęciu podlegają wszystkie Twoje rachunki.

  Bank blokuje środki powyżej kwoty wolnej od egzekucji (nie dotyczy rachunków firmowych i zajęć alimentacyjnych).

 • Zajęcia realizujemy niezwłocznie po upływie 7 dni kalendarzowych od następnego dnia po wpływie zawiadomienia o zajęciu (nie dotyczy zajęć alimentacyjnych).

  Przekazanie środków przez bank do organu egzekucyjnego po upływie 7 dni kalendarzowych dotyczy tylko pierwszego przelewu w ramach nowego zawiadomienia o zajęciu. Kolejne przelewy dotyczące tego samego zajęcia realizowane są niezwłocznie, po wpływie środków na rachunek, aż do całkowitej spłaty kwoty zajęcia.

  Jeżeli chcesz, abyśmy przekazali pieniądze do organu egzekucyjnego wcześniej, złóż taką dyspozycję w banku.

  Jeśli masz pieniądze na rachunku z zajęciem egzekucyjnym, a bank jeszcze nie zrealizował zajęcia, oznacza to, że nie minęło jeszcze 7 dni od dnia doręczenia Bankowi zawiadomienia o zajęciu. Po tym terminie bowiem bank niezwłocznie przekazuje środki na rachunek organu egzekucyjnego. Wyjątkiem są zajęcia alimentacyjne (realizowane od razu) lub sytuacja, gdy doszło do zbiegu egzekucji komorniczych i gdy brakuje środków na pokrycie wszystkich tytułów.

 • Organ egzekucyjny dostarcza zawiadomienie o zajęciu rachunku przez system elektroniczny OGNIVO. Gdy otrzymamy takie zawiadomienie o zajęciu, mamy obowiązek prawny zablokować Twoje rachunki.

  Może się zdarzyć, że blokada egzekucyjna na rachunkach zostanie nałożona zanim otrzymasz dokumenty informujące o zajęciu wysłane pocztą przez organ egzekucyjny.

 • Zaloguj się do Millenetu

  W szczegółach rachunku znajdziesz informację o zajęciu egzekucyjnym, a w niej: sygnaturę i kwotę zajęcia, nazwę organu egzekucyjnego oraz wysokość pozostałej kwoty wolnej od zajęcia.

  Skontaktuj się z pracownikiem oddziału lub infolinii

  Jeżeli na Twoim rachunku jest zajecie, pracownik może podać Ci sygnaturę dokumentu oraz informację o organie egzekucyjnym. Będziesz mógł bezpośrednio kontaktować się z organem egzekucyjnym i ustalić szczegóły. Dane kontaktowe komorników znajdziesz w Internecie.

 • Od wpłynięcia zawiadomienia do banku masz 7 dni na wniesienie do sądu powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

  Jeśli organ egzekucyjny nie wstrzyma egzekucji, bank musi przekazać pieniądze podlegające egzekucji, zawsze jeżeli:

  • na zajętym rachunku osobistym są środki przekraczające kwotę wolną w danym miesiącu lub gdy jest to zajęcie alimentacyjne
  • na zajętym rachunku firmowym są jakiekolwiek środki, gdyż w tym przypadku nie przysługuje kwota wolna.
 • Jeśli kilka różnych organów egzekucyjnych dokona zajęcia środków na rachunku bankowym to mamy do czynienia z tzw. zbiegiem egzekucji.

  Bank zawiadamia wówczas organy egzekucyjne o zbiegu i w efekcie środki są przekazywane do organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest właściwy do prowadzenia egzekucji łącznej.

 • Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego

  Nawet jeśli masz zajęcie egzekucyjne, możesz korzystać z tak zwanej kwoty wolnej od zajęcia egzekucyjnego, która dotyczy tylko rachunków osobistych (łącznie, a nie każdego z osobna).

  Wysokość kwoty wolnej to 75% minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. Na dzień 1 stycznia 2024 r. wysokość kwoty wolnej wynosi 3 181,50 zł.

  Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęcia konta firmowego oraz zajęcia z powodu nieopłaconych alimentów. Kwotę wolną udostępnimy Ci na początku każdego miesiąca, ale jej niewykorzystana część nie przejdzie na kolejny miesiąc.

  Kwotę wolną możesz przeznaczyć na co chcesz. Natomiast jeżeli zechcesz przekazać kwotę wolną do organu egzekucyjnego to musisz złożyć w banku oświadczenie. Tak samo jeżeli chcesz zrealizować zajęcie z limitu w koncie, ponieważ standardowo realizujemy zajęcia z środków na rachunku, ale nie korzystamy w tym celu ze środków dostępnych w ramach limitu.

  Inne wpływy, które możesz wypłacić z zajętego rachunku:

  • świadczenia ustawowo zwolnione z egzekucji
  • świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego
  • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla
  • sierot zupełnych, dla opiekunów
  • świadczenia z pomocy społecznej
  • świadczenie wychowawcze

  Twoje świadczenia udostępnimy do wypłaty jeśli będą jednoznacznie oznaczone i wypłacone z rachunków instytucji socjalnych.

  • alimenty – w przypadku zajęcia rachunku możesz także wypłacić środki, które otrzymujesz z tytułu alimentów. Wystarczy, że nam to zgłosisz okazując prawomocny wyrok sądu.
  • środki na wypłatę których wyraził zgodę organ egzekucyjny i zawiadomił o tym bank.
 • Twój rachunek VAT może zostać zajęty przez administracyjny organ egzekucyjny (naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora ZUS) w trybie art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

  Realizacja zajęcia z takiego rachunku następuje w ostatniej kolejności z uwagi na deponowane na nim środki specjalnego przeznaczenia.

 • Taka sytuacja oznacza, że zawiadomienie o zakończeniu lub uchyleniu egzekucji jeszcze nie wpłynęło do banku. Bez otrzymania zawiadomienia bezpośrednio od organu egzekucyjnego nie możemy odblokować rachunku. W celu wyjaśnienia sprawy skontaktuj się z organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie.