• Zgłaszanie roszczenia

  Zadzwoń na numer telefonu Ubezpieczyciela dedykowany Klientom Banku Millennium 58 558 73 00.

  Szkoda może zostać zgłoszona również:

  • poprzez indywidualne konto dostępne po zalogowaniu pod adresem polisaonline.ergohestia.pl, lub
  • poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl, lub
  • ustnie lub pisemnie u przedstawiciela Ubezpieczyciela, lub
  • pisemnie na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

 • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
  www.ergohestia.pl

  Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 58 558 73 00.

  Grupa ERGO Hestia w ramach oferty przygotowanej dla Klientów Banku Millennium prezentuje następujące marki ubezpieczeń komunikacyjnych: You Can Drive, mtu24.pl, ERGO Hestia.


 • Odstąpienie/Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Ubezpieczający będzie zobowiązany ponieść koszt ubezpieczenia za okres, w którym świadczona była ochrona ubezpieczeniowa.

  Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o odstąpieniu:

  1. korzystając z indywidualnego konta pod adresem: polisaonline.ergohestia.pl lub
  2. poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl, lub
  3. u przedstawiciela Ubezpieczyciela, lub
  4. pod numerem telefonu 58 558 73 00, lub
  5. pisemnie, na adres siedziby Ubezpieczyciela.

  Po tym terminie umowa ubezpieczenia komunikacyjnego może zostać rozwiązana tylko w szczególnych przypadkach, np. w chwili wyrejestrowania pojazdu, przeniesienia praw własności do pojazdu, demontażu pojazdu.

  Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu nastąpi zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia dla zwrotu składki liczony jest od dnia następnego po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Zwrot składki dokonywany jest bezpośrednio przez Ubezpieczyciela. Składka zwracana jest Ubezpieczającemu na wskazany numer rachunku.

  Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży pojazdu, ubezpieczenie OC nie zawsze jest rozwiązywane. Wraz z zakupem pojazdu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z faktu posiadania pojazdu – także ubezpieczenie OC. Jeżeli nabywca nie wypowie ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu – może korzystać z wcześniej zawartego ubezpieczenia – do końca okresu jego obowiązywania. Co ważne taka polisa nie ulega jednak przedłużeniu na kolejny rok.