Aktywacja karty

Internet

Zaloguj się w systemie Millenet na stronie www.bankmillennium.pl i w zakładce „Karty” wybierz opcję „Aktywacja karty”

Bankowość Mobilna 

Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej wybierz z listy produktów kartę Millennium Visa. Aktywacja nastąpi po naciśnięciu przycisku „Aktywuj”

Telefon

Zadzwoń do TeleMillennium pod numer 801 331 331 (lub +48 22 598 40 40), a natępnie: 

 • zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją (dla osób posiadających MilleKod i H@sło1), 
 • wybierz opcję „Aktywacja i zastrzeganie kart” (dla osób nieposiadających MilleKodu i H@sła1). 

Kartę wznowioną możesz również aktywować przez: 

Bankomat

Wykonaj dowolną operację z użyciem dotychczasowego kodu PIN w bankomacie.

Punkt handlowo-usługowy

Zapłać kartą w sklepie lub w punkcie usługowym z użyciem dotychczasowego kodu PIN.

Funkcje karty

Karta kredytowa

Karta kredytowa to nowoczesne i bardzo wygodne narzędzie do codziennych płatności i zarządzania domowym budżetem. Posiada ona dwie główne funkcje:

 • płatniczą - kartą kredytową można płacić bezgotówkowo za towary i usługi bez konieczności płacenia odsetek
 • kredytową - kartą kredytową można wypłacać gotówkę oraz płacić bezgotówkowo za towary i usługi oraz kredytując je i spłacając w dowolnym, wygodnym dla Ciebie terminie. Jeśli spłacisz całość zadłużenia w terminie podanym na wyciągu - nie zapłacisz odsetek od transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Jak korzystać wyłącznie z funkcji płatniczej karty kredytowej, nie korzystając z kredytu w karcie?

Płać kartą bezgotówkowo za towary i usługi lub wypłacając gotówkę z bankomatu i spłacając zadłużenie w całości w terminie w podanym na wyciągu - wszystkie transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatu będą podlegać okresowi bezodsetkowemu.

Okres bezodsetkowy to czas, w którym korzystasz z pieniędzy Banku, a Bank nie pobiera za to żadnych odsetek jeżeli spłacisz wszystkie transakcje w podanym na wyciągu terminie. W przypadku Banku Millennium okres bezodsetkowy trwa nawet do 51 dni (karty kredytowe segmentu bankowości prywatnej obowiązuje 56-dniowy okres bezodsetkowy tylko dla transakcji bezgotówkowych.)

Jak płacić kartą i kredytować swoje wydatki.

Płać kartą za zakupy i usługi, a w terminie podanym na wyciągu spłacaj dowolną część tego zadłużenia, przy czym musi to być minimum 5%. Minimalna kwota spłaty jest zawsze podana na wyciągu i zawiera 5% Twoich transakcji, odsetek oraz całość ewentualnych należnych opłat.

Szczegóły oferty, w tym zasady korzystania z karty kredytowej oraz informacje o płatnościach, określa Regulamin Kart Kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA oraz Cennik usług – karty kredytowe, dostępne na www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Karta debetowa

Karta debetowa jest kluczem do konta, na którym przechowujesz środki finansowe. Wyposażona jest w dwie główne funkcje:

 • bezgotówkowe regulowanie należności w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych,
 • wypłacanie gotówki z bankomatu.

Transakcje

Rodzaje transakcji

Transakcje, których dokonujesz za pomocą karty płatniczej, dzielą się w Banku Millennium na dwa podstawowe rodzaje:

 • Transakcje bezgotówkowe - dokonywane są elektronicznie w terminalach płatniczych lub przez Internet i następują bez wykorzystania gotówki,
 • Transakcje gotówkowe - podczas których wypłaca jest Tobie gotówka. Są to najczęściej wypłaty z bankomatów lub w punktach akceptacji, np. na Poczcie.

Transakcje bezgotówkowe mogą być dokonywane:

 • stykowo, czyli poprzez wprowadzenie karty płatniczej do terminala i zatwierdzenie jej kodem PIN,
 • bezstykowo (zbliżeniowo), czyli z wykorzystaniem technologi płatności zbliżeniowych Visa payWave lub MasterCard PayPass. Dokonanie transakcji polega na zbliżeniu karty do terminala płatniczego po wyświetleniu się na nim kwoty transakcji. Tego typu transakcje mogą być dokonane do kwoty 100 zł bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Przy kwocie transakcji powyżej 100 zł kod PIN będzie wymagany,
 • przez Internet, poprzez podanie numeru karty, daty jej ważności oraz kodu CVV2/CVC2 (jest to trzycyfrowy numer znajdujący się na rewersie karty, służący specjalnie do autoryzacji transakcji na odległość). Dla zapewnienia bezpieczeństwa tego rodzaju transakcji, są one dodatkowo weryfikowane z użyciem usługi 3D-Secure, polegające na wprowadzeniu kodu uprzednio wysłanego na Twój numer telefonu.

Przewalutowanie transakcji dokonanych w walutach obcych

Jeżeli dokonasz transakcji w walucie obcej, będzie ona podlegała przewalutowaniu na walutę, w jakiej prowadzony jest rachunek karty (czyli na PLN, z wyjątkiem karty Millennium Maestro Voyager wydawanej do rachunku walutowego w EUR).

Dla wszystkich kart Visa i Mastercard

Waluta transakcji Sposób przewalutowania
wszystkie waluty obce Kwota w danej walucie obcej jest przeliczana bezpośrednio na PLN po kursie organizacji płatniczej Visa lub Mastercard. Aktualne kursy można sprawdzić na:
Kalkulator walutowy Visa
Kalkulator walutowy Mastercard

 

Tutaj sprawdzisz łączną kwotę opłat za przeliczenie walutowe transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach państw członkowskich strefy EOG w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.


Usługa DCC (ang. "Dynamic Currency Conversion")

Dokonując transakcji w walucie obcej, możesz otrzymać propozycje dokonania transakcji w walucie innej niż obowiązująca w danym kraju. Jest to tzw. usługa DCC i jeżeli zdecydujesz się wybrać walutę inną niż obowiązująca w danym kraju, akceptant transakcji lub sieć bankomatów dokona przewalutowania transakcji na walutę przez Ciebie wybraną.

Przykład: podczas dokonywania płatności kartą w Wielkiej Brytanii domyślną walutą transakcji będzie GBP i przed zatwierdzeniem transakcji możesz otrzymać wybór czy chcesz aby transakcja została wykonana w innej walucie, np. w EUR. Jeżeli zdecydujesz się wybrać walutę EUR, akceptant transakcji dokona przewalutowania z GBP na EUR i w rozliczeniu z Bankiem, transakcja ta będzie traktowana tak, jakby pierwotnie została dokonana w walucie EUR.

W przypadku skorzystania z usługi DCC, w punkcie akceptującym lub w bankomacie udostępniającym tę usługę, przed dokonaniem transakcji powinna zostać zaprezentowana kwota transakcji w walucie wybranej przez Ciebie, a także zastosowany kurs walutowy oraz prowizje związane ze skorzystaniem z usługi. Prowizje oraz kurs zastosowany do przeliczenia transakcji w ramach usługi DCC są stosowane przez dany punkt akceptujący lub sieć bankomatów i nie są prowizjami oraz kursem stosowanym przez Bank.

Stawki opłat interchange obowiązujące dla transakcji zakupu w punktach handlowo-usługowych systemu płatniczego Visa i MasterCard (opłata nie jest pobierana od Klienta).

Opłaty interchange w systemie Visa

Opłaty interchange w systemie MasterCard

Transakcje poza Unią Europejską

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich finansów, transakcje dokonane kartą poza krajami Unii Europejskiej*, podlegają szczególnej ochronie. W sytuacji wystąpienia podejrzanej transakcji dokonanej Twoją kartą, Bank może kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości SMS, by wyeliminować ryzyko wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Zarządzanie płatnościami poza Unią Europejską

Sam możesz zdecydować, czy chcesz, by transakcje Twoją kartą (wypłaty z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych) były dostępne w krajach poza UE. Możesz:

 1. Całkowicie zablokować** ich dostępność - wówczas transakcje będą odrzucone.
 2. Włączyć tymczasową dostępność transakcji - wówczas będą one akceptowane w określonym przedziale czasu, tak jak na terytorium UE.

Usługa zarządzania płatnościami poza UE dostępna jest dla właścicieli wszystkich kart Visa oraz MasterCard Banku Millennium. Można z niej skorzystać:

 1. Po zalogowaniu w Millenet: na ekranie ze szczegółami karty: Karty > Lista kart > Szczegóły > Bezpieczeństwo.
 2. U konsultanta TeleMillennium (801 331 331).
 3. W oddziale Banku Millennium.
 4. Po zalogowaniu w Aplikacji Mobilnej: na ekranie: Moje Produkty> wybór konkretnej karty>więcej>Transakcje poza UE

* Za kraje Unii Europejskiej uważa się kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz następujące państwa nienależące do UE ale będące stroną układów i porozumień z UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan.

** Blokowaniu podlegają tylko i wyłącznie transakcje z fizycznym użyciem karty tj. płatności bezgotówkowe w terminalach POS, wypłaty gotówki w bankomatach. Blokowaniu nie podlegają transakcje dokonane bez fizycznego przedstawienia karty np. transakcje internetowe, zamówienia pocztowe i telefoniczne nawet jeżeli akceptant takiej płatności prowadzi działalność poza wymienionymi krajami.

Kod PIN

Nadanie/zmiana kodu PIN 
Pierwszy kod PIN do nowej karty należy nadać samodzielnie przez telefon lub Internet: 

Internet

Zaloguj się w systemie Millenet na stronie www.bankmillennium.pl i w zakładce „Lista kart” wybierz opcję „Zmiana PIN” (niezbędne jest posiadanie aktywnej usługi H@słaSMS). 

Bankowość Mobilna

Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej i aktywowaniu karty wybierz kolejno opcje: „Millennium Visa”, „Szczegóły”, „Zmiana PIN”. Dostępne na systemy Android i IOS. 

Telefon

Zadzwoń do TeleMillennium pod numer 801 331 331 (lub +48 22 598 40 40), a następnie: 

 • zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją (dla osób posiadających MilleKod i H@sło1), 
 • wybierz opcję „Połączenie z konsultantem” (dla osób nieposiadających MilleKodu i H@sła1). 

Kod PIN można zmienić w dowolnej chwili przez telefon lub Internet (w sposób opisany powyżej), a także poprzez: 

Bankomat

Po włożeniu karty do bankomatu i podaniu dotychczasowego kodu PIN należy wybrać opcję „Zmiana PIN”

Po nadaniu/zmianie kodu PIN przez telefon lub Internet zalecamy dokonanie dowolnej transakcji w bankomacie Banku Millennium. Bez jej dokonania mogą początkowo występować trudności z akceptacją płatności kartą w niektórych punktach.

UWAGA!

 • Jeśli nie posiadasz Millekodu i H@sła1 oraz Twoim jedynym produktem jest karta kredytowa dodatkowa, o zmianę lub nadanie kodu PIN zwróć się do Posiadacza karty kredytowej głównej.
 • Pamiętaj, że kod PIN jest wyłącznie do Twojej wiadomości, nikomu go nie udostępniaj.

Zastrzeżenie karty

W chwili obecnej, wszystkie karty Banku Millennium oraz karty innych, wybranych banków mogą zostać zablokowane pod jednym, dedykowanym numerem telefonu: (+48) 828 828 828 (połaczenie płatne zgodnie z tabelą opłat swojego operatora telekomunikacyjnego). Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Więcej informacji o nowej usłudze znajduje się na stronie www.zastrzegam.pl.

Niezmiennie działa też infolinia Banku Millennium - TeleMillennium pod numerem 801 331 331 oraz dotychczasowy numer telefonu przeznaczony do zastrzegania wszystkich kart płatniczych Banku Millennium (+48) 22 598 41 14 (dostępny 24h/dobę).

Kartę można również zastrzec przez aplikację mobilną lub na www.bankmillennium.pl
Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej, kartę zastrzeżesz wybierają opcje: „Więcej”, „Zastrzeganie kart”, a następnie zaznaczając: nazwę utraconej karty i powód jej zastrzeżenia. Pamiętaj, aby zaakceptować operację przyciskami: „Zatwierdź” i „Zastrzeż”.