Decyzje dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0 dostępne od 13 lipca w Millenecie

Decyzje dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0

Decyzje dotyczących zwrotów subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będą dostępne w Millenecie w zakładce Umowy i dokumenty od 13 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje można sprawdzić na stronie PFRlink otwiera się w nowym oknie.

Zasady rozliczenia

Zasady rozliczenia mikrofirm

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymały subwencję

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Zasady rozliczenia dla MŚP

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenie o rozliczeniu plików JPK w postaci xml wygenerowanych z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Wymagane oświadczenia i informacje

  • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
  • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
  • kody PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu mają charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne są na stronie www.pfr.pl.

Warto wiedzieć

Jeśli zapadła decyzja o odmowie przyznania subwencji lub została przyznana niższa kwota subwencji finansowej niż wnioskowana, można złożyć odwołanie, a także gdy przedsiębiorca otrzyma całą wnioskowaną kwotę, ale z okoliczności wynika, że jego wniosek mógł opiewać na kwotę wyższą. Wnioski odwoławcze będą dostępne od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

Jeśli uzyskasz decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana, to otrzymasz przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie możesz złożyć odwołanie po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wymienionych w decyzji PFR. Wniosek odwoławczy możesz złożyć tylko 2 razy.

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej możesz ponownie złożyć wniosek. Pamiętaj, aby wcześniej wyjaśnić zastrzeżenia wskazane w informacji o powodach odrzucenia wniosku i sprawdzić poprawność danych. Jeżeli aktualizowałeś dane w ZUS lub US – odczekaj 7 dni roboczych przed złożeniem wniosku odwoławczego.

Rola Banku

  • Poinformujemy Cię o możliwości złożenia wniosku i zasadach wnioskowania o subwencje

  • Wniosek złożysz wygodnie przez bankowość internetową Millenet wypełniając prosty formularz i załączając niezbędne dokumenty

  • W Millenecie również sprawdzisz status wniosku czy też złożysz ewentualne odwołanie