• Dla kogo przeznaczony jest system bankowości internetowej Millenet?

  Poprzez system bankowości internetowej Millenet dostęp do rachunków bankowych mogą mieć przedsiębiorstwa i instytucje posiadające taki rachunek w Banku Millennium.

 • Jak można dodać kolejnych, nowych użytkowników w systemie Millenet?

  System Millenet nie ogranicza liczby użytkowników mających dostęp do konta Klienta. Przy podpisywaniu umowy z Bankiem, Klient sam definiuje ilość Użytkowników mających dostęp do systemu.

  Kolejni użytkownicy mogą być dodawani bezpośrednio w systemie Millenet przez już aktywnych użytkowników, posiadających do tego uprawnienia (uprawnienia można sprawdzić w opcji Administracja - Szczegóły użytkowników - Dostępne operacje). Dane nowego użytkownika należy wprowadzać w opcji Administracja - Nowy użytkownik, w następującej kolejności:

  • wprowadzenie danych osobowych z nowym loginem i hasłem;
  • nadanie uprawnień do poszczególnych operacji (Dostępne operacje);
  • nadanie dostępu do rachunków (Dostępne Rachunki).

   

  Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji zgodnie z Regułami Autoryzacji zdefiniowanymi dla tego typu operacji (Zarządzanie użytkownikami).


 • Jak można nadać uprawnienia poszczególnym użytkownikom?

  Uprawnienia poszczególnym użytkownikom nadaje się w opcji Administracja - Szczegóły użytkowników. Tam uzupełnia się Dane Użytkownika (m.in. Profil), wybiera z listy Dostępne operacje (które użytkownik będzie mógł wykonać w systemie) oraz Dostępne rachunki (tylko do nich użytkownik będzie miał dostęp w systemie).

  W celu dokończenia procedury aktualizacji danych użytkownika niezbędne jest dodatkowo przekazanie pobranego i wydrukowanego formularza do Banku.


 • W jaki sposób można odebrać użytkownikowi dostęp do systemu Millenet?

  Aby odebrać użytkownikowi dostęp do systemu Millenet należy w opcji Administracja - Lista użytkowników kliknąć na jego dane i wówczas po przejściu na stronę ze szczegółami należy wybrać przycisk Usuń.

  Zmiana wymaga potwierdzenia zgodnie z Regułami Autoryzacji obowiązującymi dla tego typu operacji (Zarządzanie użytkownikami).


 • W jaki sposób można zmienić Hasło użytkownika?

  Aby dokonać zmiany własnego Hasła należy w menu poziomym wejść w zakładkę Profil, następnie Ustawienia haseł i tam dokonać zmiany.

  W opcji Profil - Ustawienia zabezpieczeń można ustawić częstotliwość przypominania o zmianie Hasła (w dniach). System będzie przypominał o tym podczas logowania. Automatycznie czas ten jest ustawiony na 7 dni - można zmienić go maksymalnie na 60 dni


 • Co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik zablokuje swoje Hasło, ale wciąż je pamięta?

  Hasło może zostać przywrócone i odblokowane na kolejne trzy próby logowania przez innego użytkownika z aktywnym dostępem do systemu.

  W tym celu należy w opcji: Ustawienia - Użytkownicy kliknąć na dane użytkownika, któremu ma zostać przywrócone hasło. Po przejściu na stronę ze szczegółami należy wybrać przycisk Odblokuj hasło w dolnej części ekranu- wówczas pojawia się ekran umożliwiający przywrócenie

  Hasła – należy zaznaczyć opcję Odblokuj obecne hasło i wybrać przycisk Zapisz. Hasło może zostać przywrócone także przez pracownika HelpDesk.

  Numer telefonu do HelpDesk:

  0-801-632-632 lub

  022 598 40 31


 • Co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik zapomni i zablokuje swoje Hasło?

  Dostęp do systemu może zostać przywrócony poprzez wygenerowanie jednorazowego hasła dostępu. Możliwość wygenerowania hasła może zostać włączona przez innego użytkownika z aktywnym dostępem do systemu.

  W tym celu należy w opcji: Ustawienia - Użytkownicy kliknąć na dane użytkownika, któremu ma zostać przywrócony dostęp do systemu. Po przejściu na stronę ze szczegółami należy wybrać przycisk Odblokuj hasło w dolnej części ekranu- wówczas pojawia się ekran, na którym należy zaznaczyć opcję Odblokuj możliwość generowania nowego hasła i wybrać przycisk Zapisz. Po wykonaniu tej akcji zablokowany użytkownik, korzystając z linku Pierwsze logowanie/odblokowanie na stronie logowania, może odblokować dostęp do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw.

  Możliwość wygenerowania hasła może zostać włączona również przez pracownika HelpDesk podczas rozmowy telefonicznej (tel. 0-801-632-632 lub 022 598 40 31).

  Wyżej opisana forma odblokowywania dostępna jest dla użytkowników, którzy mają włączoną opcję odbierania jednorazowych haseł dostępu, za pośrednictwem wiadomości SMS na zdefiniowany numer telefonu.

  Jeśli użytkownik nie ma włączonej opcji odbierania jednorazowych haseł dostępu za pośrednictwem wiadomości SMS, lub gdy w systemie nie ma innego aktywnego użytkownika, Klient może pobrać nowe jednorazowe hasło (w bezpiecznej kopercie) w Placówce Banku lub u Doradcy Bankowego.


 • Co zrobić, jeśli nastąpiły zmiany kadrowe i użytkownik systemu nie jest już pracownikiem firmy?

  W takiej sytuacji należy usunąć użytkownika z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw. Trzeba to zrobić, aby w sposób pewny i całkowity uniemożliwić zalogowanie się do systemu użytkownikowi, który nie jest już pracownikiem firmy.

  Aby usunąć użytkownika należy skorzystać z opcji Ustawienia/Użytkownicy/Szczegóły użytkownika/Usuń. Alternatywnym sposobem jest złożenie papierowego formularza uprawnień użytkownika - z zaznaczoną opcją „usunięcie Użytkownika/ów".


 • Dla jakich typów transakcji można tworzyć własne reguły autoryzacji?

  Reguły Autoryzacji mogą obowiązywać pod warunkiem, że dostęp do systemu Millenet ma przynajmniej dwóch użytkowników.

  Reguły Autoryzacji Klient może zdefiniować dla następujących typów operacji wykonywanych w systemie Millenet:

  • zlecanie przelewów poza aktywa firmy,
  • zlecanie przelewów w ramach aktywów firmy,
  • zlecanie przelewów do ZUS 3 w 1,
  • zakładanie i zamykanie lokat terminowych,
  • dodawanie i edycja danych odbiorców,
  • dodawanie i edycja danych nowych użytkowników systemu Millenet,
  • dodawanie i usuwanie Certyfikatów Internetowych dla poszczególnych użytkowników,
  • zmiana Reguł Autoryzacji.
  Uwaga! Nie powinno się ustawiać reguł autoryzacji dla trzech użytkowników jeżeli w systemie jest tylko dwóch lub jeden użytkownik.

 • Czy można zmienić ustawienia czasu braku aktywności w systemie Millenet?

  Dłuższa przerwa w pracy w aplikacji Millenet może skutkować automatycznym wylogowaniem z systemu po upływie maksymalnego czasu braku aktywności.

  Po zalogowaniu się do systemu Millenet, okres braku aktywności można zmienić w menu poziomym w Profil - Ustawienia Zabezpieczeń. Po kliknięciu na przycisk Edytuj pojawiają się trzy możliwości ustawienia do wyboru: „Maksymalne", „Średnie", „Minimalne" lub możliwość wpisania własnej preferowanej wartości w minutach.

  Uwaga! Maksymalny okres braku aktywności w systemie wynosi 15 minut.


 • Jakie dane Banku i rachunku w Banku Millennium powinny znaleźć się na przelewie z zagranicy?

  Zlecając przelew z zagranicy na rachunek w Banku Millennium należy podać następujące dane:

  Adres banku:
  Bank Millennium S.A.
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa


  SWIFT CODE: BIGBPLPW,

  NUMER RACHUNKU: XX1160220200000000XXXXXXXX

  W przypadku numeru rachunku należy podać cały numer rachunku - łącznie jest to 26 cyfr (pełny numer rachunku znajduje się w aplikacji Millenet w informacjach szczegółowych do rachunku).

  Jednocześnie osoba, która będzie przesyłała środki pieniężne na rzecz konkretnego posiadacza rachunku jest zobowiązana podać w przelewie szczegółowe dane dotyczące imienia i nazwiska odbiorcy, miejsca jego zamieszkania oraz tytułu operacji zgodnie z Prawem Dewizowym.


 • Czy do bazy Odbiorców w systemie Millenet można dodać własną bazę Odbiorców?

  Tak, do bazy Odbiorców w systemie Millenet można dodać własną bazę odbiorców (kontrahentów) zapisaną w formacie tekstowym (.txt).

  W tym celu należy wybrać opcję Odbiorcy - Lista, następnie wybrać przycisk Importuj plik. Po wybraniu odpowiedniego pliku zawierającego listę odbiorców należy kliknąć Dodaj plik. Można również bazę odbiorców utworzoną w systemie Millenet zapisać na dysku własnego komputera - do tego służy opcja Eksportuj plik.


 • Gdzie znajduje się dzienny numer transakcji potrzebny by zamówić potwierdzenie wykonania operacji?

  Dzienny numer transakcji można sprawdzić przez opcję Aktywa - Rachunki bieżące - Lista wybierając rachunek, z którego została wykonana transakcja. Po przejściu na stronę ze szczegółami dotyczącymi tego rachunku, należy odszukać właściwy opis transakcji i kliknąć na niego. Na stronie ze szczegółami tej transakcji jest umieszczony Dzienny numer transakcji.

  Dzienny numer transakcji oraz data księgowania są potrzebne do zamówienia potwierdzenie wykonania operacji.


 • Czym są H@sła SMS i kiedy ich używamy?

  H@sła SMS są to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy. Jest to jedno z dostępnych narzędzi służących do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

 • Jak Użytkownik może szybko zlecić wykonanie płatności i kiedy będzie miał pewność, że przelew został zrealizowany?

  Aby szybko zlecić wykonanie płatności należy po wypełnieniu odpowiedniego formularza wybrać akcję Autoryzuj i Wyślij. Jeśli Użytkownik posiada wystarczające uprawnienia, płatność zostanie natychmiast przekazana do Banku do realizacji i pojawi się w opcji Zarządzanie zleceniami - Wysłane zlecenia. W przeciwnym razie będzie oczekiwała na dalsze autoryzacje i wysłanie w opcji Zarządzanie zleceniami - Autoryzacja i wysyłanie zleceń.

  Statusy zleceń przekazanych do realizacji należy sprawdzać w opcji Zarządzanie zleceniami - Wysłane zlecenia. Jedynie status Wykonane jest potwierdzeniem, że przelew został faktycznie wysłany na rachunek kontrahenta.


 • Jakie formaty plików z płatnościami można importować do systemu Millenet?

  Klient może importować do systemu Millenet:

  • pliki z płatnościami krajowymi w formatach: Elixir O, VideoTEL, MTMS CitiDirect, TransBank, XML(ISO20022);
  • przekazy pocztowe w formatach: MTMS CitiDirect, Elixir O, XML(ISO20022);
  • płatności zagraniczne w formatach: SWIFT MT103, VideoTEL i MTMS CitiDirect, XML(ISO20022).

 • Gdzie można poprawić błędne zlecenia zaimportowane z wybraną opcją edycji po imporcie?

  Zlecenia rozpoznane przez system jako błędne, można skorygować w opcji Zarządzanie zleceniami - Wersje robocze zleceń, gdzie w szczegółach każdego z nich przedstawiane są komunikaty błędu przy odpowiednich polach.

 • Co należy zrobić, aby nowootwarty rachunek był widoczny w Millenecie: Aktywa – Rachunki bieżące - Lista?

  Aby nowowotwarty rachunek w Banku Millennium był widoczny w Millenecie należy nadać do niego uprawnienia w opcji Administracja - Szczegóły użytkowników. Z rozwijanej listy wybrać odpowiedniego użytkownika, następnie otworzyć zakładkę Dostępne rachunki i po użyciu przycisku Edytuj odznaczyć krzyżykiem nowy rachunek. Zmiana wymaga potwierdzenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi Regułami Autoryzacji.

  Uwaga! Zmiany mogą być dokonywane przez już aktywnych użytkowników, posiadających uprawnienia do tego typu operacji.


 • Jakie zlecenia są widoczne w opcji: Zarządzanie zleceniami – Wysłane zlecenia?

  Lista przedstawia zlecenia wysłane do Banku wraz z aktualnymi statusami ich realizacji. Statusy zleceń znajdujących się w folderach, można zobaczyć wchodząc w szczegóły danego folderu.

  Możliwe statusy zleceń:

  Oczekuje na przetwarzanie - zlecenie oczekuje w kolejce do realizacji
  W trakcie przetwarzania - zlecenie jest przetwarzane i oczekuje na zamknięcie sesji księgowej
  Przyszła data wykonania -zlecenie zostało przyjęte i oczekuje na wykonanie
  Wykonane - zlecenie zostało zrealizowane
  Odrzucone - zlecenie nie zostało zrealizowane
  Wycofane - zlecenie z datą przyszłą wycofane z realizacji na żądanie Klienta

  Uwaga!  Jedynie status Wykonane jest potwierdzeniem, że przelew został faktycznie wysłany na rachunek kontrahenta.

 • Jakie typy zleceń można autoryzować w opcji: Autoryzacje – Autoryzacje oczekujące?

  W opcji: Autoryzacje - Autoryzacje oczekujące są autoryzowane tylko operacje niefinansowe (np. zmiana reguł autoryzacji, zmiana uprawnień Użytkowników) oraz operacje związane ze zleceniami stałymi i lokatami terminowymi.

 • Zlecenie, które chcę wysłać mimo autoryzacji ze swojej strony w opcji Zarządzanie zleceniami widnieje ze statusem: oczekuje na autoryzację. Dlaczego?

  W takim przypadku zlecenie może wymagać większej ilości autoryzacji zgodnie z zdefiniowanymi Regułami autoryzacji lub kwota zlecenia jest wyższa niż zdefiniowana w Regułach autoryzacji.

  Uwaga! Autoryzacji zleceń płatności można dokonywać w opcji Zarządzanie zleceniami - Wersje robocze zleceń lub Autoryzacja i wysyłanie zleceń.

 • Co znajduje się w opcji: Zarządzanie zleceniami - Wersje robocze?

  Wersje robocze zleceń, to miejsce przechowywania wszystkich zleceń i folderów przygotowanych do wysłania do Banku, utworzonych pojedynczo w systemie Millenet lub powstałych w wyniku importu zleceń z plików.
  Dodatkowo w tej opcji będą znajdowały się wszystkie zlecenia lub foldery, gdzie została wykorzystana akcja: Kopiuj jako wersja robocza.

  Uwaga! Akcja: Kopiuj jako wersja robocza może być wykorzystywana do kilkukrotnego złożenia zlecenia lub folderu ze zleceniami z takimi samymi danymi kontrahenta.

 • Jakie typy zleceń są w opcji: Zarządzanie zleceniami – Autoryzacja i wysyłanie?

  W opcji: Zarządzanie zleceniami - Autoryzacja i wysyłanie zleceń są prezentowane zlecenia:
  • oczekujące na autoryzację,
  • odrzucone w procesie autoryzacji,
  • w pełni zautoryzowane i oczekujące na wysłanie do Banku.

 • Jak wyfiltrować zlecenia w danym statusie w Zarządzaniu zleceniami?

  Aby w opcji Autoryzacja i wysyłanie na ekranie były widoczne tylko zlecenia w określonym statusie (np. Wymagana autoryzacja), należy kliknąć na link: Pokaż filtry, wybrać pożądany status zleceń i zatwierdzić przyciskiem Filtruj.

 • Jaki rodzaj formularza należy użyć do przelewu walutowego?

  Szczególowe informacje dotyczące wyboru formularza do przelewu walutowego w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw znajdują się w Instrukcji wyboru formularza przelewu.

 • Gdzie są wykonywane dalsze akcje na zaimportowanych zleceniach?

  Zaimportowane zlecenia są dostępne do wykonywania na nich dalszych akcji w opcji Zarządzanie zleceniami - Wersje robocze zleceń.

 • Co należy zrobić, gdy na ekranie pojawia się komunikat: "Aut.banku: powtarzające się konto odb." po kilkukrotnym zleceniu przelewu do tego samego kontrahenta (odbiorcy)?

  Ten komunikat oznacza, że zlecenie przelewu wymaga dodatkowej autoryzacji po stronie Banku.

  W takich przypadkach osoba, która posiada uprawnienia do reprezentowania Firmy musi skontaktować się z Bankiem pod numerem telefonu 0 801 632 632 lub 022 598 40 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 w celu pomyślnego zrealizowania zleceń na powtarzające się konto odbiorcy.

 • Dlaczego po zdefiniowaniu wyciągu elektronicznego nie widzę go w Millenecie?

  Wyciąg jest widoczny kolejnego dnia roboczego po zdefiniowniu pod warunkiem, że na rachunku były dokonywane operacje w danym dniu.

 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w opcji: Zlecenia stałe – Lista nie widzę wcześniej zdefiniowanego zlecenia stałego?

  W zakładce Zlecenia stałe - Lista widoczne są wszystkie aktywne zlecenia stałe.

  Jeśli lista jest pusta, to może oznaczać, że:
  - zlecenie zostało nieprawidłowo założone;
  - ważność danego zlecenia wygasła.

  Uwaga! Ze względów technicznych przy definiowaniu zleceń stałych w systemie Millenet do wymaganej przez użytkownika ostatniej daty realizacji zawsze należy dodać jeden dzień w dacie zakończenia zlecenia.

 • Pod jaki numer można dzwonić w razie problemów podczas korzystania z systemu Millenet?

  Bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0-801-632-632 lub 022 598 40 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.
  Koszt rozmowy zgodny z aktualnym cennikiem/taryfą operatora.