• Zgłaszanie roszczenia

  Usługi assistance na zlecenie Ubezpieczyciela zapewnia Europ Assistance Polska Sp. z o.o., za pośrednictwem Centrum Alarmowego, któremu Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową pod numerem tel. (+48 22) 203 75 00.

  W przypadku konieczności skorzystania z Assistance medycznego lub Assistance domowego Ubezpieczony jest zobowiązany m.in.:

  • przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: (+48 22) 203 75 00,
  • przy zgłoszeniu szkody Ubezpieczony powinien podać następujące informacje:
   • numer PESEL,
   • imię i nazwisko,
   • krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
   • numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą.
  • udzielić niezbędnych informacji, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.


 • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o. uprawnione jest do organizacji wykonywania świadczeń w imieniu Ubezpieczyciela.

  Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Ubezpieczyciela zobowiązań zawartych w umowie ubezpieczenia są bezpośrednio zgłaszane przez Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela:

  Europ Assistance - dla przystąpień do umowy ubezpieczenia do 27.03.2015 r.:

  • na numer telefonu: (+48 22) 203 75 00
  • drogą elektroniczną na adres quality@europ-assistance.pl
  • pisemnie na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, budynek Taurus

  Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. - dla umów ubezpieczeń zawartych od 28.03.2015 r.:

  • pisemnie na adres: ul. Gwiazdzista 62, 53-413 Wrocław
  • na numer faksu: 71 36 92707
  • drogą elektroniczną lub na stronie www.tueuropa.pl

 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z Pakietu Bardzo Pomocnego jest możliwa w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia albo oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w oddziale Banku Millennium lub za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku rezygnacji ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem miesiąca ochrony, za który została uiszczona ostatnia opłata lub składka ubezpieczeniowa.