O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie WORLD jest bezpłatne i dedykowane posiadaczom karty Euro26. Obejmuje ono swym zakresem wszystkie kraje świata z wyjątkiem USA i Kanady. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym.

Koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

Usługi medyczne i leczenie szpitalne za granicą to bardzo drogie zabiegi. Dzięki ubezpieczeniu WORLD jeśli nagle zachorujesz lub ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, Ubezpieczyciel pokryje m.in. koszty transportu do RP, koszty leczenia w tym leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stomatologicznego w przypadku nagłych stanów zapalnych, oraz koszty związane z organizowaniem i świadczeniem pomocy assistance.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów leczenia oraz z assistance wynosi 60 000 euro.

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku poniesiesz obrażenia, które skutkować będą uszczerbkiem na zdrowiu, inwalidztwem, śmiercią podczas podróży zagranicznej lub na terenie RP, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Jesteś również chroniony w przypadku pobytu w szpitalu oraz dodatkowo w razie potrzeby możesz uzyskać zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych.

W zakres ubezpieczenia wchodzą również wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów amatorskich, z wyłączeniem narciarstwa, snowboardu, surfingu i kitesurfingu oraz wszelkich zajęć teambuildingowych (np. paintball).

Zakres ubezpieczenia NNW wynosi 5.000 euro za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz 2.500 euro w przypadku śmierci. Z tytułu inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w kwocie ustalonej na podstawie Tabeli inwalidztwa/Tabeli uszczerbku na zdrowiu, które znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku pobytu w szpitalu w Polsce, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie szpitalne w wysokości 80 zł do 7 dni pobytu oraz 160 zł powyżej 7 dni. Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia lub naprawy protez oraz środków pomocniczych następuje na podstawie oryginałów rachunków do wysokości 2 500 zł.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczyciel świadczy również ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody osobowe (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub spowodowanie śmierci) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone osobom trzecim podczas podróży zagranicznej lub na terenie RP.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu OC w życiu prywatnym wynosi 20 000 euro przy czym udział własny Ubezpieczonego wynosi 250 euro.

Ochrona w ramach ubezpieczenia WORLD świadczona jest przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wydanie karty Euro 26, nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu wystawienia karty. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się natomiast wraz z końcem ważności karty Euro26. Poprzez zawarcie umowy o kartę Millennium Visa Euro26 posiadacz rachunku wyraża zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia WORLD, gwarantowanego przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., na okres obowiązywania tej umowy.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział