• Aneks

  zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, wydłuża okres kredytowania itp.

 • Cesja praw

  przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy na rzecz drugiej osoby np. Banku


 • Hipoteka

  forma zabezpieczenia wierzytelności banku, ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa wraz z wierzytelnością, to znaczy po spłaceniu kredytu. Kredytobiorca nadal jest właścicielem nieruchomości, natomiast bankowi przysługuje prawo jej zbycia w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec właściciela


 • Hipoteka kaucyjna

  zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej, określa górną granicę kwoty zobowiązania. Hipoteka kaucyjna jest ustanawiana w sytuacji, gdy nie można dokładnie określić wartości wierzytelności, np. w przypadku kredytów walutowych, gdzie przyszły kurs waluty nie jest znany


 • Hipoteka zwykła

  zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości, kwota zobowiązań obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz ewentualne koszty egzekucji


 • Karencja

  okres, podczas którego Kredytobiorca spłaca miesięcznie wyłącznie raty odsetkowe od wykorzystanego kapitału kredytu. Jest to okres następujący zwykle bezpośrednio po zaciągnięciu kredytu, a więc od udzielenia kredytu do terminu płatności pierwszej raty kapitałowej. Po tym okresie Kredytobiorca spłaca miesięcznie raty kapitałowo-odsetkowe. W Banku Millennium maksymalny okres odroczenia w spłacie kapitału wynosi 24 miesiące


 • Kontrola inwestycji

  opinia o przedmiocie kredytowania, wykonana przez upoważnionego pracownika Banku posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane lub firmę zewnętrzną działającą na zlecenie Banku na podstawie analizy kosztów inwestycji, stopnia zaawansowania realizacji inwestycji, stopnia zaangażowania wkładu własnego przez Kredytobiorcę oraz zgodności z przepisami prawa budowlanego


 • Kredyt refinansowy

  kredyt przeznaczony na spłatę innego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku


 • Księga wieczysta

  rodzaj rejestru określający stan prawny nieruchomości. Do księgi wieczystej nieruchomości wpisuje się informacje dotyczące prawa własności, użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość, takich jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu


 • LTV (z ang. loan to value)

  wskaźnik opisujący stosunek kwoty kredytu wyrażonej w PLN do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu


 • Marża

  stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank, będąca (obok stopy referencyjnej) składnikiem oprocentowania kredytu. Wysokość marży zależy od celu kredytowania, kwoty kredytu i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania


 • Okres kredytowania

  okres spłaty kredytu


 • Operat szacunkowy

  operat szacunkowy – pisemna opinia o wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami zawodowymi. W ramach wycen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenie, przygotowywanych zarówno na zlecenie banku jak i dostarczonych przez klientów, bank dokonuje kontroli wiarygodności i rzetelności założeń i parametrów rynkowych przyjętych na potrzeby wyceny.


 • Oprocentowanie kredytu

  stopa, według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży Banku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium jest zmienne, tj. zmienia się wraz z aktualizacją stóp referencyjnych (dla umów podpisywanych obecnie co 3 miesiące)


 • Pasmo wahań

  odchylenie (+/-) od stopy referencyjnej (odpowiedniej dla danej waluty kredytu) określone w punktach procentowych, przekroczenie którego powoduje zmianę stopy procentowej


 • Prowizja za podwyższone ryzyko

  opłata pobierana przez Bank do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank


 • Przewalutowanie

  zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania


 • Rata spłaty

  łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji


 • Stopa referencyjna

  stopa procentowa obowiązująca na rynku międzybankowym, aktualizowana w terminach określonych w umowie kredytowej i będąca składową oprocentowania kredytu. W przypadku wniosków składanych w Banku Millennium obecnie obowiązuje 3-miesięczna stopa referencyjna WIBOR 3M dla kredytów złotowych.
  Zmiana stóp referencyjnych, branych pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania następuje co kwartał. Przyjmują one wartość z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału


 • Transza kredytu

  część przyznanej kwoty kredytu stawiana do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie i wysokości zgodnej z dyspozycją Kredytobiorcy, po jej zatwierdzeniu przez Bank


 • Wkład własny

  udział środków własnych Kredytobiorcy, stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu


 • Zabezpieczenie docelowe

  zabezpieczenie kredytu, które będzie obowiązywało przez cały okres kredytowania, standardowo w Banku Millennium w formie pierwszej hipoteki na nieruchomości mieszkalnej