• BIK

  W Biurze Informacji Kredytowej (BIK) każdy korzystający z produktów kredytowych banków lub SKOK-ów, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych może otrzymać raz na pół roku raport o stanie swoich zobowiązań.

  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
  02-679 Warszawa
  tel. 22 348 44 44
  adres e-mail: bok@bik.pl
  strona internetowa: http://www.bik.pl/


 • Deklaracje podatkowe

  Dokumenty, które Kredytobiorca jest zobowiązany wypełnić, podpisać i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym (US) w przypadku, gdy zachodzi konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dowodem złożenia deklaracji jest kopia deklaracji z pieczęcią US.

 • Kredyt

  Pieniądze, które udostępnia bank lub instytucja finansowa upoważniona do udzielania kredytów na rzecz Kredytobiorcy. Umowa Kredytu zawiera okres, w jakim Kredytobiorca powinien zwrócić pieniądze, a także określić cel na jaki zostaną wykorzystane.


 • Kredyt konsumpcyjny/pożyczka konsumpcyjna

  Kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt.
  Kredyt/pożyczka konsumpcyjna może być przeznaczona na dowolny cel, np. opłacenie edukacji, zakup samochodu, mebli, sprzętu AGD, zorganizowanie uroczystości rodzinnych, wakacyjny wyjazd itp.

 • Kredytobiorca

  Osoba, która bierze kredyt. Określenie to odnosi się również do osób biorących pożyczkę.


 • Kredytodawca

  Instytucja, która udziela kredytu. Określenie to odnosi się również do instytucji udzielających pożyczek.


 • Oprocentowanie nominalne

  Oprocentowanie podawane w skali rocznej, naliczane od kwoty przyznanego kredytu.

 • Oprocentowanie rzeczywiste

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) uwzględnia wysokość odsetek, prowizji przygotowawczej i opłat obligatoryjnych przy spłacie kredytu konsumenckiego. Oprocentowanie rzeczywiste ma za zadanie zobrazować relację rzeczywistych kosztów kredytu do sumy udzielonego kredytu z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.

 • Poręczyciel

  Osoba, odpowiadająca wraz z Kredytobiorcą za spłatę kredytu/pożyczki. Jeśli Kredytobiorca nie spłaca lub nie spłaci kredytu, Bank ma prawo żądać spłaty kredytu/pożyczki w pierwszej kolejności od Poręczyciela.

 • Pożyczka

  Pieniądze udostępniane Pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczkę może udzielić bank, instytucja finansowa albo osoby prywatne.

 • Stała stopa procentowa

  Roczna stopa oprocentowania, ustalana przy podpisaniu umowy kredytowej, która nie ulega zmianie w całym okresie kredytowania.

 • Umowa kredytowa

  Umowa o kredyt lub pożyczkę, w której zawarte są wszystkie warunki udzielenia kredytu/pożyczki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kredytowej, jest to m.in. wysokość kredytu, okres spłaty, zasady oprocentowania, wysokość miesięcznej raty, zabezpieczenia, prawa i obowiązki Kredytobiorcy.

 • Umowa o kredycie konsumenckim

  Umowa o kredyt lub pożyczkę, w której zawarte są wszystkie warunki udzielenia kredytu/pożyczki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kredytowej, jest to m.in. wysokość kredytu, okres spłaty, zasady oprocentowania, wysokość miesięcznej raty, zabezpieczenia, prawa i obowiązki Kredytobiorcy.

 • Zmienna stopa procentowa

  Roczna stopa oprocentowania, która może ulec zmianie w okresie spłaty kredytu/pożyczki. Zmienna stopa procentowa może być oparta o rynkowe oprocentowanie (np. WIBOR).

 • Zobowiązanie pieniężne

  Stałe obciążenia finansowe wobec osób lub instytucji, np. płacone alimenty, spłaty pożyczek i kredytów, spłaty rat za większe zakupy itp.