Rachunek VAT

Rachunek VAT to rodzaj rachunku rozliczeniowego w PLN o ograniczonej możliwości korzystania ze środków na nim zgromadzonych, przeznaczony do rozliczania podatku VAT oraz dokonywania rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Jest on powiązany z co najmniej jednym rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN.

Nowy rachunek VAT zostanie dodany do rachunku bieżącego lub pomocniczego Twojej firmy.

Nie możesz zrezygnować z otwarcia takiego rachunku, możesz jednak złożyć wniosek o otwarcie więcej niż jednego rachunku VAT.

Obowiązkowy rachunek VAT zostanie założony:

 • niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma
 • bez względu na to, czy Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT
 • bez wnioskowania

Uznanie rachunku VAT

Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

 1. zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu VAT,
 2. wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu VAT,
 3. przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,
 4. zwrotu:
  • kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,
  • różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez Urząd Skarbowy.

Obciążenie rachunku VAT

Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

 1. dokonania:
  • płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,
  • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług − przy użyciu komunikatu przelewu VAT,
 2. wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego,
 3. wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej Ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu VAT,
 4. przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który:
  • otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu VAT oraz
  • nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,

 

 1. zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu VAT nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu VAT.
 2. przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:
  • art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków,
  • art. 108a ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,
  • art. 108a ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;
 3. przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika Urzędu Skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 4. przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62);
 5. realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług.

Przelew VAT

Na czym polega przelew VAT?

Przelew VAT to rodzaj przelewu dokonywanego w mechanizmie podzielonej płatności.

Aby wykonać przelew podaj:

 • całość lub część kwoty podatku wynikającą z faktury
 • całość lub część kwoty brutto
 • numer faktury, na podstawie której dokonujesz płatność
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca identyfikowany jest w celach podatkowych (w większości przypadków jest to NIP)

Zasady realizacji przelewu VAT

 • Nie rozdzielasz płatności – wykonujesz jeden przelew za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, w którym wskazujesz numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę brutto oraz kwotę VAT.
 • Przelew VAT, czyli przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wykonywany jest w PLN.
 • W celu realizacji przelewu Bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku od towarów i usług Twój rachunek VAT (jako nabywcy towarów i usług). Tą kwotą - zgodnie z komunikatem przelewu - uznawany jest Twój rachunek rozliczeniowy. Następnie Bank wysyła do odbiorcy jeden przelew z rachunku rozliczeniowego.
 • Jeśli na Twoim rachunku VAT nie ma wystarczających środków na wskazaną kwotę podatku, Bank obciąża wyłącznie Twój rachunek rozliczeniowy brakującą kwotą w celu realizacji przelewu w kwocie odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.
 • Po otrzymaniu środków pieniężnych, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy odbiorcy, obciąża jego rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług wskazaną przez nadawcę przelewu VAT i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku.