O produkcie

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Zapłata na rzecz beneficjenta gwarancji następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący (bank zleceniodawcy) bądź za pośrednictwem innego banku po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone na podstawie określonych w umowie gwarancji dokumentów, np. faktur czy dokumentów przewozowych.

Jest to skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Z chwilą wejścia gwarancji w życie staje się ona instrumentem działającym niezależnie od ważności podstawowego stosunku prawnego (np. umowy handlowej) między zleceniodawcą i beneficjentem.

Zapoznaj się ze schematem działania gwarancji!

 

Czy gwarancja bankowa jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie?

Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową w obrocie krajowym i zagranicznym, często nawiązujesz nowe kontakty handlowe, a także pragniesz poprawić swoją wiarygodność wobec kontrahentów, gwarancja bankowa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Gwarancja będzie nieodzownym narzędziem wspierania Twojego biznesu - wystawiając ją, zwiększysz swoją wiarygodność wobec nowego kontrahenta. Będąc beneficjentem gwarancji, zminimalizujesz ryzyko niezrealizowania umowy przez dostawcę produktów czy usług.

Jakie rodzaje gwarancji oferujemy?

Oferujemy Ci pełną gamę produktów gwarancyjnych, a wśród nich w szczególności następujące rodzaje gwarancji:

 • Gwarancja akcyzowa - składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych; może zastąpić depozyt gotówkowy lub poręczenie.
 • Gwarancja celna - zabezpiecza zapłatę długów celnych, podatków lub innych opłat na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ; może zastąpić depozyt gotówkowy lub poręczenie.
 • Gwarancja dobrego wykonania - zabezpiecza wykonanie umowy, roszczeń z tytułu gwarancji technicznej i rękojmi, zapłatę kar umownych w przypadku niewywiązania się zleceniodawcy ze swoich zobowiązań kontraktowych; może zastępować kaucję gwarancyjną.
 • Gwarancja loteryjna - zapewnia wypłatę bądź wydanie nagród w zorganizowanej przez zleceniodawcę loterii/akcji promocyjnej/grze.
 • Gwarancja przetargowa - zastępuje wadium gotówkowe i jest płatna, gdy klient Banku po wygraniu przetargu nie podpisze kontraktu lub nie wywiąże się z innych zobowiązań, np. związanych z terminem wykonania określonej pracy.
 • Gwarancja terminowej spłaty kredytu/pożyczki - zabezpiecza pełną spłatę kredytu lub pożyczki.
 • Gwarancja terminowej zapłaty - jest zobowiązaniem Banku do zapłaty należności, gdyby zleceniodawca nie zapłacił za zakupione towary lub wykonane usługi zgodnie z zawartą umową handlową.
 • Gwarancja zapłaty czynszu - zabezpiecza zapłatę należności z tytułu opłat czynszowych.
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych - zabezpiecza spłatę części bądź całości rat leasingowych w przypadku braku spłaty ze strony leasingobiorcy.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki - zabezpiecza zwrot przez zleceniodawcę zaliczki (zaliczek) otrzymanej uprzednio od beneficjenta w przypadku, gdyby zleceniodawca nie wykonał umowy, w ramach której zaliczka została wpłacona, i odmówił zwrotu zaliczki.

Gwarancje mogą być udzielone jednorazowo na zabezpieczenie jednej określonej transakcji lub w formie linii, w ramach ustalonego limitu.

Linia na gwarancje bankowe to jedna decyzja kredytowa, jedna umowa, jedno zabezpieczenie kilku produktów. Linia ma charakter odnawialny i jest udzielana w PLN na okres do 12 miesięcy. Umożliwia ona sprawne zabezpieczanie i finansowanie Twoich zobowiązań (obecnych i przyszłych), poprawę płynności firmy oraz zwiększenie wiarygodności Twojego przedsiębiorstwa, jak również skrócenie okresu między złożeniem przez Ciebie zlecenia a jego uruchomieniem przez Bank.

Na Twoje zlecenie Bank Millennium SA może wystawić również promesę gwarancji, która stanowi zobowiązanie Banku, iż po spełnieniu przez Ciebie uzgodnionych z Bankiem warunków gwarancja zostanie udzielona.

Korzyści

Jakie korzyści osiągniesz jako beneficjent gwarancji?

 • podniesiesz bezpieczeństwo realizacji transakcji handlowej z kontrahentem,
 • ograniczysz ryzyko niewywiązania się przez kontrahenta z warunków umowy,
 • w sprawny sposób wyegzekwujesz swoje należności poprzez instrument, jakim jest gwarancja,
 • szybko otrzymasz wypłatę kwoty roszczenia bez względu na sytuację finansową kontrahenta, a także bez zwłoki, jaka towarzyszy zwykle postępowaniu sądowemu,
 • Bank przejmie za Ciebie ryzyko kontrahenta.

Jakie korzyści osiągniesz jako zleceniodawca gwarancji?

 • umocnisz wiarygodność swojej firmy w oczach kontrahenta dzięki renomie Banku Millennium S.A. jako banku udzielającego gwarancji,
 • zapewnisz dalszą efektywną współpracę ze swoim kontrahentem, gdyż nie będziesz musiał angażować własnych środków finansowych w zabezpieczenie transakcji,
 • zachowasz płynność finansową,
 • wysokość udzielonej gwarancji ustalimy z Tobą indywidualnie, w zależności od warunków umowy między Tobą a beneficjentem gwarancji,
 • uzyskasz fachową pomoc i doradztwo ze strony Doradcy Biznes przy składaniu dokumentów i ocenie umowy, która będzie przedmiotem gwarancji, a także przy weryfikacji ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Dokumenty

Jak skorzystać?

Jak uzyskasz gwarancję bankową?

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów, potrzebnych do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Pomoże on również przygotować zlecenie o udzielenie gwarancji. Twoją zdolność kredytową ocenimy bezpłatnie.

Aby wyliczyć wysokość zabezpieczenia gwarancji, w dalszej kolejności potrzebować będziemy od Ciebie:

 • dokumentów założycielskich, określających status prawny firmy,
 • dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 • zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 • dokumentów finansowych firmy.

Ewentualnie poprosimy o inne dokumenty.

Po zbadaniu Twojej zdolności kredytowej Doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi przygotowaną dla Ciebie ofertę. Wystarczy jedynie podpisać umowę o udzielenie gwarancji, by Bank Millennium S.A. przejął za Ciebie ryzyko niezrealizowania kontraktu handlowego i zabezpieczył transakcję.

Szczegółowe informacje o ofercie uzyskasz również pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31
lub +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub telefonu komórkowego).