Notowania funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ponadto żadne wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Wycena jednostek uczestnictwa oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz kalkulacja wyników została przygotowana jedynie w celach poglądowych i może nie stanowić bieżącej informacji o funduszach inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Pełne informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: Analizy Online S.A. oraz Agenci Transferowi współpracujący z Bankiem.