Kredyty hipoteczne

Informacje o Twoim kredycie

Poniżej znajdziesz dostępne źródła informacji o swoim kredycie hipotecznym:

 • w Millenecie - systemie bankowości online,
 • linia telefoniczna dedykowana do obsługi produktów hipotecznych (+48) 22 598 40 60 , pon.-pt. 8:00-20:00.

Specjaliści obsługi produktów hipotecznych

 • pomogą w trudnych sytuacjach kredytowych,
 • poprowadzą przez procesy i procedury bankowe,
 • odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości związane z posiadanym kredytem.

Zmiany w kredycie

 • Wydłużenie okresu karencji

  Karencja to okres, w którym płacisz jedynie odsetki od aktualnego zadłużenia. Bank powinien wydać decyzję na wniosek o wydłużenie okresu karencji w ciągu 14 dni (od momentu złożenia wniosku w oddziale).

  Terminy

  • Jeśli korzystasz z pożyczki na dowolny cel, maksymalny okres trwania  karencji od spłaty raty kapitałowej może wynieść 6 miesięcy. W tym czasie spłacasz tylko odsetki. W przypadku kredytu na cele mieszkaniowe, zaczynasz płacić pełną ratę kapitałowo-odsetkową nie później niż po 24 miesiącach.
  • Bank powinien udzielić zgody na wydłużenie okresu karencji w ciągu 14 dni (od momentu złożenia wniosku w oddziale).

  Dokumenty

  Wypełnij dokumenty i złóż je w najbliższym oddziale Millennium

  UWAGA!

  Decyzję o wydłużeniu karencji możemy podjąć bez konieczności ponownego przedkładania dokumentów finansowych, jeśli następuje ona w okresie 12 miesięcy od dnia wydania ostatniej decyzji, przy której dostarczyłeś dokumenty. Zdolność do spłaty kredytu po wydłużeniu okresu karencji ocenimy na ich podstawie, jeśli złożysz oświadczenie, że Twoje dochody nie zmniejszyły się oraz że nie uległa zmianie forma ich uzyskiwania (np. pracodawca, czy działalność gospodarcza, którą prowadzisz).

  Opłaty

  Opłata za wydłużenie okresu karencji zgodnie z aktualnym Cennikiem Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej 500 PLN


 • Skrócenie okresu karencji

  Chcesz skrócić okres karencji? Możesz to zrobić on-line, bez konieczności odwiedzania placówki Millennium. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu Millenet, przejdziesz do części „Kredyty", „Informacje szczegółowe", rozwiniesz listę „Więcej" i wybierzesz opcję „Skrócenie okresu karencji".

  Możesz też złożyć Skrócony wniosek o zmianę warunków umowy w dowolnej placówce Banku. Formularz też możesz otrzymać bezpośrednio w placówce detalicznej Millennium.

  Terminy

  W każdej chwili możesz zawnioskować o skrócenie okresu karencji. Jeśli złożysz wniosek o zmianę warunków umowy, nie później niż na 14 dni przed płatnością raty odsetkowej, najbliższa płatność obejmie już ratę kapitałowo-odsetkową. Po tym terminie, skrócony okres karencji będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca.

  Dokumenty

  • Wypełnij Wniosek o zmianę warunków umowy i złóż w najbliższym oddziale Banku.
  • Jeśli wnioskujesz o skrócenie okresu karencji za pośrednictwem oddziału, w przypadku umów podpisanych po 1 marca 2007 roku skrócenie karencji nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeśli sporządzenie aneksu jest konieczne, koszt jego sporządzenia jest zgodny z aktualnym cennikiem Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna.
  • Korzystając z opcji skrócenia okresu karencji on-line, nie musisz podpisywać aneksu do umowy kredytu.

  Opłaty

  Opłata za skrócenie okresu karencji zgodnie z aktualnym Cennikiem Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej 200 PLN. W przypadku zmiany za pośrednictwem Millenet opłata wynosi 100 PLN.

  Uwaga! Skrócenie okresu karencji nie jest możliwe, jeśli kredyt nie został wypłacony w całości.


 • Zmiana typu rat (z równych na malejące i na odwrót)

  W każdym momencie trwania umowy kredytowej możesz zmienić system spłaty kredytu z rat równych na malejące lub odwrotnie. Jeśli jesteś zainteresowany zmianą rat równych na malejące, wystarczy że złożysz Wniosek o zmianę warunków kredytu. Jeśli chcesz zmienić raty malejące na równe, wystarczy że złożysz Skrócony wniosek o zmianę warunków kredytu. Formularz możesz też otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium.

  Różnica między ratami równymi i malejącymi polega na różnym zestawieniu części kapitałowej i odsetkowej w racie. Wybierając opcję spłaty kredytu w ratach malejących, płacisz równą ratę kapitałową, podczas gdy wysokość odsetek maleje w kolejnych miesiącach, ponieważ są one naliczane od jeszcze nie spłaconej części kredytu. Spłata w systemie rat malejących wiąże się z wyższą ratą na początku.W systemie rat równych saldo zadłużenia jest rozłożone na równe płatności w kolejnych miesiącach. Kwota kapitału w racie rośnie, podczas gdy odsetki maleją.

  Terminy

  • Możesz wnioskować o zmianę w każdym momencie spłaty kredytu.
  • Standardowo Bank podejmuje decyzję w terminie 14 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku, pod warunkiem, że jest kompletny.
  • Jeśli złożysz wniosek nie później niż 14 dni przed terminem płatności i zostanie on pozytywnie zweryfikowany, nowe raty będą obowiązywać przy najbliższej spłacie. W pozostałych przypadkach nowy typ raty będzie obowiązywać od następnego miesiąca.

  Dokumenty

  • Wniosek o zmianę warunków umowy - wypełnij go i złóż w najbliższym oddziale Banku,
  • aktualne dokumenty finansowe, dotyczące zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów.

  UWAGA!

  Decyzję o zmianie typu rat możemy podjąć bez konieczności ponownego przedkładania dokumentów finansowych, jeśli następuje ona w okresie 12 miesięcy od dnia wydania ostatniej decyzji, przy której dostarczyłeś dokumenty. Zdolność do spłaty kredytu po wydłużeniu okresu karencji ocenimy na ich podstawie, jeśli złożysz oświadczenie, że Twoje dochody nie zmniejszyły się.

  Opłaty

  Opłata za zmianę typu rat (z równych na malejące lub odwrotnie) zgodnie z zgodnie z aktualnym Cennikiem Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej 500 PLN.


 • Wydłużenie okresu kredytowania

  Aby wydłużyć okres kredytowania, złóż Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu. Formularz też możesz otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższymi miesięcznymi kosztami obsługi zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że wydłużenie okresu kredytowania powoduje jednocześnie wzrost łącznej sumy odsetek.

  Terminy

  • Możesz wnioskować o wydłużenie okresu spłaty w każdym momencie spłaty kredytu. Pamiętaj, że wydłużymy okres kredytowania, jeśli nie zostanie przekroczony dostępny wewnętrznymi regulacjami termin.
  • Standardowo Bank podejmuje decyzję w terminie 14 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku, pod warunkiem, że jest kompletny.
  • Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany i będą spełnione wszystkie warunki, wydłużony okres kredytowania (a co za tym idzie - niższa rata) będzie obowiązywać od najbliższej płatności. W pozostałych przypadkach nowa niższa rata będzie obowiązywać od następnego miesiąca.

  Dokumenty

  Wypełnij Wniosek o zmianę warunków umowy i złóż w najbliższym oddziale Banku.

  Opłaty

  • Opłata za wydłużenie okresu kredytowania zgodnie z zgodnie z aktualnym Cennikiem Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej 500 PLN.
  • Koszt zmiany obecnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej - 150 PLN.

 • Podwyższenie kwoty kredytu

  Aby podwyższyć kwotę kredytu, składasz Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu. Formularz możesz też otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium.

  Terminy

  Możesz wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu nieograniczoną liczbę razy w całym okresie kredytowania, po spełnieniu określonych warunków. Warunkiem podwyższenia jest zbadanie Twojej zdolności do spłaty kredytu po podwyższeniu.

  Dokumenty

  • Wniosek o zmianę warunków umowy,
  • dokument precyzujący cel podwyższenia kwoty kredytu lub, w przypadku celu niemieszkaniowego - oświadczenie kredytobiorcy o przeznaczeniu środków na dowolny cel,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (jest ważny przez 3 miesiące od jego wydania),
  • aktualne dokumenty finansowe, dotyczące zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów,
  • po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji otrzymasz dokumenty dotyczące zmiany treści hipoteki, które należy złożyć w sądzie. Standardowo podwyższenie kwoty kredytu wymaga aktualizacji treści wpisu hipoteki w zakresie zmiany jej kwoty oraz zmiany kwoty kredytu, który hipoteka zabezpiecza.

  UWAGA!

  • Decyzję po podwyższeniu kwoty Twojego kredytu możemy podjąć bez konieczności ponownego przedkładania dokumentów finansowych, jeżeli następuje ona w okresie 12 miesięcy od dnia wydania ostatniej decyzji, przy której dostarczyłeś dokumenty finansowe. Twoją zdolność do spłaty kredytu po zmianie kwoty będziemy mogli ocenić na ich podstawie, jeśli złożysz oświadczenie, że wysokość Twoich dochodów nie uległa zmniejszeniu.
  • W przypadku wniosku o podwyższenie kwoty kredytu decyzja o zmianie warunków kredytowania może być podjęta bez konieczności sporządzenia nowego operatu szacunkowego. Jeśli istnieje potrzeba ponownego zbadania wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie lub określenia stopnia wykorzystania kredytu, Bank poinformuje Cię o wysokości opłaty z tym związanej i zleci wykonanie wyceny lub kontroli inwestycji na Twój koszt. Wycena lub kontrola odbędzie się po zapewnieniu przez Ciebie na rachunku środków na jej przeprowadzenie.

  Opłaty

  • koszt wyceny - w zależności od rodzaju nieruchomości: 480 lub 800 zł
  • w zależności, czy został dokonany wpis hipoteki na rzecz Banku w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu:
   • jeśli jest już uprawomocniony i w efekcie podwyższenia kwoty kredytu wymagana jest jego korekta - do czasu zmiany treści wpisu pobierana jest prowizja za podwyższone ryzyko - 1% rocznie (składka pobierana miesięcznie)
   • jeśli nie ustanowiono jeszcze wpisu - ponosisz koszt ubezpieczenia przejściowego, który odpowiednio zwiększy się (składka płatna miesięcznie w wysokości 0,0833% sumy ubezpieczenia
  • w efekcie podwyższenia kredytu składka ubezpieczenia na życie zostanie ustalona w oparciu o nową, wyższą sumę ubezpieczenia. Jeżeli doszło do zmiany wartości nieruchomości, zmianie ulegnie składka ubezpieczenia nieruchomości.

  Koszt prowizji od podwyższenia kwoty kredytu:

  • 2% dla kredytu w PLN

  Prowizję należy zapłacić najpóźniej w dniu uruchomienia środków z podwyższenia.


 • Skorzystanie z wakacji kredytowych

  Chcesz wziąć wakacje kredytowe? Zlecenie to możesz zrealizować on-line, bez konieczności odwiedzania placówki Millennium. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu Millenet, przejdziesz do szczegółów swojego kredytu hipotecznego i wybierzesz wniosek o wakacje kredytowe. Jeśli jednak chcesz wnioskować o wakacje kredytowe w placówce Banku, wniosek otrzymasz na miejscu. Z wakacji kredytowych możesz skorzystać raz w każdym roku trwania umowy kredytowej.

  Z wakacji kredytowych możesz skorzystać:

  • raz do roku,
  • po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia umowy
  • po całkowitej wypłacie kredytu (gdy została wypłacona ostatnia transza kredytu)
  • po zakończonym okresie karencji
  • gdy kredyt spłacany jest regularnie

  Jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych za pośrednictwem oddziału, poinformuj nas o tym co najmniej 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty. Jeśli złożysz wniosek o wakacje kredytowe nie później niż na 14 dni przed terminem spłaty, w tym dniu nie zostanie pobrana rata. Po tym terminie, wakacje kredytowe będą obowiązywać w kolejnym miesiącu.

  Jeśli zlecasz wakacje kredytowe samodzielnie, przez system bankowości on-line Millenet, wystarczy, że wyrazisz chęć skorzystania z wakacji kredytowych na 3 dni przed datą płatności najbliższej raty kredytu.

  Opłaty

  • W przypadku, gdy podpisałeś umowę kredytową po październiku 2004 - wakacje kredytowe zostaną wprowadzone bez opłaty.
  • Jeśli podpisałeś umowę kredytową przed październikiem 2004 r., poniesiesz koszt aneksu w wysokości 200 PLN.

  UWAGA!

  • Skorzystanie z następnych wakacji kredytowych będzie już bezpłatne.
  • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu. Okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość kolejnych rat ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o niespłaconą ratę, w tym odsetki (w zakresie odsetek nastąpi kapitalizacja).

 • Dołączenie/odłączenie Współkredytobiorcy

  Współkredytobiorcę możesz dołączyć lub odłączyć w każdym momencie trwania umowy kredytowej. Aby to zrobić, wystarczy złożyć Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu. Formularz też możesz otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium.

  Terminy

  • W każdej chwili możesz zawnioskować o dołączenie lub odłączenie Współkredytobiorcy.
  • Standardowo Bank podejmuje decyzję w terminie 14 dni, ponieważ wymagana jest ponowna weryfikacja zdolności do spłaty przy zmienionych warunkach.

  Dokumenty

  • Wniosek o zmianę warunków umowy,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (ważny 3 miesiące),
  • dokumenty finansowe dotyczące wysokości dochodu - w przypadku przyłączenia: dochodów osób obsługujących kredyt po przyłączeniu, a w przypadku odłączenia: dochodu osoby pozostającej Kredytobiorcą,
  • dokumenty tożsamości osoby odłączanej od umowy kredytowej oraz osoby przystępującej do umowy.

  Dokumenty dotyczące dochodu powinny być analogiczne, jak przy zaciąganiu kredytu; Bank musi ponownie zbadać zdolność Kredytobiorcy/Kredytobiorców do obsługi raty kredytu po odłączeniu/przyłączeniu Kredytobiorcy.

  UWAGA!

  Bank może podjąć decyzję o dołączeniu/odłączeniu Współkredytobiorcy bez konieczności ponownego przedkładania dokumentów finansowych, jeżeli następuje ona w okresie 12 miesięcy od dnia wydania ostatniej decyzji, przy której dostarczyłeś dokumenty finansowe. Zdolność do spłaty kredytu po odłączeniu Współkredytobiorcy będziemy mogli ocenić na ich podstawie, jeśli złożysz oświadczenie, że wysokość Twoich dochodów nie uległa zmniejszeniu.

  W przypadku Kredytobiorców będących małżonkami przy odłączeniu Kredytobiorcy dodatkowo wymagane są:

  • dokumenty, na podstawie których następuje odłączenie (np. akt notarialny o podziale majątku lub decyzja sądu o rozwodzie/separacji)

  W przypadku dołączenia Kredytobiorcy dodatkowo wymagane są:

  • dokumenty tożsamości osoby przystępującej do umowy kredytu.

  Opłaty

  Opłata za dołączenie lub odłączenie Kredytobiorcy/ów/Pożyczkobiorcy/ów w wysokości 500 PLN, zgodnie z aktualnym Cennikiem Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej.


Dokumenty

Dokumenty przydatne po przyznaniu kredytu i/lub podpisaniu umowy

 • Dyspozycja wypłaty środków

  To Ty decydujesz, kiedy mamy wypłacić ustaloną kwotę kredytu/ pożyczki hipotecznej. Wypełnij dokument, wybierając nr rachunku bankowego oraz rodzaj wypłaty:

  • jednorazowo
  • w transzach.

  Po podpisaniu tego dokumentu złóż go w najbliższej placówce Millennium.

 • Wniosek o zmianę warunków umowy

  Wypełnij dokument, jeśli chcesz wnioskować o:

  • zwiększenie kwoty kredytu/pożyczki
  • zmianę typu rat (z równych na malejące i na odwrót)
  • zmianę waluty kredytu
  • wydłużenie okresu karencji
  • wydłużenie okresu kredytowania
  • przyłączenie/odłączenie kredytobiorcy etc.,

  Wniosek możesz złożyć w każdym oddziale Banku Millennium.

 • Skrócony wniosek o zmianę warunków umowy

  Wypełnij dokument, jeśli chcesz wnioskować o:

  • wakacje kredytowe
  • skrócenie okresu karencji
  • zmianę dnia płatności raty

  Zmiany możesz dokonać samodzielnie, za pośrednictwem Infolinii hipotecznej. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności wszyscy kredytobiorcy muszą udać się do najbliższego oddziału Millennium i podpisać pełnomocnictwo do dokonywania zmian warunków umowy za pośrednictwem KBE (w przypadku gdy stroną umowy jest jeden kredytobiorca funkcjonalność jest uruchamiana automatycznie po wypłacie kredytu i nie wymaga podpisywania pełnomocnictwa).

  Wniosek możesz złożyć również w każdym oddziale Millennium.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

  Wypełnij dokument, jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem zaświadczenia lub opinii o kredycie/pożyczce udzielonych przez Bank Millennium. Przed złożeniem dokumentu w placówce Millennium sprecyzuj cel, w jakim zaświadczenie powinno być wydane.Zaświadczenie jest wydawane np. w sytuacji, gdy chcesz sprzedać nieruchomość, a tym samym zamierzasz spłacić kredyt w Banku Millennium. Zaświadczenie zawiera informację o aktualnym saldzie zadłużenia i numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty środków w celu całkowitej spłaty zobowiązania (jest to rachunek techniczny Banku).
   

  UWAGA! Zaświadczenie wydawane dla celów całkowitej wcześniejsze spłaty kredytu nie zawiera numeru rachunku osobistego Klienta. Wcześniejsza całkowita spłata odbywa się za pośrednictwem rachunku technicznego Banku.

  Opinia o kredycie zawiera ogólne informacje o kredycie i jego statusie, kwocie i walucie przyznanego kredytu, celu kredytowania, przewidywanym terminie spłaty kredytu, ustanowionych zabezpieczeniach, saldzie zadłużenia i wysokości raty na dzień sporządzenia opinii, a także o terminowości obsługi zadłużenia. Jest zwykle wydawana, jeśli wymaga jej inny bank, w którym zaciągasz kredyt, lub Urząd Skarbowy. Zaświadczenie lub opinię o kredycie/pożyczce możesz także zamówić, korzystając z opcji Kontakt.

  Zmiany możesz dokonać samodzielnie, za pośrednictwem Infolinii hipotecznej. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności wszyscy kredytobiorcy muszą udać się do najbliższego oddziału Millennium i podpisać pełnomocnictwo do dokonywania zmian warunków umowy za pośrednictwem KBE (w przypadku gdy stroną umowy jest jeden kredytobiorca funkcjonalność jest uruchamiana automatycznie po wypłacie kredytu i nie wymaga podpisywania pełnomocnictwa).

  Wniosek możesz również złożyć w każdym oddziale Banku Millennium.

 • Dyspozycja wcześniejszej spłaty

  Dokument ten należy wypełnić, gdy chcesz dokonać nadpłaty lub spłaty całości zadłużenia przed terminem określonym w umowie kredytu/pożyczki. Jeżeli planujesz spłatę części kwoty kredytu/pożyczki, wybierasz odpowiednią dla Ciebie opcję:

  • skracasz okres kredytowania
  • zmniejszasz wysokość raty kredytu.

  Zmiany możesz dokonać samodzielnie, za pośrednictwem Infolinii hipotecznej. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności wszyscy kredytobiorcy muszą udać się do najbliższego oddziału Millennium i podpisać pełnomocnictwo do dokonywania zmian warunków umowy za pośrednictwem KBE (w przypadku gdy stroną umowy jest jeden kredytobiorca funkcjonalność jest uruchamiana automatycznie po wypłacie kredytu i nie wymaga podpisywania pełnomocnictwa).

  Wniosek możesz również złożyć w każdym oddziale Banku Millennium.

 • Oświadczenie dotyczące wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 2011o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Opłaty i prowizje

Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu  
Lokal mieszkalny / działka  480 PLN*
Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej  / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny) 800 PLN*
Opłata za kontrolę inwestycji w przypadku kredytu zabezpieczonego na innej nieruchomości niż finansowana i/lub kredytu wypłacanego w transzach 300 PLN**

* w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku
** dotyczy tylko Kredytu Hipotecznego oraz Kredytu Hipotecznego Biznes

Prowizja za zmianę waluty Kredytu Hipotecznego, Pożyczki Hipotecznej i Kredytu Konsolidacyjnego  
Zmiana waluty na PLN 0%

 

Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu Hipotecznego  
Po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania 0%
W pozostałych przypadkach 2%

 

Inne opłaty dla Kredytu Hipotecznego, Pożyczki Hipotecznej i Kredytu Konsolidacyjnego  
Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu w PLN 2%
Prowizja za podwyższone ryzyko (pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki) 0,0833%
(1% w skali roku)
Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii 100 PLN
Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego 6 PLN
Opłata za aneks 200 PLN

 

Aktualne stopy referencyjne

Aby dowiedzieć się, ile wynosi stopa referencyjna, która jest podstawą oprocentowania Twojego kredytu wybierz termin, w którym została podpisana Twoja umowa kredytowa:

Umowy podpisane do 29 lutego 2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 6M -0,7576%
PLN WIBOR 3M 1,6500%
USD LIBOR USD 6M 1,2445%
EUR EURIBOR 6M -0,1340%

Umowy podpisane do 31 grudnia 2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 6M -0,6618%
PLN WIBOR 3M 1,7300%
USD LIBOR USD 6M 1,4188%
EUR EURIBOR 6M -0,2540%

Umowy podpisane od 1 stycznia 2005 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 3M -0,7296%
PLN WIBOR 3M 1,7300%
USD LIBOR USD 3M 1,1496%
EUR EURIBOR 3M -0,3290%

Umowy podpisane po 1 lipca 2010 r. w PLN *

Miesiąc sporządzenia umowy Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, kwiecień, lipiec, październik WIBOR 3M 1,7300%
luty,maj, sierpień, listopad WIBOR 3M 1,7300%
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień WIBOR 3M 1,7300%

* Stopa referencyjna WIBOR 3M, na podstawie której Bank wylicza wysokość oprocentowania kredytu na kolejne 3 miesiące obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny, zmienia się w cyklach 3-miesięcznych, w takim samym dniu miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Dla celów obliczenia wysokości oprocentowania, obowiązującego przez kolejne 3 miesiące, Bank przyjmuje wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje jej zmiana.

Ważne: W miesiącu, w którym następuje zmiana oprocentowania kredytu z uwagi na zakończenie kolejnego 3- miesięcznego cyklu, oprocentowanie naliczane jest następująco:
- od 1-szego dnia miesiąca do dnia zmiany oprocentowania obowiązuje oprocentowanie oparte o wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującej dla poprzedniego 3-miesięcznego cyklu;
- od kolejnego dnia miesiąca po dniu zmiany oprocentowania do ostatniego dnia miesiąca obowiązuje oprocentowanie oparte o nową wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującą w kolejnym 3-miesięcznym cyklu.