Co to jest SEPA?

SEPA, czyli Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area - SEPA) to program, który ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli łatwo i bezpiecznie dokonywać płatności transgranicznych i krajowych w euro, jak również takie przelewy transgraniczne otrzymywać.

Wprowadzenie systemu SEPA nastąpiło w styczniu 2008 roku.

Jednolity Obszar Płatniczy w Euro obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię, Wielką Brytanię Andorę, Monako, San Marino i Watykan

Główne cechy SEPA dla przelewów zagranicznych:

 • przelewy realizowane we wspólnej walucie Euro,
  możliwość otrzymywania lub wykonywania płatności do Państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtenstainu, Szwajcarii,
 • brak ograniczeń wartości transakcji (limitu kwoty),
 • przelew musi zawierać numer rachunku w standardzie IBAN oraz kod SWIFT (BIC) Banku Beneficjenta (identyfikacja rachunku poprzez numer IBAN i BIC),
 • gwarantowany nieprzekraczalny okres realizacji transakcji - przekazanie przelewu od zleceniodawcy do beneficjenta następuje nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Termin może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy, w przypadku gdy zlecenie płatnicze przekazane zostało w postaci papierowej,
 • jednolity zestaw instrumentów płatniczych - polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartowe,
 • wspólne standardy, normy techniczne, praktyki biznesowe i podstawy prawne,
 • Zleceniodawca i Beneficjent odpowiadają za swoje własne opłaty (opcja kosztów SHA - tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent),
 • możliwość wprowadzenia dodatkowego kodu identyfikującego odpowiednio zleceniodawcę i beneficjenta przelewu,
 • rozszerzona informacja o przelewie (szczegóły płatności) wysyłana przez zleceniodawcę beneficjentow.

Jak korzystać?

Klienci Banku Millennium mogą korzystać z SEPA (ang. Single Euro Payment Area) - nowego europejskiego systemu otrzymywania oraz wykonywania płatności w euro w dowolnym kraju w Unii Europejskiej. Wykonywanie transakcji SEPA przebiega szybko i łatwo.

Jak wykonać przelew SEPA?

Aby wykonać przelew SEPA, należy wypełnić odpowiedni formularz (za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Millenet lub w oddziale Banku). Odnośnik do formularza umożliwiającego zrealizowanie płatności zagranicznej w standardzie SEPA znajduje się w menu bocznym po wybraniu opcji Przelewy > Zagraniczny. Formularz wygląda podobnie do tego, który wypełniamy przy zlecaniu innych płatności.

Wpisując niezbędne dane w pola, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Bank zlecającego płatność oraz bank Beneficjenta muszą być Bankami należącymi do SEPA, czyli przystąpiły do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Informacje takie można zweryfikować na stronie www.europeanpaymentscouncil.eu oraz www.sepapolska.pl.
 • Przelew SEPA musi zawierać rachunek bankowy zleceniodawcy i odbiorcy w strukturze IBAN (oznacza to, że numer rachunku powinien zostać poprzedzony literowym oznaczeniem kraju, czyli np. dla Polski PL, dla Niemiec DE).
 • Należy wpisać kod identyfikujący banku zleceniodawcy i banku odbiorcy - BIC (SWIFT) - kod składający się z 8 lub 11 znaków.

Obowiązkowe jest podanie poprawnego rachunku odbiorcy w formacie IBAN oraz poprawnego kodu SWIFT (BIC) Banku kontrahenta.

 • Waluta przelewu musi być wyrażona w euro (waluta, w jakiej prowadzony jest rachunek może być inna).
 • Spośród dostępnych opcji kosztowych należy wybrać klauzulę Standard (koszty przelewu podzielone zostaną między zleceniodawcę i odbiorcę - zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, odbiorca - banku odbiorcy).

Wpisz kwotę przelewu, a następnie wybierz odpowiednią walutę. Aby płatność została rozpoznana jako płatność SEPA (spełniała kryteria standardu), musi być zawsze wyrażona w walucie euro. Wybierz opcję płatności (opcja Standard oznacza, że koszt jest dzielony między zleceniodawcę i odbiorcę).

Jak to działa?

W październiku 2008 roku Bank Millennium wprowadził europejski system płatniczy.

Klienci Banku mogą wykonywać i otrzymywać płatności w euro w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Wykonywanie transakcji SEPA przebiega szybko i łatwo.

Zachęcamy do pobrania przewodnika po systemie SEPA w formacie PDF:

Do odczytania powyższego dokumentu w formacie PDF należy posłużyć się programem Adobe Acrobat Reader.

Lista najczęściej zadawanych pytań

 • Co to jest SEPA?

  SEPA (ang. Single Euro Payments Area) czyli jednolity obszar płatności w Euro, jest obszarem, w którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą dokonywać krajowych oraz transgranicznych płatności w Euro, jak również takie płatności otrzymywać.

  SEPA gwarantuje możliwość dokonywania i otrzymywania płatności z banku krajowego do innego kraju na obszarze SEPA przy użyciu wspólnych standardów, w oparciu o te same zasady, prawa i obowiązki, bez względu na miejsce dokonywania operacji.

  Standaryzacja systemu rozliczeniowego oznacza dla klientów banków skrócenie czasu realizacji przelewów transgranicznych.


 • Jakie są korzyści z wprowadzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA)?

  SEPA przynosi wiele korzyści wszystkim użytkownikom usług płatniczych poprzez zwiększoną wygodę, przejrzystość i szybkość realizowania płatności transgranicznych. Dzięki wprowadzeniu SEPA klienci Banku Millennium mogą dokonywać płatności zagranicznych z jednego rachunku, z wykorzystaniem jednolitych standardów w ramach Unii Europejskiej.

  Celem wprowadzenia SEPA jest uproszczenie, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ogółu płatności oraz ujednolicenie zasad płatności krajowych i transgranicznych.


 • Jaki jest zakres geograficzny SEPA?

  Jednolity Obszar Płatności w Euro obejmuje 31 państwa - wszystkie państwa Unii Europejskiej (27 państw członkowskich) oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię.

 • Jak wykonać przelew SEPA w Millenet?

  Aby wykonać przelew SEPA należy wypełnić odpowiedni formularz (za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Millenet).

  Odnośnik do formularza umożliwiającego zrealizowanie płatności zagranicznej w standardzie SEPA znajduje się w menu bocznym po wybraniu opcji Przelewy > Zagraniczny (dla Klientów indywidualnych) lub Płatności>Zagraniczne (dla Klientów firmowych). Formularz wygląda podobnie do tego, który wypełniamy zlecając inne płatności.


 • Czy SEPA zajmuje się tylko płatnościami w walucie Euro?

  W modelu SEPA wszystkie transakcje muszą być dokonywane w Euro. Wszystkie etapy rozpatrywania procesu również odbywają się w Euro, jednakże rachunek, z którego została zainicjowana opłata i/lub rachunek beneficjenta nie muszą być w Euro - mogą być w jakiejkolwiek innej europejskiej walucie.

 • Jakie podmioty są zaangażowane w program SEPA?

  Program SEPA został zainicjowany przez trzy główne organizacje europejskie. Pierwotna wizja i inicjatywa pochodzi od Komisji Europejskiej. Europejski Bank Centralny opublikował dokument prezentujący wymagania dla SEPA i harmonogram implementacji jako wkład w zapewnienie wydajnego i uporządkowanego rynku płatności w Strefie €uro. Europejska Rada ds. Płatności, będąca inicjatywą samoregulacji Europejskiego środowiska bankowego, odpowiada za wykreowanie nowych instrumentów płatniczych SEPA.

 • Czy mogę sprawdzić poprawność numeru IBAN?

  Znając numer IBAN rachunku bankowego można sprawdzić czy jest poprawny. Wystarczy wejść na stronę KIR SA i wpisać numer rachunku bankowego: https://www.banki.kir.pl/uzyteczne-narzedzia-i-statystyki/sprawdz-ibannrb/

 • Co to jest kod BIC?

  BIC (ang. Bank Identifier Code) to kod identyfikujący dany bank. Jest to ośmio- lub jedenasto-znakowy identyfikator banku, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym.

  Każdy bank, który przystępuje do obszaru stosowania SEPA i korzysta z usług systemu EuroElixir musi posiadać identyfikator BIC.

  Kod BIC(inaczej kod SWIFT) razem z numerem IBAN jest niezbędny dla zrealizowania dyspozycji płatniczej w systemie SEPA.


 • Co to jest numer IBAN?

  IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych (ang. International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).

  Kod IBAN został utworzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych, aby wspomóc obsługę płatności w Unii Europejskiej.

  Polski IBAN składa się z 28 znaków - z numeru rachunku w standardzie NRB poprzedzonego symbolem kraju (dla Polski - PL),
  np: PL 12 1234 5678 1234 5678 9012 3456
  Identyfikator IBAN składa się z 4 elementów: kod kraju, liczba kontrolna, numer banku, numer rachunku bankowego w danym banku.

  Podanie odpowiedniego kodu BIC i numeru IBAN jest niezbędne, aby transakcja mogła zostać uznana za spełniająca standardy SEPA.