10 wskazówek

10 wskazówek

 • Sprawdź bezpieczeństwo transakcji związanej z zakupem lub budową domu/mieszkania

  W przypadku budowy domu lub mieszkania z deweloperem,

  wybierz wiarygodnego i rzetelnego dewelopera - dowiedz się, czy:

  • z jego dotychczasowe inwestycje były realizowane z powodzeniem
  • czy oferuje możliwość zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

  sprawdź renomę dewelopera:

  • oficjalny serwis internetowy dewelopera
  • opinie jego klientów na forach internetowych oraz w artykułach prasowych
  • inne źródła informacji o deweloperze: Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Krajowy Rejestr Sądowy.

  staraj się dowiedzieć, czy:

  • firma deweloperska nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji
  • deweloper posiada pozwolenie na budowę
  • realizacja inwestycji nie jest opóźniona w stosunku do przedstawionego Ci harmonogramu.

 • Skompletuj dokumenty dotyczące zabezpieczenia i celu kredytowania i zapoznaj się z nimi

  W przypadku, gdy nabywasz nieruchomość na rynku wtórnym zbadaj odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Uzyskasz go w wydziale wieczystoksięgowym Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jeżeli znasz numer księgi wieczystej, jej zawartość możesz przejrzeć i wydrukować korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem:
  https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

  Dzięki niemu dowiesz się:

  • jaki jest stan prawny nieruchomości
  • czy zbywca jest rzeczywiście uprawniony do dysponowania nią
  • czy nieruchomość nie jest już obciążona hipoteką lub służebnościami osobistymi - jest to istotne, ponieważ większość banków, w tym Millennium, wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki wpisanej na rzecz banku na pierwszym miejscu i nie akceptuje nieruchomości już obciążonych.

  Sprawdź, jakie informacje uzyskasz w poszczególnych działach księgi wieczystej:

  • Dział I - podstawowe informacje o nieruchomości, dane adresowe, powierzchnia, rodzaj zabudowy, liczba pomieszczeń
  • Dział II - informacje o właścicielu/właścicielach nieruchomości oraz jej użytkownikach wieczystych
  • Dział III - informacje o ograniczonych prawach rzeczowych i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością (m.in. informacje o służebnościach gruntowych, tj. ciążącym na nieruchomości prawie do korzystania z niej w ustalonym zakresie, przez określoną, wskazaną osobę)
  • Dział IV - informacje o obciążeniu nieruchomości hipoteką/hipotekami - rodzaje hipoteki (kaucyjna czy zwykła), wysokość hipoteki, waluta, nazwa banku, który udzielił kredytu oraz termin spłaty.

  Niezbędne będzie także dostarczenie do banku dokumentów dotyczących celu kredytowania (umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości, czy kosztorysu budowy).


 • Przygotuj dokładny kosztorys

  Jeśli budujesz dom (lub remontujesz mieszkanie), na etapie ubiegania się o kredyt przedstawiasz w Banku kosztorys, który podlega weryfikacji przez Bank oraz współpracującego z Millennium rzeczoznawcę majątkowego (wpisanego na listę otrzymaną z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych). Dodatkowo, na podstawie projektu rzeczoznawca sporządza tzw. operat szacunkowy - dokument, z którego wynika wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

  Warto przy tym podkreślić, że zaletą kredytu hipotecznego w Millennium jest to, że podstawą do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przyszła wartość nieruchomości po wykończeniu, dzięki czemu Klient może uzyskać kredyt nawet do 85% łącznej wartości działki i domu (oszacowanej na podstawie projektu) po wybudowaniu i wykończeniu.

  • Jeśli na tym etapie Bank uzna, że przygotowany przez Ciebie kosztorys jest niedoszacowany, może poprosić Cię o udokumentowanie posiadania środków własnych, które w połączeniu ze środkami uzyskanymi w ramach kredytu pokryją całkowity koszt inwestycji, lub zaproponować większą kwotę kredytu.
  • Podobnie, jeśli niedoszacowanie kosztów inwestycji zostanie stwierdzone w trakcie realizacji inwestycji, w uzasadnionych przypadkach Bank może podwyższyć przyznaną wcześniej kwotę kredytu o dodatkowe środki, po uprzednim zbadaniu, czy posiadasz zdolność kredytową do obsługi wyższego zobowiązania.
  • Z kolei w odwrotnej sytuacji, tzn. gdy na etapie przygotowania inwestycji nastąpi przeszacowanie jej kosztów, możesz zawsze zrezygnować z części kredytu, dzięki czemu spłacasz później niższą ratę kredytu uzależnioną od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.

 • Rozplanuj czas od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji

  W Banku Millennium zakładamy, że czas realizacji budowy domu systemem gospodarczym standardowo powinien wynosić do 30 miesięcy. Do czasu planowanego zakończenia inwestycji Bank uruchamia kolejne transze środków na realizację inwestycji. Maksymalny termin, jaki Bank przewiduje na wypłatę kredytu wynosi 24 miesiące. Poza systematycznym monitoringiem sytuacji i rozliczaniem kolejnych transz, przeprowadzamy inspekcję budowlaną i weryfikujemy w ten sposób przebieg prac budowlanych i ich zgodność z umową.


 • Skompletuj dokumenty dotyczące dochodów

  Podstawą do podjęcia decyzji kredytowej przez Bank są dokumenty dotyczące osiąganych dochodów, w oparciu o które Bank zbada zdolność do spłaty zobowiązania w długim terminie.

  • Standardowo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę dostarczają do Banku zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów - pobierz.
  • W przypadku Kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą bank poprosi najczęściej o dołączenie do wniosku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON-u, deklaracji PIT za ostatni rok podatkowy oraz dokumentów dotyczących wysokości dochodu w roku bieżącym, a także zaświadczenia o braku zaległości w US i ZUS.
  • Jeśli osiągasz dochody ze źródła innego niż powyższe, sprawdź, jakie dokumenty będzie od Ciebie wymagał Bank w części Wymagane dokumenty.

  Pamiętaj! Ubiegając się o kredyt w Banku Millennium, możesz łączyć dochody pochodzące z różnych źródeł, np. w sytuacji gdy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, a dodatkowo realizujesz umowy o dzieło lub zlecenie. Dodatkowo, Bank Millennium akceptuje wiele różnych źródeł dochodu, w tym także mniej typowe, jak np.: dochody marynarzy, dochody z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości czy dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych, otrzymywane na podstawie mianowania, powołania lub wyboru.


 • Zastanów się, jakie zobowiązania już posiadasz

  Stosunkowo częstym niedopatrzeniem ze strony Klientów bywa zamieszczenie we wniosku niekompletnych informacji o już posiadanych zobowiązaniach. W trakcie analizy wniosku analityk korzysta nie tylko z dostarczonych przez Ciebie wyciągów, opinii bankowych, czy umów kredytów/pożyczek, ale także z takich narzędzi jak:

  • Biuro Informacji Kredytowej - tzw. BIK
  • Rejestr Niesolidnych Klientów - tzw. RNK.

  Sprawdzana jest zarówno liczba, wysokość obciążeń jak i to, czy były dotychczas terminowo spłacane. Wielu Klientów zapomina lub nie uwzględnia we wniosku posiadanych kredytów, czy kart kredytowych. Konieczność składania dodatkowych wyjaśnień i ostatecznego ustalenia, z jakich produktów finansowych i w jakim zakresie Klient korzysta, a co za tym idzie, jakie są faktycznie obciążenia jego domowego budżetu, może mieć negatywny wpływ nie tylko na czas udzielenia kredytu, ale i na fakt jego udzielenia (w przypadku istotnych zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań), czy oferowane przez Bank warunki (niższą zdolność kredytową).


 • Oceń swój wkład własny

  Wkład własny mogą stanowić:

  • wpłaty dokonane na poczet ceny zakupu nieruchomości
  • poniesione koszty budowy
  • wartość wykonanych robót budowlanych
  • wartość zgromadzonych materiałów do budowy
  • działka, na której ma być prowadzona inwestycja - wartość działki określana jest przez rzeczoznawcę
  • udokumentowane koszty przygotowania inwestycji (np. koszt projektu architektonicznego, wycena nieruchomości itp.)
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych należących do Klienta
  • posiadane oszczędności w jednostkach uczestnictwa TFI Banku Millennium
  • posiadane nieruchomości, co do których Klient deklaruje zamiar sprzedaży.

  Uwaga! Wartość wykonanych prac oraz zgromadzonych materiałów budowlanych nie musi być udokumentowana rachunkami i fakturami. Jeśli Kredytobiorca nie posiada takich dokumentów, możliwe jest ustalenie ich wartości na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

  Uwaga! Środki pieniężne i oszczędności nie muszą być blokowane na poczet wkładu własnego.

  Uwaga! Warunkiem kredytowania nieruchomości lub przedsięwzięcia (np. remontu) w Banku Millennium jest pokrycie całości kosztów przedsięwzięcia udziałem własnym i kwotą kredytu.


 • Zapoznaj się z poszczególnymi etapami procesu udzielania kredytu

  Standardowo do udzielenia kredytu hipotecznego wymagane jest złożenie kompletnego wniosku w placówce Banku. Przed złożeniem wniosku odwiedź nas, by dowiedzieć się więcej o procedurze udzielenia kredytu. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania:

  • przedstawimy ofertę Banku (np. okres kredytowania, oprocentowanie, prowizję i inne opłaty)
  • sprawdzimy, czy spełniasz podstawowe warunki związane z ubieganiem się o kredyt m.in. wstępnie zweryfikujemy Twoją zdolność kredytową oraz nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
  • poinformujemy o dokumentach wymaganych przez Bank do złożenia wniosku (Bank analizuje tylko kompletne wnioski).

  Po złożeniu wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, wysyłany jest do centrali Banku do analizy.Analityk, podejmując decyzję kredytową, weryfikuje szereg informacji:

  • ustali, czy Twoje zatrudnienie i dochody są stabilne
  • wyliczy Twoje średnie dochody netto i zdolność kredytową
  • sprawdzi inne kredyty i obciążenia finansowe, jakie posiadasz (analityk korzysta m.in. z wyciągów bankowych, Rejestru Klientów Niesolidnych tzw. RNK oraz Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK) - sprawdzana jest zarówno wysokość obciążeń, jak i to, czy były dotychczas terminowo spłacane
  • zweryfikuje stan prawny i wartość nieruchomości określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego
  • zweryfikuje, czy dany rodzaj nieruchomości może stanowić zabezpieczenie kredytu zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku

 • Powtórnie przeanalizuj dokładnie swoje potrzeby

  Aby uniknąć niedogodności, przed złożeniem wniosku jeszcze raz precyzyjnie określ swoje oczekiwania i poinformuj pracownika oddziału lub Doradcę Kredytowego o wszelkich aspektach transakcji, która ma być finansowana ze środków uzyskanych z kredytu. Po złożeniu wniosku każda korekta lub uzupełnienie zawartych w nim informacji może spowodować wydłużenie procedury udzielania kredytu. Informacje przekazywane we wniosku muszą być nie tylko pełne, ale i wiarygodne - jeśli podane przez Wnioskodawcę dane budzą wątpliwości i Klient nie jest w stanie udzielić przekonujących wyjaśnień na ich temat, Bank może odmówić udzielenia kredytu.


 • Zapoznaj się ze wzorem umowy kredytowej

  Wzór umowy kredytowej można uzyskać w dowolnym momencie, odwiedzając najbliższą placówkę Banku Millennium.

  Pamiętaj! Dokument ten ma jedynie charakter orientacyjny. W przypadku każdego Klienta przygotowywana jest indywidualna umowa, zawierająca zapisy adekwatne w jego sytuacji (np. listę warunków, które Klient musi spełnić, aby mogły zostać uruchomione środki przyznane w ramach kredytu itd.). Taką indywidualną umowę także możesz otrzymać do wglądu przed podpisaniem, by zapoznać się z jej szczegółowymi zapisami.

  Uwaga! Przed podpisaniem umowy sprawdź zawarte w niej dane osobowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie zapisy umowy odnoszące się do oprocentowania kredytu, do wysokości opłat i prowizji ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia oraz na zobowiązania i oświadczenia, jakie składasz podpisując umowę.