Informacje prasowe


30.03.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

30 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, m.in. podsumowujące aktywność biznesową i wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2022 rok. Prezes Zarządu Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy za 2022 rok, a WZA zatwierdziło m.in. roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zadecydowało o pokryciu straty za 2022 r. z kapitału rezerwowego.

- 2022 był trudnym, pełnym nieprzewidzianych wydarzeń rokiem. Atak Rosji na Ukrainę, dwucyfrowa inflacja, podwyżki stóp procentowych, ogromne straty banków w związku z ustawowymi wakacjami kredytowymi… to wszystko odbiło się na wynikach Banku. Mimo to i mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, zakończyliśmy rok z pozytywnym wynikiem (+249 mln zł w 4 kwartale). Po wyłączeniu kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, kosztów wakacji kredytowych i po dodaniu hipotetycznego podatku bankowego, wynik netto w całym 2022 roku wyniósłby +2 241 mln zł. Pokazuje to siłę modelu biznesowego, który pozwala na rozwój i konsekwentne generowanie przychodów. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzyli te osiągnięcia.

W 2022 roku byliśmy nadal otwarci na polubowne rozwiązania kwestii kredytów we frankach szwajcarskich - zawarliśmy 7 943 indywidualnie negocjowane ugody, a od 2020 roku, kiedy uruchomiliśmy proces, blisko 18 000 ugód. W efekcie liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmalała w 2022 roku o blisko 9 600 (jest ich teraz 38 011), co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię na lata 2022-24, wdrożyliśmy kilkanaście istotnych inicjatyw, zrealizowaliśmy też kilka ważnych zadań urzeczywistniających ideę zrównoważonego rozwoju, m.in. osiągnęliśmy cel obniżenia o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu do roku 2020. W obszarze ESG kontynuowaliśmy też prace związane z poszerzaniem oferty zielonych produktów, a po wybuchu wojny w Ukrainie, w geście solidarności, wprowadziliśmy wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy, a w pomoc na rzecz uchodźców włączyła się cała millennijna społeczność - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i powzięło m.in. następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2022: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

- w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, wyraziło pozytywną opinię na temat sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz zatwierdziło Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Dokonano również zmian w Statucie Banku Millennium S.A.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.

Obrady były również transmitowane online.