Informacje prasowe


31.03.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

30 marca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, m.in. podsumowujące aktywność biznesową i wyniki finansowe Banku i Grupy za 2021 rok. Prezes Zarządu Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2021 rok, a WZA m.in. zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej i przyjęło do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

- Zgodnie z powiedzeniem „Obyś żył w ciekawych czasach”, od dwóch lat działamy w zmiennym otoczeniu, uczestnicząc w bezprecedensowych wydarzeniach takich jak światowa pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę, niespotykany od II wojny światowej kryzys humanitarny z ponad dwoma milionami ukraińskich uchodźców w Polsce oraz implikacje gospodarcze, polityczne i społeczne, których skali i skutków jeszcze nie znamy.

Rok 2021 był kolejnym nietypowym okresem funkcjonowania Banku. Mimo zmiennych, pandemicznych realiów zrealizowaliśmy większość założonych celów biznesowych, za co chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Grupy Banku Millennium.

Koronawirus i cyfrowa transformacja stały się dla nas okazją do zwiększenia tempa digitalizacji, akwizycji nowych i migracji istniejących klientów do kanałów cyfrowych. Obecnie 2,3 mln klientów to klienci cyfrowi, a 1,9 mln osób to aktywni użytkownicy bankowości mobilnej. Był to również kolejny rok wysokiego poziomu detalicznej akcji kredytowej. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła wartość 9,8 mld zł (+46% r/r), a pożyczek gotówkowych 5,6 mld zł (+21% r/r). Warto podkreślić, że utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom satysfakcji klientów. Odzwierciedla to osiągany przez Bank Net Promoter Score, który należy do najwyższych w polskim sektorze bankowym zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Kolejny pozytywny element to wzrost sprzedaży w leasingu do wartości 3,9 mld zł (+57%) i faktoringu, gdzie obrót fakturami wyniósł 27,2 mld zł (+17%). Po wyłączeniu obciążeń związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (rezerwami na ryzyko prawne, kosztami indywidualnych rozwiązań polubownych z kredytobiorcami oraz kosztami prawnymi) w 2021 roku Grupa zaksięgowałaby 1,097 mld zł zysku netto. - Wyniki pokazały silne ożywienie wyniku odsetkowego netto i doskonałą działalność biznesową.

W 2021 roku przyspieszyliśmy proces rozwiązywania kwestii kredytów we frankach szwajcarskich. W wyniku podpisania ugód z klientami liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych spadła o 8 449 w porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 roku. Liczba zawartych ugód była wyższa niż napływ nowych spraw sądowych. Udział tych kredytów w kredytach Banku brutto ogółem zmniejszył się do 12,4% (kredyty udzielone przez BM:11,4%) z poziomu 18,3% (17,0%) na koniec roku 2020.

W grudniu 2021 Bank ogłosił nową strategię na kolejne trzy lata zatytułowaną „Inspirują nas ludzie”. Zakłada ona inteligentny wzrost, solidny rozwój biznesu i dalszy postęp technologiczny. Chcemy utrzymać wysoką wydajność operacyjną i wzmocnić akwizycję klientów w oparciu o wypracowane w ostatnich latach lokomotywy wzrostu. Kluczowe wartości naszych działań - klientocentryzm, oferowanie wysokiej jakości usług, ciągła innowacyjność, przyspieszona cyfryzacja pozostały bez zmian, a kwestie zaangażowania na rzecz społeczeństwa i środowiska nabrały jeszcze istotniejszego znaczenia - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym reprezentowanych było 132 Akcjonariuszy (co odpowiada 75,31% udziałów Banku) rozpatrzyło i powzięło m.in. następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2021: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

- w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Udzielono też absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Walne Zgromadzenie wyraziło również pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, zatwierdziło Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz przyjęło Oświadczenie dotyczące planu promowania różnorodności i równości wynagrodzeń w organach zarządzających Banku Millennium S.A.

Przyjęto do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Dokonano zmian w Statucie Banku Millennium S.A., Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalono jego tekst jednolity.

Podjęto także uchwałę w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia. Obrady były również transmitowane online.