Informacje prasowe


25.03.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

24 marca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

Prezes Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy Millennium za 2020 rok, propozycję dotyczącą dywidendy oraz informację o kredytach walutowych.

- W 2020 roku największą zmianą dla sektora bankowego było obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do historycznie najniższego poziomu, co znacząco wpłynęło na nasze przychody. Bank Millennium wykazał się dużą elastycznością i szybkością działania, przystosowując się do zmieniających się warunków i nowych oczekiwań klientów. Bank skupił się w szczególności na przyspieszeniu procesu cyfryzacji, związanego ze skokowym wzrostem zainteresowania klientów bankowością elektroniczną, a także na cyfryzacji wewnętrznych procesów oraz na redukcji kosztów działania. W 2020 roku liczba klientów cyfrowych wzrosła o 12% r/r do 2,05 mln, a liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła blisko 1,7 mln, wzrastając o 18%. Perspektywy rysują się pozytywnie, polska gospodarka w porównaniu z innymi państwami europejskimi w mniejszym stopniu odczuwa skutki pandemii i okresowego zamrażania aktywności niektórych branż. Wśród pozytywnych sygnałów na przyszły rok podkreślamy wzrost zainteresowania firm kredytami na potrzeby inwestycyjne oraz utrzymującą się dynamikę sprzedaży kredytów hipotecznych.

Na koniec 2020 roku hipoteczne kredyty walutowe stanowiły niemal 20% portfela kredytowego Banku, pomimo stopniowego zmniejszania się co roku. Bank monitoruje ten portfel, z jednej strony aktywnie oferując (z sukcesem) klientom od kilku lat możliwości wcześniejszej spłaty, częściowej spłaty czy konwersji na hipotekę w PLN na dogodnych warunkach, a z drugiej strony tworząc odpowiednie rezerwy na potencjalne ryzyka prawne. W Banku trwają intensywne prace nad analizą możliwości zaproponowania ugód kredytobiorcom kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, zgodnie z propozycją Przewodniczącego KNF. Bank prowadzi również badanie opinii klientów–kredytobiorców kredytów walutowych. Jeżeli/kiedy będzie gotowa rekomendacja dotycząca programu ugód, Zarząd przedłoży ją Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom. Dodatkowo warto wspomnieć o potencjalnych implikacjach uchwał Sądu Najwyższego zaplanowanych na 13 oraz 15 kwietnia. Ich wynik jest na tym etapie nieznany, ale ufamy w sprawiedliwość Sądu Najwyższego. W szczególności trudne do zrozumienia i niesprawiedliwe byłoby jeżeli kredytobiorcy we franku mieliby lepszą sytuację niż ci, którzy zaciągnęli kredyt w złotówce.

Uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku, przedstawione w grudniu 2020 roku, Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2020 roku w kapitałach własnych Banku - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym reprezentowanych było 109 Akcjonariuszy (co odpowiada 77,12 % udziałów Banku) rozpatrzyło i powzięło m.in. następujące uchwały:

  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. i łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020,
  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020,
  • Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz dokonano oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.,
  • Zdecydowano o zatrzymaniu całego zysku netto wypracowanego w 2020 roku w kapitałach własnych Banku, uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku, przedstawione w grudniu 2020 roku,
  • Udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i Członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  • Dokonano zmian w Statucie Banku, które rozszerzają przedmiot działalności Banku o wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących PPK oraz odzwierciedlają zmiany regulacyjne, związane z nowelizacjami Kodeksu spółek handlowych w zakresie kompetencji WZA,
  • Postanowiono, że Rada Nadzorcza Banku w nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków. W jej skład weszły następujące osoby: Nuno Manuel da Silva Amado, Miguel de Campos Pereira de Bragança, Olga Grygier-Siddons, Anna Jakubowski, Grzegorz Jędrys, Bogusław Kott, Alojzy Nowak, José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, Miguel Maya Dias Pinheiro, Dariusz Rosati, Beata Stelmach, Lingjiang Xu.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia. Obrady były również transmitowane online.