Informacje prasowe


20.03.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

W dniu 20 marca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

- Bank Millennium w 2019 r. osiągnął wynik 561 mln zł zysku netto, co pokazuje naszą skuteczność w realizowaniu strategii wzrostu organicznego. Miniony rok to intensywny czas poświęcony w głównej mierze fuzji z Euro Bankiem, ale udało się nam również uruchomić m.in. bankowość nowej generacji – spersonalizowany dla każdego klienta, nowy serwis bankowości internetowej I mobilnej oraz wdrożyć dyrektywę PSD2. Po połączeniu i zrealizowaniu celów biznesowych, na koniec 2019 roku Grupa Banku Millennium posiadała aktywa w wysokości 98,1 mld zł, kapitały własne w wysokości 9 mld zł i obsługiwała 2,6 mln aktywnych klientów detalicznych -mówi Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium. - Pierwszy kwartał 2020 roku postawił nas wszystkich, jako sektor, jako obywateli i jako pracodawców, przed niezwykle trudnym wyzwaniem, jakim jest zahamowanie zagrożenia epidemicznego i ryzyka zachorowania na koronawirusa w Polsce i na świecie. Mimo tej wyjątkowej sytuacji, przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa nasze placówki są otwarte, normalnie funkcjonuje bankowość internetowa i mobilna, a bankomaty są na bieżąco uzupełniane gotówką. Jest to czas szczególnej dbałości o naszych pracowników, klientów i lokalne społeczności, w których funkcjonujemy. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach sektora bankowego mających na celu wsparcie obywateli i polskiej gospodarki, m.in. zaoferowaliśmy naszym klientom indywidualnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, trzymiesięczne wakacje kredytowe dostępne bez opłat. Jesteśmy też w stałym kontakcie z klientami korporacyjnymi i wspieramy ich w tym wyjątkowo wymagającym czasie - dodaje prezes.

W Zgromadzeniu reprezentowanych było 203 akcjonariuszy, co odpowiada 69,09% udziałów Banku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku obrotowym, przedstawionymi przez Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:

  • wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • zatwierdzenia za rok obrotowy 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • zmian w Statucie Banku.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz dokonało oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

Akcjonariusze udzielili wszystkim członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uwzględniając stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w roku 2019, przedstawionej w grudniu 2019 r. i biorąc pod uwagę przeprowadzone w 2019 roku (bez emisji akcji) przejęcie i późniejsze połączenie z Euro Bankiem, Zarząd Banku przedstawił Walnemu Zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2019 r. w kapitałach własnych Banku, w tym na pokrycie efektu rozliczenia połączenia z Euro Bank S.A.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia.