Informacje prasowe


05.12.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Stabilna czołówka ekoinnowacyjnych województw w Eko-indeksie Millennium 2023

Pomorze, Małopolska i Mazowsze ponownie stają na czele zestawienia podsumowującego potencjał ekoinnowacyjności województw w Polsce. W tegorocznej odsłonie wartość Eko-indeksu Millennium wzrosła w pięciu województwach względem ubiegłego roku, natomiast siedem regionów osiągnęło wynik wyższy od poziomu ogólnokrajowego.

Wyniki tegorocznego zestawienia Eko-indeks Millennium – potencjał ekoinnowacyjności województw nie zmieniły się znacząco względem poprzedniego roku. Województwo pomorskie pozostało liderem zestawienia, utrzymując pozycję z ubiegłego roku. Na drugim i trzecim miejscu, podobnie jak przed rokiem, plasują się odpowiednio województwa małopolskie i mazowieckie.

Bez zmian pozostają także liderzy poszczególnych subindeksów (kategorii) Eko-indeksu. Województwo pomorskie osiąga najwyższe wyniki w dwóch subindeksach "Efekty ekoinnowacji" i "Efektywność wykorzystania zasobów". W subindeksie "Nakłady na ekoinnowacje" najwyższy wynik uzyskało województwo małopolskie. Natomiast subindeks "Aktywność społeczno-ekonomiczna" kolejny rok z rzędu ma najwyższą wartość w województwie mazowieckiem.

Województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie i wielkopolskie awansowały w ogólnym zestawieniu Eko-indeksu Millennium. Największy awans odnotowało województwo podlaskie, poprawiając lokatę o 5 pozycji. Różnice w wartościach indeksu Eko-indeksu Millennium dla poszczególnych regionów w środkowej części zestawienia nie są jednak duże.

W tegorocznej aktualizacji Eko-indeksu trzy regiony skróciły dystans do lidera względem poprzedniego roku, najbardziej zauważalnie jest to w województwie opolskim. Biorąc pod uwagę, iż ekoinnowacyjność jest długoterminowym procesem, należy dodać, że na przestrzeni ostatnich trzech lat najbardziej do lidera zbliżyły się województwa łódzkie oraz warmińsko-mazurskie. Te regiony także najbardziej awansowaly w zestawieniu w perspektywie ostatnich trzech lat.

- W długim okresie do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki niezbędna będzie wysoka ekoinnowacyjność i zmiana w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, a w konsekwencji m.in. wyższa efektywność energetyczna, mniejsza materiałochłonność i emisyjność. Nie da się tego osiągnąć bez szerokiej współpracy sektora prywatnego, administracji publicznej, samorządu terytorialnego i środowiska akademickiego. Bardzo istotne są też działania zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa, gdyż to właśnie konsumenci oraz ich decyzje zakupowe, a także strategie i decyzje biznesowe przedsiębiorstw działających w lokalnych społecznościach mają decydujący wpływ na rozwój ekoinnowacyjności całego kraju. Dlatego też dyskusja o ekoinnowacyjności na poziomie regionów jest niezwykle ważna i potrzebna – powiedział Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium, autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium.

Warto zwrócić uwagę na dane prezentujące patenty na ekoinnowacje, których najwyższa liczba, w ujęciu bezwzględnym, pozostaje w województwach mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. W ocenie autorów Eko indeksu Millennium wskaźnikiem akcentującym orientację regionów na kwestie ekoinnowacyjności jest udział patentów na ekoinnowacje w ogólnej liczbie udzielonych patentów na wynalazki. Ten wskaźnik jest najwyższy w województwach pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. W ubiegłym roku dystans do lidera w tym zakresie najbardziej skróciły województwa kujawsko-pomorskie oraz opolskie.

- Publikacja Eko-indeksu Millennium to jak zawsze okazja do dyskusji nad kierunkami rozwoju polskiej gospodarki oraz jej gotowości do stawania się coraz bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Jest to także szczególnie istotne w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wśród których kwestie środowiskowe zajmują bardzo ważne miejsce. Analizując tegoroczne wyniki widzimy, że w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ekopatentów wzrosła z 383 do 449 w skali kraju, natomiast zmalał ich udział w ogólnej liczbie patentów udzielonych w danym roku przez Urząd Patentowy RP z 16,9% do 13,8%. Znacząco zróżnicowały się też poszczególne województwa względem poprzedniego analizowanego roku. To wszystko świadczy o tym, jak dynamiczna jest obecna sytuacja ekonomiczna kraju – komentuje Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP.

W tegorocznej odsłonie raportu autorzy zwracają szczególną uwagę na zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Uwzględnienie tych aspektów jest kluczowe dla poprawy efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, a w konsekwencji transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarki. Rozpoczęte zostały prace koncepcyjne, aby zmienne odzwierciedlające ten obszar uwzględnić w kolejnych aktualizacjach Eko-indeksu Millennium. Zdaniem autorów, włączenie ich do zakresu zmiennych może mieć wpływ na wyniki zestawienia, dlatego też konieczne są bardziej pogłębione analizy, których wyniki będą opublikowane w kolejnej aktualizacji Eko-indeksu.

- Ekoinnowacje są podstawą rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, choć możemy kojarzyć je częściej z nowymi technologiami. Jednak ekoinnowacje to nie tylko rozwiązania technologiczne, to również rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają nam zmniejszenie konsumpcji zasobów. Przykładami mogą być symbioza gospodarcza, a także wykorzystanie ponownie różnego rodzaju odpadów. Szukajmy więc tych modeli biznesowych wspólnych dla ekoinnowacji i gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedziała prof. AGH dr hab. Joanna Kulczycka, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Raport Eko-indeks Millennium: potencjał ekoinnowacyjnosci regionów to analiza przygotowana przez Bank Millennium we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Celem opracownia jest kontynuacja zapoczatkowanej w 2022 roku dyskusji dotyczącej skali i tempa zaangażowania regionów w zieloną transformację Polski. Intencją autorów jest także, aby niniejszy raport wspierał realizację celów strategii zrównoważonego rozwoju regionów m.in. poprzez identyfikację i wskazanie mocnych oraz słabych stron regionów w obszarze zielonej transformacji, a także wsparcie współpracy w tym zakresie.

Eko-indeks Millennium jest oparty na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Patentowego RP, który na potrzeby raportu przygotował dane dotyczące patentów na ekoinnowacje. Dane te obejmują patenty udzielone podmiotom krajowym na wynalazki z obszaru tzw. „zielonych technologii”. Eko-indeks Millennium składa się z 17 zmiennych zgrupowanych w czterech subindeksach. Ideą doboru zmiennych było uwzględnienie szerokiego zakresu aktywności ekonomiczno-społecznych, składających się na proces ekoinnowacyjności, a także świadomości ekologicznej, która w ocenie autorów Eko-indeksu Millennium sprzyja ekoinnowacyjności.

Zapraszamy do dyskusji o ekoinnowacyjności.

Pełna treść raportu Eko-indeks Millennium dostępna jest tutajotwiera się w nowej karcie.