Informacje prasowe


31.03.2017

Odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

W dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to ważne wydarzenie w funkcjonowaniu banku. Chciałbym podkreślić, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami Ładu Korporacyjnego. Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdania finansowe banku i grupy, udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku banku za 2016 rok na kapitał rezerwowy. W przyszłości, gdy warunki zewnętrzne i wyniki finansowe na to pozwolą, bank zamierza powrócić do polityki wypłacania dywidendy w wysokości 35-50% zysku netto - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku.

Akcjonariusze reprezentujący prawie 75% kapitału banku, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działalności banku i grupy kapitałowej banku w minionym roku obrotowym przedstawionymi przez Pana Joao Bras Jorge, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe banku i grupy kapitałowej banku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku obejmujące wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności banku i grupy kapitałowej banku w roku obrotowym 2016 i sprawozdań finansowych banku i grupy kapitałowej banku za rok obrotowy 2016. Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację Pana Davida H. Klingensmitha z funkcji Członka Rady Nadzorczej i podjęło uchwałę o zmniejszeniu liczebności Rady Nadzorczej do 11 członków.

W związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków w 2017 roku, Zarząd Banku zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatrzymanie w banku całości zysku netto za 2016 rok. Akcjonariusze, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku i opinią Rady Nadzorczej, jednogłośnie zdecydowali, iż cały zysk netto banku wynoszący 653 mln zł. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy, co wpłynie w istotny sposób na dalszą poprawę i tak wysokich współczynników wypłacalności banku (17,3%) i grupy kapitałowej (17,4%).

Akcjonariusze dokonali też zmian w Statucie banku umożliwiających między innymi potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP, otwierającego dostęp do usług administracji publicznej online.

Z pełną treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium będzie można się będzie zapoznać na stronie internetowej banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.