Informacje prasowe


27.08.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium podjęło uchwałę o połączeniu Banku Millennium i Euro Banku

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., w którym uczestniczyło 216 akcjonariuszy reprezentujących 78,53% udziałów w kapitale zakładowym Banku, zatwierdziło połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

— Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że akcjonariusze zaakceptowali plan połączenia banków. To, po akwizycji Euro Banku, kolejny ważny krok w realizacji strategicznych założeń Banku Millennium. Jako organizacja sprawdziliśmy się w skutecznej realizacji strategii przyspieszonego wzrostu organicznego i innowacyjności, po fuzji oczekujemy korzyści wynikających z efektu skali i jeszcze efektywniejszej obsługi połączonej bazy klientów. Dodatkowy wzrost przez akwizycję i połączenie postrzegam również jako wkład Banku Millennium w tak istotną dla sektora finansowego w Polsce stabilność i rynkową dojrzałość — powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku, czyli wszystkich aktywów i pasywów Euro Banku w zamian za akcje, które akcjonariuszom Euro Banku wyda Bank Millennium. W związku z połączeniem akcjonariusze Euro Banku, inni niż Bank Millennium, otrzymają akcje własne Banku Millennium nabyte na GPW w Warszawie w obrocie wtórnym. Tym samym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Millennium. Stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy Banku Millennium i Euro Banku wynosi: 4,1 Akcji Połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku.

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na Plan Połączenia, który jest dostępny na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/27493268/zal-nr1-do-projektu-uchwaly-nr2-NWZ_Plan-polaczenia.pdf

Stosowna w tym względzie Uchwała Walnego Zgromadzenia Euro Banku została podjęta także w dniu 27.08.2019 roku.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku Millennium, co musi być poprzedzone decyzją KNF w sprawie zezwolenia na połączenie oraz na zmiany Statutu Banku Millennium. Celem Banku jest dokonanie prawnego połączenia Banków w dniu 1 października 2019 roku.

Pełna treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium jest dostępna na stronie internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy