Informacje prasowe


16.01.2012

Kryzys zmienił preferencje inwestycyjne milionerów

Bieżąca sytuacja ekonomiczna, w tym znaczące spadki wartości głównych indeksów giełdowych z sierpnia i września 2011 r. istotnie wpłynęły na decyzje inwestycyjne klientów z aktywami powyżej 1 miliona zł.

Ostatnie lata wielu optymistów zmieniły w racjonalnych uczestników rynku, cechujących się większą rozwagą przy wyborze produktów finansowych. Biorąc pod uwagę 10 największych banków w Polsce depozyty wzrosły w skali 2011 roku o prawie 10%, a poziom środków zainwestowanych w fundusze inwestycyjne (pod uwagę wzięto 8 banków z własnymi TFI) spadł w tym samym czasie o ponad 15% - mówi Agnieszka Dojlidko, dyrektor departamentu Bankowości Prywatnej Millennium.   
Przeprowadzona przez Bank Millennium analiza portfela najzamożniejszych klientów wskazuje, że wśród klientów Bankowości Prywatnej dominuje niechęć do ryzyka . Nawet osoby, które dotychczas akceptowały jego podwyższony poziom, w momentach silnych wahań rynkowych preferowały produkty bezpieczne.
Analizy makroekonomiczne wskazują, że także rok 2012 będzie się charakteryzował wysokim poziomem rynkowej zmienności. Zdaniem Grzegorza Maliszewskiego, głównego ekonomisty Banku Millennium, kryzys zadłużenia w części krajów strefy euro, przedłużające się jego rozwiązanie oraz perspektywy spowolnienia gospodarki będą podtrzymywały niepewność na rynkach finansowych i awersję inwestorów do inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa. W takich uwarunkowaniach relatywnie większym zainteresowaniem powinny się cieszyć aktywa postrzegane jako bezpieczne.
Sytuacja rynkowa w 2012 r. dodatkowo pogłębi tendencję najzamożniejszych klientów do preferowania bezpiecznych produktów finansowych. Z doświadczeń Banku Millennium wynika bowiem, że ta specyficzna grupa osób nie jest nastawiona na agresywne inwestowanie i podejmowanie wysokiego ryzyka. Celem milionerów jest raczej ochrona wartości portfela i jego stabilny wzrost przy umiarkowanym ryzyku podejmowanym na pewnej jego części. 
- W portfelach najzamożniejszych klientów spodziewamy się dalszego wzrostu udziału produktów bezpiecznych, z gwarancją kapitału - lokat, obligacji czy produktów strukturyzowanych. Przynajmniej w pierwszej połowie 2012 r. trudno oczekiwać zwiększenia przyrostu aktywów w instrumentach obarczonych wysokim ryzykiem - mówi Agnieszka Dojlidko, dyrektor departamentu Bankowości Prywatnej Millennium.   
W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów z aktywami powyżej 1 miliona złotych, w Bankowości Prywatnej Millennium nadal dostępne będą produkty oszczędnościowe w formie polisy, lokaty, obligacje czy fundusze obligacji. Istotną rolę w ofercie Banku pełnić będą również produkty strukturyzowane - łączące możliwość wykorzystania trendów związanych z konkretnymi rynkami, surowcami czy walutami z pełną gwarancją kapitału. Spośród alternatywnych form inwestowania dostępne będą m.in. fundusze zamknięte, strategie typy absolut return czy aktywnej alokacji, a także, poprzez art banking, możliwość inwestowania w sztukę.
Bank Millennium w grudniu 2011 r. wprowadził Bankowość Prywatną, proponując osobom z aktywami powyżej 1 miliona złotych atrakcyjne produkty, kompleksową obsługę na najwyższym poziomie oraz niestandardowe rozwiązania finansowe i inwestycyjne. W Banku Millennium ta grupa klientów liczy prawie 2000 osób, a ich środki stanowią blisko 20% łącznej wartości aktywów wszystkich klientów indywidualnych.