Informacje prasowe


21.10.2011

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach 2011 roku.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 341,4 mln zł, co oznacza jego wzrost o 60% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. W ujęciu kwartalnym zysk netto w III kwartale 2011 roku wyniósł 125,0 mln zł, co stanowi 8,4% wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Tą wysoką dynamikę wzrostu zysku netto osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi dochodu z działalności podstawowej (+15% r/r) i niższym rezerwom na ryzyko kredytowe (-29% r/r), które są efektem poprawy jakości portfela kredytów. Udział kredytów zagrożonych utratą wartości w skonsolidowanym portfelu, po raz pierwszy od czerwca 2009 roku, spadł poniżej 5%. Grupa poprawiła również efektywność kosztową dzięki czemu wskaźnik  koszty/dochody spadł poniżej 60% (rok przed planowanym terminem).
Główne wskaźniki wyników finansowych Grupy Banku Millennium, według stanu na koniec września 2011 roku, przedstawiają się następująco:
 • Zysk netto w III kwartale 2011 roku wyniósł 125 mln zł (+ 8% kw./kw.)
 • Zysk netto po trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 341 mln zł (+ 60% r/r), ROE wyniósł 11%
 • Dochód z działalności podstawowej wzrósł o 15% r/r
 • Koszty ogółem wzrosły o 5.3% r/r, a wskaźnik koszty/dochody poprawił się w III kwartale do 58%
 • Koszt ryzyka ukształtował się na korzystnym poziomie 45 p.b
 • Poprawa jakości aktywów: wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości poniżej 5%
 • Wysoka kapitalizacja: kapitał podstawowy (Core Tier 1) 11.4%, współczynnik wypłacalności 13.5%
 • Wpływ silnego CHF na płynność : relacja kredyty/depozyty na poziomie 108%
 • Sprzedaż nowych rachunków detalicznych przekroczyła 200.000
 • Wzrost depozytów o 10% r/r
 • Wzrost kredytów o 15% r/r (lub 4.5% wyłączając efekt kursowy)

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium po 3 kwartałach 2011 - pełna treść informacji prasowej