Informacje prasowe


18.07.2005

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w I półroczu 2005 roku

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, iż w pierwszym półroczu 2005 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku liczony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wyniósł 129 mln zł. Dla porównania skonsolidowany zysk netto Grupy i Banku w I półroczu 2004 roku wyniósł 118,4 mln zł (wyliczony dla celów porównawczych na zasadzie pro-forma według MSSF ).

Główne wydarzenia w pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku:
 
A.   Znacząca poprawa dochodowości z podstawowej działalności biznesowej

 • wzrost zysku netto do 129 mln. zł (wzrost o 9% w porównaniu z I półroczem  2004 roku) , oraz  współczynnik zwrotu z kapitału ROE na poziomie 13,2%
 • wzrost dochodu odsetkowego netto o 4,6% ( w porównaniu z I półroczem 2004 roku) 
 • wzrost dochodów z tytułu prowizji o 6,5% ,
 • spadek kosztów operacyjnych o 2,9%,
 • spadek należności nieregularnych (o 350 mln zł w porównaniu do czerwca 2004) oraz tworzonych rezerw w efekcie działań restrukturyzacyjnych i poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym
 • wysoki poziom współczynnika wypłacalności (20,9%) odzwierciedlający stabilną strukturę bilansu i silną bazę kapitałową

B.  Strategiczne segmenty kreujące wzrost biznesu:

 • wyraźna poprawa w segmencie bankowości detalicznej: wzrost kredytów hipotecznych, funduszy klientów i kart kredytowych
 • utrzymanie trzeciej  pozycji na rynku nowo udzielonych kredytów hipotecznych z 10,6% udziałem w rynku po pięciu miesiącach 2005 roku ; czterokrotny wzrost nowo udzielonych kredytów hipotecznych w porównaniu z I półroczem 2004 roku które osiągnęły poziom 914 mln zł
 • silny - o 76% (331 mln zł) - wzrost funduszy inwestycyjnych od grudnia 2004 roku
 • wzrost ilości kart kredytowych klientów o 81% w ciągu roku
 • imponująca dynamika  wzrostu ilości użytkowników bankowości internetowej (ponad 220 tysięcy zarejestrowanych użytkowników) oraz wzrost wykorzystania tego kanału
 • stabilny, wysoki udział w rynku leasingu, wzrost sprzedaży o 9% ( w porównaniu z I półroczem 2004 roku),

Pobierz pełną wersję informacji prasowej