Informacje prasowe


29.10.2012

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za trzy kwartały 2012 roku

Zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") po trzech kwartałach 2012 roku w wyniósł 346,3 mln zł, co oznacza jego wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. W ujęciu kwartalnym zysk netto Grupy w III kwartale 2012 roku wyniósł 125,1 mln zł.

W ostatnich miesiącach Bank Millennium dokonał strategicznego przeglądu swej działalności w celu zaktualizowania priorytetów strategicznych w perspektywie średnioterminowej. Informacja o zaktualizowanej, średnioterminowej strategii Banku znajduje się w dalszej części informacji.

Główne wskaźniki finansowe Grupy Banku Millennium, według stanu na koniec września 2012 roku przedstawiają się następująco:

Poprawa zyskowności

 • Zysk netto po III kwartałach 2012 r. wzrósł o 1,4% rocznie i 12,7% kwartalnie.
 • Wyższym współczynnik ROE, który wyniósł 10,7% w III kwartale i 10,1% narastająco od początku roku.

Niższe koszty operacyjne

 • Koszty operacyjne spadły zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.
 • Wskaźnik koszty/dochody w III kwartale 2012 r. ukształtował się poziomie 56,4% (to najniższy poziom w historii Banku) oraz 58,2% narastająco.

Utrzymanie dobrej jakości kredytów

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł do 5,1%. Pokrycie rezerwami ukształtowało się na poziomie 61%.
 • Koszty ryzyka zostały utrzymane na poziomie bliskim 56 p.b. narastająco.

Wysoki poziom płynności, stabilne wskaźniki kapitałowe

 • Wskaźnik kredyty/depozyty spadł do 96% - to najniższy poziom od III kwartału 2008 r.
 • Współczynnik rdzennego kapitału podstawowego (Core Tier 1) wyniósł 11,4%, a współczynnik wypłacalności 13,0%.

Kluczowe osiągnięcia biznesowe

Dalszy wzrost depozytów, szczególnie dynamiczny w segmencie detalicznym

 • Dalszy, wyraźny wzrost depozytów: 12,6% r/r i 3,5% kw./kw.
 • Szybki wzrost depozytów detalicznych (6,2% kw./kw.), będący efektem koncentracji na sprzedaży, dostosowania cen oraz ukierunkowanych kampanii produktowych. 
 • Całkowita liczba indywidualnych rachunków bieżących wzrosła do 1.755 tys. dzięki kampanii „Dobrego konta".

Szybszy wzrost kredytów konsumpcyjnych

 • Kredyty ogółem spadły z powodu efektu kursowego. Bez jego uwzględnienia wzrosły o 2,2% r/r i 0,6% kw./kw.
 • Wyższa sprzedaż pożyczek gotówkowych (264 mln zł) i niższa sprzedaż kredytów hipotecznych (467 mln zł) w III kwartale 2012 r.
 • Niższa sprzedaż w leasingu (362 mln zł), z powodu słabszych trendów rynkowych.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za trzy kwartały 2012 roku - pełna treść informacji prasowej