Informacje prasowe


08.03.2005

Bank Millennium wypłaci 238 mln zł dywidendy z zysku za rok 2004

W dniu 8 marca 2005 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Akcjonariusze reprezentujący 647.097.422 akcje (76,2% kapitału akcyjnego), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Banku Millennium i Grupy Banku Millennium oraz wysłuchaniu informacji z tym związanych przedstawionych przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

W minionym roku Grupa Banku Millennium koncentrowała się na podstawowej działalności bankowej istotnie poprawiając dochodowość i wzmacniając bilans. Wynik z odsetek netto wzrósł o 5,4% a dochód z prowizji netto o 11,4 %.
 
Dzięki szybkiemu rozwojowi operacji z Klientami w segmencie detalicznym oraz wzrostowi operacji realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet fundusze klientów wzrosły o 8%. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych podwoiła się w stosunku do roku 2003  (dając bankowi 4% udział w rynku), zaś ilość wydanych kart kredytowych wzrosła o 44%.
W roku 2004 Bank racjonalnie zarządzał kosztami działania, które zmniejszyły się o 6,3%, a działania windykacyjne przyniosły zmniejszenie portfela „złych kredytów" o 1, 3 mld zł poprawiając wskaźniki pokrycia kredytów rezerwami.
 
W roku 2004 Grupa Banku Millennium zmieniła strukturę aktywów sprzedając portfel kredytów udzielanych za pośrednictwem PTF oraz 10% pakiet akcji PZU. W efekcie wzrostu zysku z podstawowej działalności powiększonego o zyski z tych transakcji,  zysk netto za rok 2004 wyniósł 240,5 mln zł.
Skonsolidowany współczynnik wypłacalności ukształtował się na wysokim poziomie 22,4%, a wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wzrósł do 13%.
 
Zysk netto za rok 2004 wynoszący 240,5 mln zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku Millennium, Akcjonariusze zdecydowali  przeznaczyć:

  • w kwocie 237,8 mln zł na dywidendę (0, 28 zł na akcję)
  • w kwocie 2,7 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko bankowe

Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym Akcjonariuszami w dniu 8 kwietnia 2005 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 kwietnia 2005 roku.

Jednocześnie Akcjonariusze przeznaczyli z kapitału zapasowego kwotę 35,8 mln zł na pokrycie nierozliczonej straty ciągnionej d. BIG BANKU S.A. z poprzednich okresów, (co stanowi realizację aneksu do porozumienia Banku z NBP z 2000 roku).
 
Akcjonariusze dokonali też niezbędnych zmian w Statucie Banku , dodając miedzy innymi zapis umożliwiający wypłatę przez Bank Akcjonariuszom zaliczki w poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata taka byłaby możliwa jeżeli zatwierdzone sprawozdanie Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a zaliczka taka mogłaby stanowić najwyżej połowę zysku wypracowanego w okresie, którego dotyczy wypłata (np. kwartał, półrocze), powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta. Decyzje o wypłacie zaliczki w poczet dywidendy podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Banku.
 
W związku z ogłoszeniem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu pn. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło do wiadomości zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach" oraz postanowiło pozostawić właściwym organom Banku decyzje o stosowaniu zmienionych zasad zawartych w  tym dokumencie.
Akcjonariusze udzielili jednogłośnie absolutorium Radzie i Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało też, iż Rada Nadzorcza Banku liczyć będzie 12 członków. W związku z podaną wcześniej do wiadomości informacja o rezygnacji z prac w RN Pana Gijsberta Swalefa, WZA wybrało trzech nowych członków Rady.
Zostali nimi:

  • Pan Dimitrios Contominas, znany przemysłowiec grecki, inwestor  w branżach:  telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej, telewizyjnej, akcjonariusz BCP i Eureko.
  • Pan Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello, były właściciel i prezes Banco Mello, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BCP.
  • Pan Paulo Teixeira Pinto, Sekretarz Generalny BCP.