W tej sekcji znajdziesz informacje w jaki sposób zlecać określone dyspozycje w Millenet związane z przelewami, zleceniami stałymi, usługą MilleSMS oraz dokonywać ich zmiany lub usunięcia.
 • Do czego służy kod SWIFT (BIC)?

  KOD SWIFT (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.

  Kod SWIFT Banku Millennium - BIGBPLPW

  Jeżeli system transakcyjny wymaga wpisania 11 znaków należy pozostałe pola uzupełnić znakiem X.

  Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.


 • W jaki sposób dokonać przelewu krajowego?

  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Przelewy > Krajowy. Na formularzu przelewu wymagane jest podanie rachunku odbiorcy (w przypadku, jeżeli odbiorca przelewu jest Klientem Banku Millennium wystarczy podanie jedynie końcowych 10 cyfr w odpowiednim polu), danych odbiorcy, kwoty oraz daty wykonania.

  Po akceptacji przy pierwszym wpisywaniu konkretnego odbiorcy system zapyta Użytkownika czy ma zapisać dane odbiorcy. Zalecamy skorzystanie z tej opcji. W ten sposób przy przyszłych przelewach Użytkownik nie będzie musiał od nowa wypełniać całego formularza - wystarczy że wybierze konkretnego odbiorcę za pomocą opcji Użyj danych z listy.

  Wszelkie zdefiniowane przez Użytkownika przelewy z datą obecną będą widoczne w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe, natomiast przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Przelewy > Oczekujące oraz Nadchodzące Płatności.


 • Jakie dane są potrzebne do wykonania przelewu zagranicznego?

  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Przelewy > Zagraniczny. Na formularzu przelewu wymagane jest podanie prawidłowego rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, danych odbiorcy, danych banku odbiorcy, kodu BIC (SWIFT) banku odbiorcy oraz kwoty przelewu w wybranej walucie.

  • IBAN (International Bank Account Number) - stanowi międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. Numer IBAN wprowadzono na mocy regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady o płatnościach transgranicznych z dnia 19 grudnia 2001 roku.
  • BIC (Bank Identifier Code) - stanowi kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

  Zlecony przelew zagraniczny będzie widoczny w zakładce Przelewy > Oczekujące > Oczekujace przelewy zagraniczne.


 • Posiadam więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy. W jaki sposób przelać środki miedzy rachunkami?

  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Przelewy > Między moimi rachunkami.

  W przypadku zlecenia dyspozycji z datą teraźniejszą środki powinny natychmiastowo znaleźć się na wybranym rachunku po zatwierdzeniu dyspozycji.


 • Dlaczego nie mogę przelać środków z rachunku Millennium14D?

  Zgodnie z regulacjami związanymi z rachunkiem Millennium 14D dyspozycja przelewu środków z tego rachunku jest możliwa do złożenia wyłącznie w Oddziale Banku lub poprzez linię TeleMillennium.

  W systemie Millenet jest możliwy jedynie przelew środków na rachunek Millennium 14D.


 • W jaki sposób dokonać przelewu do ZUS?

  Możesz zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Przelewy > ZUS. Na formularzu przelewu podaj swój indywidualny numer rachunku płatnika, nadany przez ZUS, oraz tytuł przelewu. Transakcje do ZUS możesz również zlecić przez formularz przelewu krajowego.

  Wszelkie przelewy zdefiniowane z datą bieżącą będą widoczne w historii konta, natomiast przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Przelewy > Oczekujące jako "Przelew do ZUS".

  Aby zlecenie transakcji do ZUS było jeszcze łatwiejsze, możesz dodać indywidualny numer rachunku składkowego do listy odbiorców. Dzięki temu unikniesz wypełniania formularza przy kolejnych przelewach.


 • W jaki sposób dokonać przelewu podatkowego (do Urzędu Skarbowego)?

  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Przelewy > Podatkowe. Na formularzu przelewu wymagane jest wybranie stosownego typu formularza, organu podatkowego, typu identyfikatora oraz stosownej kwoty składki.

  Wszelkie zdefiniowane przez Użytkownika przelewy z datą obecną będą widoczne w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe, natomiast przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Przelewy > Oczekujące.


 • W jaki sposób dokonać edycji/usunięcia przelewu zleconego z datą przyszłą?

  Użytkownik może dokonać edycji lub usunięcia przelewu zleconego z datą przyszłą poprzez zakładkę Przelewy > Oczekujące. Po wyświetleniu szczegółów interesującego użytkownika przelewu (poprzez kliknięcie w jego nazwę lub niebieski odnośnik z prawej strony nazwy) możliwe jest użycie opcji Edycja lub Usuń.

 • W jaki sposób zlecić płatność powtarzającą się (zlecenie stałe)?

  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu powtarzającego się poprzez zakładkę Zlecenia stałe > Nowe zlecenie stałe. Na stosownym formularzu Użytkownik ma możliwość ustalenia odbiorcy, rozpoczęcia dokonywania zleceń, zakończenia, częstotliwości, kwoty przelewu oraz numeru rachunku odbiorcy.

  Pamiętaj! Ze względów technicznych sposobu zapisu zleceń stałych w systemie Banku do wymaganej ostatniej daty realizacji zawsze należy dodać jeden dzień w dacie zakończenia zlecenia.


 • Dlaczego otrzymuję komunikat "Zlecenie stałe nie może zostać utworzone"?

  System odrzuca dyspozycję zlecenia stałego w przypadku, jeżeli Użytkownik podał niepełne dane adresowe odbiorcy przelewu (nie wypełnił wszystkich pól) lub też podał zbyt mały przedział czasowy w stosunku do ustawionej częstotliwości. Przykładowo w przypadku ustawienia częstotliwości 1 miesiąc data zakończenia zlecenia powinna być większa od daty rozpoczęcia o co najmniej 1 miesiąc.

 • Czy mogę zdefiniować dane odbiorcy aby nie musieć ich wpisywać za każdym razem przy zlecaniu dyspozycji przelewu lub zlecenia stałego?

  Użytkownik może dodać nowego odbiorcę poprzez zakładkę Odbiorcy > Nowy odbiorca. Po wprowadzeniu stosownych danych należy je potwierdzić przyciskiem Akceptuj. Dodanie nowego odbiorcy wymaga potwierdzenia SMS lub Autoryzacją Mobilną w aplikacji. System powiadomi o dodaniu nowego odbiorcy i będzie on widoczny w zakładce Odbiorcy > Lista.

  Użycie zdefiniowanych danych odbiorcy jest możliwe na ekranie przelewu poprzez wybór odpowiedniej nazwy skróconej w polu Wybierz z listy na ekranie dyspozycji przelewu lub Użyj danych z listy na ekranie dyspozycji zlecenia stałego.


 • Co oznacza opcja „zaufany” przy definiowaniu odbiorcy?

  Różnica pomiędzy odbiorcą zaufanym a odbiorcą zwykłym polega na tym, że przy przelewaniu środków finansowych na rzecz zaufanego odbiorcy nie zatwierdzasz dodatkowo operacji, np. za pomocą H@sła SMS czy Autoryzacji Mobilnej. Dzięki temu nie musisz za każdym razem autoryzować transakcji.

  Dodanie odbiorcy do listy zaufanych odbiorców potwierdzisz H@słem SMS lub Autoryzacją Mobilną.


 • W jaki sposób założyć lokatę?

  Użytkownik może założyć lokatę poprzez opcję Lokaty > Nowa lokata. Po wyświetleniu się ekranu założenia lokaty należy wybrać interesujący użytkownika okres, kwotę lokaty oraz jej typ (odnawialna/nieodnawialna). Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień należy zatwierdzić dyspozycję założenia lokaty przy pomocy przycisku Nowa lokata.

  Założona lokata będzie widoczna w zakładce Lokaty > Lista.

  Zaznaczenie opcji odnawialna spowoduje automatyczne odnowienie się lokaty po wygaśnięciu bieżącego okresu rozliczeniowego lokaty, natomiast zaznaczenie opcji nieodnawialna spowoduje zamknięcie lokaty i przelew stosownych środków na rachunek rozliczeniowy użytkownika.


 • W jaki sposób zerwać lokatę?

  Użytkownik może zerwać lokatę założoną w systemie Millenet poprzez użycie przycisku Zerwij lokatę dostępnego na ekranie szczegółów dane lokaty w zakładce Lokaty > Lista. Po wejściu na ekran potwierdzenia zerwania lokaty istnieje możliwość wyboru rachunku (w przypadku posiadania więcej niż jednego) na jaki system ma przelać stosowne środki.


 • Jak spłacić zadłużenie karty kredytowej poprzez system Millenet?

  Użytkownik Millenet może dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia posiadanej karty kredytowej poprzez zakładkę Karty > Informacje szczegółowe i wybranie opcji Wcześniejsza spłata.

  Należy zaznaczyć, że zasilenie karty odbędzie się i będzie widoczne dopiero następnego dnia od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

  Opcja spłaty karty kredytowej jest dostępna tylko dla właścicieli karty głównej.


 • Czy mogę zmienić PIN do swojej karty debetowej lub kredytowej w Millenet?

  Użytkownik może dokonać zmiany numeru PIN swojej karty debetowej lub kredytowej w zakładce Karty > Zmień PIN, wybranie stosownej karty w polu wyboru i wprowadzenie nowego numeru PIN.

  Pamiętaj, że do potwierdzenia dyspozycji zmiany PIN wymagane jest posiadanie zdefiniowanej usługi H@słaSMS lub aktywnej Autoryzacji Mobilnej.


 • W jaki sposób można wcześniej spłacić pożyczkę gotówkową lub kredyt hipoteczny?

  Pożyczkę gotówkową można spłacić częściowo lub w całości przez Millenet (po wejściu w szczegóły produktu), a także przez TeleMillennium lub w dowolnej placówce Banku Millennium.

  Kredyt hipoteczny można spłacić częściowo przez Millenet (po wejściu w szczegóły produktu), jak również przez TeleMillennium. Całkowitej spłaty kredytu można dokonać w dowolnej placówce Banku Millennium.


 • Jak zakupić fundusze Millennium TFI?

  Użytkownik może dokonać zakupu funduszy Millennium TFI poprzez zakładkę Fundusze inwestycyjne > Nabycie. W przypadku pierwszego skorzystania z powyższej opcji należy najpierw dokonać aktywacji dostępu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

  Aktywacja jest możliwa poprzez zakładkę Fundusze inwestycjne > Lista i wybranie opcji Aktywuj. W przypadku, jeżeli Użytkownik posiadał już zakupione jednostki funduszy Millennium TFI - system wyświetli je w powyższej opcji. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie posiadał jeszcze jednostek - system zapewni mu tymczasowy dostęp do opcji nabycia funduszy.


 • W jaki sposób aktywować usługę MilleSMS?

  W celu ustawienia powiadomień MilleSMS wystarczy zaznaczenie stosownych opcji w zakładkach MilleSMS > Powiadomienia oraz MilleSMS > Operacje. Aktualnie zdefiniowany numer telefonu oraz rachunek powiązany z usługą MilleSMS jest dostępny w zakładce MilleSMS > Podgląd ustawień.

  Numer telefonu użyty do usługi MilleSMS jest ustawiany w trakcie procesu aktywacji H@asełSMS - nie jest możliwe zdefiniowanie oddzielnego numeru telefonu.


 • Jak mogę wziąć udział w aukcji lokat terminowych?

  Użytkownik może złożyć ofertę w aukcji lokat terminowych jedynie w trakcie trwania aukcji. Aukcje odbywają się zwykle w cyklach poniedziałek od godziny 9:00 - czwartek do godziny 15:00.

  W celu złożenia oferty użytkownik powinien najpierw zaakceptować regulamin aukcji w zakładce Aukcje > Aukcje Lokat Terminowych, a następnie złożyć ofertę przy pomocy przycisku Dodaj ofertę.

  Po zakończeniu aukcji i przeprocesowaniu ofert przez system bankowy użytkownik otrzyma wiadomość na temat każdej złożonej przez siebie oferty.

  Uwaga!!! Środki potrzebne do założenia stosownej lokaty powinny znaleźć się na rachunku przed zakończeniem aukcji i nie powinny być przelewane aż do chwili uzyskania wiadomości na temat rezultatu złożonej oferty. W przeciwnym wypadku oferta Uczestnika Aukcji może zostać odrzucona ze względu na brak środków potrzebnych do założenia lokaty.

  Prosimy również o zwrócenie uwagi z którego rachunku jest składana oferta aukcyjna (w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego).


 • W jaki sposób aktywować usługę wyciągu online?

  Użytkownik może aktywować usługę wyciągu online poprzez zakładkę Inne usługi > Wyciąg online > Rejestracja. Zamówienie wyciągu online wiąże się jednocześnie z rezygnacją z wyciągu standardowego otrzymywanego listownie do danego produktu.

  Przez pierwszy miesiąc klient ma możliwość skorzystania z okresu próbnego po zaznaczeniu opcji okres próbny - otrzyma wtedy wyciąg zarówno listownie jak i możliwość zobaczenia go online.

  Usługa wyciągu online jest możliwa do aktywacji tylko dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego, którzy posiadają aktywną opcję wyciągów papierowych. Usługa wyciągu online nie jest dostępna dla posiadaczy wyłącznie karty kredytowej.


 • W jaki sposób doładować telefon w usłudze pre-paid?

  Usługa doładowania numeru telefonu komórkowego jest dostępna poprzez opcję Doładowanie telefonu > Doładuj telefon. Po wybraniu stosownego operatora, numeru telefonu oraz kwoty przelewu - należy zatwierdzić operację przyciskiem Akceptuj.

  Po wykonaniu operacji system zapyta czy dodać zdefiniowany numer do listy odbiorców, co umożliwi przy kolejnym doładowaniu wybranie zdefiniowanego odbiorcy z listy bez konieczności wpisywania ponownie wszystkich danych.


 • Jakie dodatkowe opcje hipoteczne oferuje bankowość internetowa?

  Za pośrednictwem bankowości internetowej użytkownik samodzielnie może skorzystać z dodatkowych opcji hipotecznych jak: wakacje kredytowe, wcześniejsza spłata, zmiana daty spłaty, skrócenie okresu karencji, zaświadczenie o odsetkach.

  Opcje te dostępne są po wyświetleniu szczegółów kredytu. W przypadku braku dostępu do bankowości internetowej Klient może skorzystać z powyższych opcji za pośrednictwem dowolnej placówki Banku Millennium.


 • Kto może skorzystać z opcji hipotecznych w Millenet?

  Z dodatkowych opcji hipotecznych mogą skorzystać Klienci, którzy są jedynymi właścicielami kredytu. Osoby będące współwłaścicielem kredytu muszą złożyć stosowne upoważnienie w dowolnej placówce Banku Millennium. Upoważnienie musi być złożone przez wszystkich współwłaścicieli kredytu po czym również współwłaściele mogą korzystać ze wspomnianych opcji. Z opcji hipotecznych nie mogą skorzystać Klienci mający przeterminowane zadłużenie w banku oraz Klienci posiadający kredyty udzielone przez PTF.

 • Co to są wakacje kredytowe w przypadku kredytu hipotecznego i jak z nich skorzystać?

  Opcja Wakacje kredytowe umożliwia zawieszenie płatności raty kredytowej w danym miesiącu. Kwota zawieszonej raty zostanie proporcjonalnie rozłożona na pozostałe raty kredytu/pożyczki.

  Z opcji Wakacje kredytowe można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


 • Ile razy posiadacz kredytu hipotecznego może skorzystać z wakacji kredytowych?

  Z opcji Wakacje kredytowe użytkownik może skorzystać raz w roku kalendarzowym.

 • Co to jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego i jak z niej skorzystać?

  Opcja ta umożliwia dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki. Może być ona zrealizowana na dwa sposoby:

  • Z zachowaniem okresu kredytowania - w tej sytuacji okres kredytowania nie ulega zmianie. Zmienia się natomiast wielkość raty kredytu/pożyczki.
  • Ze skróceniem okresu kredytowania - w tej sytuacji okres kredytowania może ulec zmianie. Wysokość raty jest natomiast utrzymywana na poziomie sprzed zmiany.

  Z opcji wcześniejszej spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium. Poprzez Millenet dostępna jest obecnie tylko częściowa spłata kredytu.


 • Co umożliwia zmiana daty spłaty raty kredytu hipotecznego i jak z niej skorzystać?

  Opcja ta umożliwia indywidualne dostosowanie dnia płatności raty kredytu/pożyczki hipotecznej.

  Z opcji Zmiana daty spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


 • Co umożliwia opcja skrócenia okresu karencji w przypadku kredytu hipotecznego i jak z niej skorzystać?

  Opcja ta umożliwia dostosowanie okresu karencji (uruchomienia spłaty kapitału) do indywidualnych preferencji.

  Z opcji wcześniejszej spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


 • Czy każdy może skorzystać z usługi przelewów natychmiastowych?

  Usługa przelewów natychmiastowych jest dostępna dla Klientów Indywidualnych oraz Biznes, posiadających aktywny dostęp do systemu transakcyjnego Millenet oraz posiadających rachunek bieżący w PLN, z którego mogą zlecać przelewy.

 • Czy usługa przelewów natychmiastowych jest płatna?

  Tak, usługa jest płatna. Opłata za pojedynczy przelew dla Klientów:

  • Indywidualnych/Prestige - 5 PLN
  • Bankowości Prywatnej - 0 PLN
  • Biznes - 10 PLN

  Opłata jest stała i niezależna od kwoty przelewu.


 • Czy przelewy natychmiastowe można zlecać o każdej porze?

  W Banku Millennium przelewy natychmiastowe można zlecać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Możliwość zlecenia przelewu do konkretnego banku zależy od dostępności usługi i określonych godzin przyjmowania takich przelewów.

  Sprawdź na stronie Expres ELIXIR, które banki są już dostępne w systemie.


 • Czy przelewy natychmiastowe mogą być zlecone z każdego rachunku?

  Przelew natychmiastowy może być zlecony wyłącznie z rachunku prowadzonego w PLN, który jest dostępny poprzez system Millenet.

 • Czy występują limity na dzienną kwotę przelewów natychmiastowych?

  Tak, obowiązują dzienne limity na przelewy natychmiastowe:

  • Klienci Indywidualni/Prestige – 10 000 PLN
  • Klienci Bankowości Prywatnej – 50 000 PLN
  • Klienci segmentu Biznes – 20 000 PLN

  Wykorzystana kwota dziennego limitu na przelewy natychmiastowe jest uwzględniana w ogólnej wykorzystanej kwocie limitu dziennego wszystkich transakcji w Millenet (zmiana jest możliwa w Millenet w zakładce Profil > Ustawienia zabezpieczeń).


 • Czy przelew natychmiastowy można wysłać do każdego banku?

  Bank Millennium jest jednym z pierwszych banków, który przystąpił do systemu przelewów natychmiastowych. Lista banków, do których można wysłać przelew natychmiastowy znajduje się na stronie Express ELIXIR – ich liczba będzie systematycznie rosła.