Produkt wycofany z oferty

Program Inwestycyjny Maluch (PIM) to nowoczesne narzędzie finansowe, które – w zależności od wybranej opcji – przez 5, 10 lub 15 lat pozwoli zgromadzić kapitał niezbędny do tego, by zadbać o edukację lub inne ważne potrzeby Twojego dziecka. Warto nauczyć swoje dziecko oszczędzania, by w przyszłości nie miało problemów finansowych. PIM z pewnością będzie dla niego doskonałą próbką możliwości, jakie daje umiejętne inwestowanie. Dzięki temu gdy dorośnie, będzie wiedziało jak traktować pieniądze by przynosiły zyski.

Program może założyć wyłącznie rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Wpłat dokonywać może każdy członek rodziny, ale także osoby trzecie. Każda wpłata powiększa kapitał Twojego dziecka w przyszłości.

W ramach Programu Inwestycyjnego Maluch dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.

Określ wysokość wpłaty

Sam możesz zadecydować o tym, jaką kwotę przeznaczysz do PIM. Minimalna jednorazowa wpłata wynosi tylko 100 złotych, przy czym pierwsza wpłata zawsze stanowi trzykrotność zadeklarowanej kwoty.

 • Pieniądze do Programu mogą wpłacać również inni członkowie rodziny. W takim przypadku kapitał zgromadzony w PIM może się bardzo szybko powiększyć.
 • W Programie możesz wybrać więcej niż jeden subfundusz. W takim przypadku minimalna wpłata do każdego z nich wynosi 100 złotych.
 • Stałe zlecenie z rachunku bankowego sprawi, że nie będziesz musiał pamiętać o konieczności comiesięcznej wpłaty do PIM.
 • Wpłaty do Programu mogą być dokonywane systematycznie, w kilku transzach lub nawet jednorazowo.

Ustal czas trwania Programu

 • Do dyspozycji masz trzy okresy oszczędzania. Możesz gromadzić kapitał przez 15, 10 lub 5 lat. Jeśli masz starsze dziecko, lepszym rozwiązaniem może się okazać krótsza i intensywniejsza inwestycja. Jeśli młodsze – możesz oszczędzać dłużej i wpłacać mniejsze kwoty.
 • Koszty uczestnictwa w PIM pobierane są w całości z pierwszej wpłaty. Ich wysokość określa tabela zamieszczona w Regulaminie Programu. Każda kolejna wpłata nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
 • W czasie trwania Programu możesz wielokrotnie bezpłatnie zmieniać alokację wpłacanych środków i zamieniać jednostki uczestnictwa pomiędzy subfunduszami.

Określ poziom ryzyka inwestycyjnego

Zastanów się, jak długo chcesz oszczędzać i jak daleko sięga Twoja tolerancja ryzyka inwestycyjnego. Skonstruuj swój Plan inwestycyjny, uwzględniając następujące subfundusze wchodzące w skład Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Co warto wiedzieć o inwestowaniu

 • Inwestuj systematycznie
  Dzięki temu szybko podniesiesz wartość swoich oszczędności, poprzez wykorzystanie mocy procentu składanego. Ponadto uśrednisz cenę nabycia jednostek uczestnictwa, kupując po różnej cenie.

 • Inwestuj długoterminowo
  Okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa będą dla Ciebie mniej odczuwalne.

 • Inwestuj rozważnie
  Dywersyfikuj swoje inwestycje. Wybieraj różne typy strategii inwestycyjnych.

 • Bądź świadom ryzyka
  Skoncentruj się na subfunduszu, którego poziom ryzyka mieści się w granicach Twojej tolerancji. Im bardziej ryzykowna strategia inwestycyjna, tym większa podatność na wahania wartości jednostki uczestnictwa w krótkim czasie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie zawiera Regulamin Programu Inwestycyjnego Maluch.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A."1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrach Finansowych Banku Millennium lub dzwoniąc pod numer Linii Prestige.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

+48 22 598 41 33
numer dostępny z telefonów komórkowych oraz z zagranicy