Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  06/12/2016
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 195,57 PLN
0,93
1,39
-8,33
-10,78
93,98
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 97,4 PLN
0,22
10,8
18,82
8,71
-2,6
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 151,06 PLN
0,75
-0,44
-9,77
-10,87
49,83
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 139,44 PLN
0,42
1,17
-2,73
-2,78
39,43
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 178,24 PLN
0,04
1,83
2,92
5,86
76,79
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 105,02 PLN
0,38
2,89
4,13
0
5,02
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 30,09 EUR
135,49 PLN
32,39 USD
-0,13
0,17
1,09
-1,34
2,96
-2,53
-3,19
4,82
-15,76
2,03
9,58
-19,65
6,74
16,06
-6,28
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 26,04 EUR
117,29 PLN
28,04 USD
-0,31
0,01
0,94
-5,55
-1,38
-6,63
-2,22
5,91
-14,88
0,39
7,85
-20,9
10,34
20,03
-3,08
30/07/2012
Globalny Akcji 31,18 EUR
140,44 PLN
33,58 USD
-0,03
0,28
1,21
-6,48
-2,36
-7,54
-3,82
4,18
-16,26
4,81
12,6
-17,41
6,38
13,79
-15,8
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 40,72 EUR
183,38 PLN
43,84 USD
0,02
0,32
1,25
-4,73
-0,55
-5,82
-4,57
3,35
-16,94
3,04
10,67
-18,84
4,68
11,97
-17,16
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 23,73 EUR
106,87 PLN
25,55 USD
-0,04
0,26
1,19
-5,38
-1,22
-6,48
-14,36
-7,26
-25,47
-13,68
-7,28
-32,01
-13,01
-6,97
-31,17
04/10/2013

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.