Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  19/07/2018
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 197,47 PLN
0,01
-13,86
6,94
-9,26
95,86
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 91,5 PLN
-0,22
-14,93
1,3
-0,1
-8,5
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 150,51 PLN
-0,09
-8,32
3,61
-10,29
49,29
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 140,95 PLN
0,04
-5,54
3,47
-2,33
40,94
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 184,09 PLN
0,01
1,39
4,03
5,57
82,59
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 108,79 PLN
0,02
0,03
5,51
8,32
8,79
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,99 EUR
138,07 PLN
37,15 USD
-0,28
0,02
-0,35
-3,56
-1,04
-2,85
4,71
3,16
9,88
0,22
5,45
6,91
13,48
18,27
7,49
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 26,7 EUR
115,24 PLN
31,01 USD
-0,45
-0,17
-0,51
-7,42
-4,99
-6,71
1,91
0,41
6,93
-8,44
-3,65
-2,33
13,14
17,93
7,19
30/07/2012
Globalny Akcji 37,56 EUR
162,09 PLN
43,62 USD
-0,5
-0,23
-0,57
1,57
4,21
2,32
19,69
17,88
25,56
0,94
6,19
7,68
28,15
31,33
9,38
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 44,35 EUR
191,41 PLN
51,51 USD
-0,34
-0,06
-0,41
-2,83
-0,27
-2,07
5,34
3,77
10,54
-4,29
0,69
2,08
14,01
16,87
-2,66
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,5 EUR
110,05 PLN
29,61 USD
-0,12
0,18
-0,17
-1,09
1,48
-0,37
1,43
-0,09
6,4
-8,37
-3,62
-2,31
-6,52
-4,2
-20,23
04/10/2013
Subfundusz Konserwatywny 98,4 PLN
0,02
-2,88
0
0
-1,59
03/12/2016

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.