Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  08/11/2018
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 190,58 PLN
-0,49
-16,04
1,05
-5,92
89,03
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 82,25 PLN
0,18
-17,93
-14,12
-9,18
-17,75
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 144,36 PLN
-0,33
-11,37
-2,31
-8,07
43,19
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 139,3 PLN
-0,22
-5,87
0,88
-0,91
39,29
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 184,3 PLN
0,01
0,75
3,37
5,33
82,8
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 107,43 PLN
-0,03
-1,52
1,85
5,71
7,43
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 31,82 EUR
136,66 PLN
36,35 USD
0,06
0
-0,52
-3,55
-2,35
-4,94
1,34
0,54
4,76
2,71
3,89
7,99
12,88
17,06
5,18
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 25,02 EUR
107,46 PLN
28,58 USD
-0,12
-0,16
-0,69
-8,49
-7,35
-9,81
-7,44
-8,14
-4,32
-10,93
-9,89
-6,36
6,02
9,97
-1,21
30/07/2012
Globalny Akcji 35,81 EUR
153,81 PLN
40,91 USD
0,93
0,88
0,34
-6,96
-5,81
-8,31
13,75
12,9
17,63
5,79
7,02
11,23
22,18
24,62
2,58
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 43,32 EUR
186,07 PLN
49,49 USD
0,42
0,38
-0,16
-6,31
-5,15
-7,69
2,56
1,77
6,02
-0,39
0,77
4,72
11,36
13,61
-6,48
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 24,92 EUR
107,02 PLN
28,46 USD
0,24
0,18
-0,39
-4,81
-3,66
-6,23
1,26
0,45
4,63
-2,92
-1,79
2,04
-8,65
-6,84
-23,33
04/10/2013
Subfundusz Konserwatywny 96,6 PLN
0,17
-5,01
0
0
-3,39
03/12/2016

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.