Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  20/11/2017
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 224,31 PLN
0,78
21,47
11,2
6,83
122,49
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 100,62 PLN
0,6
7,12
12,21
24,87
0,62
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 161,34 PLN
0,35
10,54
2,84
-2,55
60,03
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 147,56 PLN
0,25
8,29
4,88
3,59
47,55
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 183,04 PLN
0,03
2,73
4,54
5,83
81,55
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 109,21 PLN
-0,05
4,38
6,88
8,25
9,21
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 33,08 EUR
140,1 PLN
39,02 USD
0,15
-0,01
0,15
8,74
3,53
21,03
6,92
6,69
17,99
8,1
8,62
1,88
17,35
20,01
12,91
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 27,46 EUR
116,3 PLN
32,39 USD
0,33
0,16
0,34
5,17
0,12
17,02
-2,49
-2,7
7,61
6,06
6,58
-0,03
16,36
19,01
11,96
30/07/2012
Globalny Akcji 37,89 EUR
160,46 PLN
44,69 USD
0,24
0,08
0,25
21,25
15,44
34,93
10,72
10,47
22,17
21,21
21,77
14,24
29,27
30,01
12,06
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 45,77 EUR
193,82 PLN
53,98 USD
0,13
-0,04
0,13
11,63
6,27
24,21
4,64
4,4
15,44
10,18
10,67
3,81
17,66
18,34
2
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,93 EUR
109,81 PLN
30,58 USD
0,04
-0,15
0
9,46
4,18
21,78
0,7
0,48
11,12
-5,43
-5,02
-10,92
-4,95
-4,41
-17,62
04/10/2013
Subfundusz Konserwatywny 101,14 PLN
-0,03
0
0
0
1,15
03/12/2016

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.