Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  15/01/2018
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 226,58 PLN
-0,06
9,8
26,54
11,41
124,74
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 103,35 PLN
-0,17
2,88
24,76
29,67
3,35
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 162,41 PLN
-0,1
3,68
13,67
0,58
61,09
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 148,33 PLN
-0,05
4,22
10,64
4,55
48,32
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 183,64 PLN
0,03
2,61
4,66
5,8
82,15
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 109,78 PLN
0,03
4,05
7,89
7,12
9,78
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 33,81 EUR
140,98 PLN
41,45 USD
-0,03
0,03
1,07
8,57
3,52
25,04
14,73
8,53
28,97
12,14
9
17,26
19,94
20,76
19,94
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 28,26 EUR
117,83 PLN
34,65 USD
0
0,05
1,11
4,05
-0,77
19,9
7,99
2,16
21,41
9,75
6,67
14,77
19,75
20,58
19,77
30/07/2012
Globalny Akcji 39,98 EUR
166,71 PLN
49,02 USD
-0,03
0,04
1,09
20,35
14,77
38,67
33,67
26,45
50,28
28,1
24,5
33,93
36,4
35,08
22,92
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 47,29 EUR
197,2 PLN
57,98 USD
-0,08
-0,02
1,03
10,78
5,62
27,6
18,85
12,44
33,59
14,01
10,82
19,2
21,57
20,41
9,56
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 26,51 EUR
110,52 PLN
32,5 USD
-0,04
0
1,06
7,2
2,2
23,48
14,76
8,53
28,97
0,45
-2,37
5,04
-2,82
-3,8
-12,45
04/10/2013
Subfundusz Konserwatywny 101,45 PLN
-0,07
1,64
0
0
1,46
03/12/2016

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.