Notowania TFI

Notowania TFI - filtr
Data w formacie dd/mm/rrrr
Wycena z dnia:  22/06/2017
Notowania funduszy inwestycyjnych Millenium
Stopa zwrotu %
Millennium FIO
Subfundusz Akcji 227,49 PLN
-0,23
23,33
4,99
6,59
125,64
02/01/2002
Subfundusz Dynamicznych Spółek 108,73 PLN
0,22
23,87
21,79
29,15
8,73
03/04/2007
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 164,82 PLN
-0,06
13,38
-2,03
-1,92
63,48
02/01/2002
Subfundusz Stabilnego Wzrostu 148,97 PLN
-0,04
9,71
3,75
4,62
48,96
04/02/2004
Subfundusz Depozytowy 181,22 PLN
0,01
2,55
4,14
5,93
79,75
02/01/2002
Subfundusz Instrumentów Dłużnych 108,32 PLN
-0,02
5,55
9,49
0
8,32
15/09/2014
Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 32,78 EUR
139,11 PLN
36,61 USD
0
-0,01
0,22
8,22
4,62
7,23
4,9
6,7
3,33
6,46
8,86
-12,65
16,28
19,16
5,93
30/07/2012
Subfundusz Absolute Return 28,92 EUR
122,76 PLN
32,3 USD
0,17
0,17
0,4
10,89
7,21
9,86
2,7
4,47
1,16
10,51
13,02
-9,32
22,54
25,62
11,65
30/07/2012
Globalny Akcji 36,58 EUR
155,27 PLN
40,86 USD
-0,11
-0,1
0,15
16,87
12,99
15,78
2,46
4,24
0,94
15,18
17,77
-5,48
24,8
25,81
2,46
04/10/2013
Globalny Stabilnego Wzrostu 45,24 EUR
192 PLN
50,52 USD
-0,02
-0,03
0,2
8,65
5,03
7,63
0,53
2,26
-0,98
7,15
9,58
-12,08
16,3
17,23
-4,54
04/10/2013
Globalny Strategii Alternatywnych 25,42 EUR
107,89 PLN
28,39 USD
0,12
0,11
0,35
3,88
0,42
2,9
-6,72
-5,11
-8,12
-12,83
-10,87
-28,49
-6,82
-6,08
-23,52
04/10/2013
Subfundusz Konserwatywny 101,68 PLN
-0,11
0
0
0
1,69
03/12/2016

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło danych: http://www.millenniumtfi.pl - link otwiera się w nowym oknie.