Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Wrzesień 2019

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki"). Brzmienie zmienianych postanowień statutu zostało określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 27 sierpnia 2019 r. "w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A." Treść uchwały została załączona do raportu bieżącego Banku Millennium nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. („Uchwała Połączeniowa”).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmiany w statucie Banku Millennium S.A. związane z połączeniem z Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 10 września 2019 roku o udzieleniu zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki") przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, o które Banki wystąpiły na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego w konsekwencji uzgodnienia i podpisania w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Zarządy Banków planu połączenia (raport bieżący nr 15/2019 z 7 czerwca 2019 r. dotyczący uzgodnienia planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

Sierpień 2019

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (NWZ) w dniu 27 sierpnia 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd Banku Millennium S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186 ("Bank Millennium"), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium nr 17/2019 z 26 lipca 2019 r. (dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu), niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Banku Millennium (jako spółki przejmującej) z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025313 (jako spółką przejmowaną).

Dowiedz się więcej - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Banku Millennium S.A. i Euro Banku S.A.

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 200 akcji imiennych założycielskich serii A uprzywilejowanych co do głosu na 200 akcji na okaziciela.

Dowiedz się więcej - Zamiana 200 imiennych założycielskich uprzywilejowanych co do głosu akcji Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

Lipiec 2019

Raport bieżący nr 18/2019

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. przeniesiono własność 4 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za 2 akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 17/2019

Zarząd Banku Millennium S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186 ("Bank Millennium"), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych"), dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Banku Millennium (jako spółki przejmującej) z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025313 (jako spółką przejmowaną).

Dowiedz się więcej - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

Raport bieżący nr 16/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium", "Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. została Bankowi doręczona opinia biegłego dotycząca planu połączenia Banku Millennium z Euro Bank S.A. sporządzona na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Dowiedz się więcej - Wydanie przez biegłego opinii z badania planu połączenia Banku Millennium S.A. oraz Euro Bank S.A.

Czerwiec 2019

Raport bieżący nr 15/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium"), w nawiązaniu dotychczas przekazywanych informacji o zamiarze połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank S.A. ("Euro Bank", łącznie jako "Banki"), informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Banku Millennium oraz Zarząd Euro Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku Millennium oraz Euro Banku ("Połączenie"), który został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") ("Plan Połączenia"). Połączenie

Dowiedz się więcej - Uzgodnienie planu połączenia Banku Millennium S.A. oraz Euro Bank S.A.