Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Maj 2023

Raport bieżący nr 18/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. informację, iż w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego („Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”), udział w ogólnej liczbie głosów Bank Millennium na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

Dowiedz się więcej -Zawiadomienie akcjonariusza o liczbie posiadanych akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 17/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 11 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ i 2/ uchwały nr 31 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 30 marca 2022 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 10/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Kwiecień 2023

Raport bieżący nr 15/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 14/2023, określającą wysokość należnej od Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 rok (z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2022 rok) w kwocie 60 034 468,01 zł.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2023 r.

Raport bieżący nr 14/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, o podjęciu decyzji o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 484 milionów złotych. Dodatkowo utworzono rezerwy w wysokości 43 mln zł na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów zaciągniętych przez były Euro Bank S.A., ale bez wpływu na wynik finansowy.

Dowiedz się więcej -Utworzenie w 1 kwartale 2023 r. rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Marzec 2023

Raport bieżący nr 13/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 marca 2023 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

Raport bieżący nr 12/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 30 marca 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

Dowiedz się więcej -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

Raport bieżący nr 11/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku oraz Raportu Bieżącego nr 10/2023 z 24 marca 2023 roku informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku nastąpiło przeniesienie 80% udziałów („Udziały”) w spółce Millennium Financial Services sp. z o.o. („Spółka”) z Banku odpowiednio na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., które nabyło 72% udziałów Spółki oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., które nabyło 8% udziałów Spółki (łącznie „Kupujący") oraz zapłata ceny za Udziały na rzecz Banku.

Dowiedz się więcej -Finalizacja transakcji dotyczącej sprzedaży udziałów w Millennium Financial Services sp. z o.o. oraz rozpoczęcie strategicznej współpracy ubezpieczeniowej

Raport bieżący nr 10/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku informuje, że w dniu 24 marca 2023 roku Bank otrzymał informację o wydaniu w dniu 23 marca 2023 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (Millennium Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przez Bank Millennium Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna.

Dowiedz się więcej -Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (Millennium Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przez Bank Millennium Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna.

Raport bieżący nr 9/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2023 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”), potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 oraz rating (P)Ba2 niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji w programie EMTN oraz zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego na negatywną z "pod obserwacją".

Dowiedz się więcej -Zmiana ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s