Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Maj 2021

Raport bieżący nr 17/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., w którym Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), informował, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.; („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku podjął w dniu 23 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Banku do nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. („Risk Takers”) oraz ustalenia warunków programu skupu akcji własnych w ramach programu motywacyjnego („Program”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie kontynuowania przez Bank nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla Risk Takers rozpoczętego w 2020 roku („Uchwała Zarządu”).

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych – druga transza

Raport bieżący nr 16/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 4021 KSH, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322 („Spółka Dzielona” lub „MDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank („Podział MDM”).

Dowiedz się więcej -Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą

Kwiecień 2021

Raport bieżący nr 15/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., łącznie z korektą składki wniesionej w 2020 roku, w kwocie 48 639 512,14 zł.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 r.

Raport bieżący nr 14/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 512 milionów złotych. Znaczące rezerwy, wyższe niż w IV kwartale 2020 r., odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Marzec 2021

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 24 marca 2021 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r.

Raport bieżący nr 10/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („NN OFE”) reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury Pani Beaty Stelmach na członkinię Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysem kandydatki oraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach w skład Rady Nadzorczej Banku.

Dowiedz się więcej -Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.

Raport bieżący nr 9/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. zgłoszenie kandydatur na członkinie i członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysami kandydatek i kandydatów oraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania tych osób w skład Rady Nadzorczej Banku.

Dowiedz się więcej -Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) umieściła ratingi Banku: IDRs (rating emitenta), Viability Rating oraz ratingi narodowe na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative / RWN).

Dowiedz się więcej -Umieszczenie ratingów Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch