Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Grudzień 2021

Raport bieżący nr 37/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Banku w roku 2022:

  1. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 21.02.2022 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 26.04.2022 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 26.07.2022 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 24.10.2022 r.
Dowiedz się więcej -Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2022 roku.

Raport bieżący nr 36/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła nową Strategię Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024 („Strategia”).

Dowiedz się więcej -Przyjęcie nowej Strategii Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024

Listopad 2021

Raport bieżący nr 35/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 28/2021 z 24.08.2021 r., w którym Bank informował m.in. o toczącym się postępowaniu dotyczącym zmiany Statutu Banku wynikającej z § 1 pkt 1/uchwały nr 44 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24 marca 2021 r. (polegającej na dodaniu punktu 30 w § 5 ust. 2 Statutu, o brzmieniu: „wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych”), Zarząd Banku informuje, iż powziął wiadomość o umorzeniu, postanowieniem z dnia 22.11.2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postępowania w części dotyczącej wpisu w rejestrze zmiany § 5 ust. 2 Statutu Banku (tj. uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ Uchwały).

Dowiedz się więcej -Umorzenie z inicjatywy Banku Millennium S.A. sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany Statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności

Raport bieżący nr 34/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nakazującą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie skonsolidowanym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,79 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1, ze zm. – dalej „rozporządzenie nr 575/2013”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,09 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,56 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Nowy poziom w.w. wymogu kapitałowego jest niższy o 56 p.b., w porównaniu z poziomem w.w. wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

Raport bieżący nr 33/2021

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.11.2021r. Zarząd Banku Millennium SA („Bank”) informuje, że Bank zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej na dzień 24.11.2021r. PLN 102 733 906.25 (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty). Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy Banku w IV kwartale 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Zdarzenie dotyczące IV kwartału 2021 r.

Raport bieżący nr 32/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji („SRB”) i BFG zobowiązującą Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji) tj.

  1. MRELtrea obliczonego jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko, oraz
  2. MRELtem obliczanego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej.
Dowiedz się więcej -Decyzja zobowiązująca Bank do spełnienia wymogów MREL.

Raport bieżący nr 31/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nakazującą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie jednostkowym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,82 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie CRR”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,11 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia CRR) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,58 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia CRR). Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 59 p.b., w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 roku.

Dowiedz się więcej -Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

Październik 2021

Raport bieżący nr 30/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 451,8 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Wrzesień 2021

Raport bieżący nr 29/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 10 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) potwierdziła rating długoterminowy Banku („IDR”) na poziomie "BBB-" z perspektywą negatywną oraz Viability Rating („VR”) na poziomie "bbb-". Fitch usunął oba powyższe ratingi oraz ratingi narodowe z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym („Rating Watch Negative”) na której zgodnie z raportem bieżącym Banku 8/2021 zostały umieszczone w dniu 16 marca 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Usunięcie ratingów Banku Millennium z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie ratingu długoterminowego „BBB-” ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

Sierpień 2021

Raport bieżący nr 28/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 2/-4/ uchwały nr 44 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24 marca 2021 r.Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 24 marca 2021 r.Postępowanie dotyczące zmiany Statutu wynikającej z § 1 pkt 1/ Uchwały jest w toku.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.