Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Październik 2022

Raport bieżący nr 27/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 447 milionów złotych. Dodatkowo, rezerwy w wysokości 51 milionów złotych zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Znaczące pozycje mające wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2022 r.

Sierpień 2022

Raport bieżący nr 26/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) zawiadamia, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r., w związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową, postanowił o nieskorzystaniu przez Bank z prawa do wcześniejszego wykupu w dniu 8 grudnia 2022 roku, obligacji podporządkowanych serii R, o wartości nominalnej 700.000.000 PLN.

Dowiedz się więcej -Informacja o nieskorzystaniu przez Bank Millennium S.A. z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii R

Raport bieżący nr 25/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”), obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:
Długoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do 'BB' (poprzednio 'BBB-'). Perspektywa ratingu jest stabilna,
Krótkoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do ‘B’ (poprzednio ‘F3’),
‘Viability Rating’ (VR) do 'bb' (poprzednio 'bbb-'),
Narodowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) do 'BBB+(pol)' (poprzednio ‘A(pol)’).
Rating narodowy krótkoterminowy ‘National Short-term Rating’ został utrzymany na poziomie ‘F1(pol)’.

Dowiedz się więcej -Zmiana ratingów Banku Millennium przez agencję Fitch

Lipiec 2022

Raport bieżący nr 24/2022

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., uzupełnionego następnie raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz drugiego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12- 931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł („Bank”), zawiadamia o dokonaniu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053322 („MDM” lub „Spółka Dzielona”)(„Podział MDM”).

Dowiedz się więcej -Dokonanie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Raport bieżący nr 23/2022

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 22/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”), obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku.

Dowiedz się więcej -Zmiana ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s

Raport bieżący nr 21/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w następstwie podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tego samego dnia ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”), która wprowadza, między innymi, możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przez okres do ośmiu miesięcy w latach 2022-2023 („wakacje kredytowe”), Bank szacuje, że w przypadku skorzystania z takiej możliwości przez wszystkich uprawnionych kredytobiorców Grupy, maksymalny wpływ tej Ustawy wyniesie 1 779 mln zł na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. („Grupa”) (przy czym z tej kwoty, 1 731 mln zł dotyczyć będzie Banku, z kolei 48 mln zł będzie dotyczyć Millennium Banku Hipotecznego S.A.). Bank / Grupa spodziewają się rozpoznania z góry w ciężar wyników III kw. 2022 r. kosztu w wysokości pomiędzy 75% a 90% wspomnianych wyżej wartości. Wpływ skorzystania przez każde 10% upoważnionych kredytobiorców z wakacji kredytowych w pełnym wymiarze, jest szacowany na 178 mln zł na poziomie Grupy.

Dowiedz się więcej -Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w III kw. 2022 r. oraz o uruchomieniu Planu Naprawy.

Raport bieżący nr 20/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników II kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 467,4 miliona złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 48,0 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Czerwiec 2022

Raport bieżący nr 19/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. (Bank) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarządy i Rady Nadzorcze Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. (Banki Uczestnicy) uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony, którego uczestnikami są banki działające w formie spółki akcyjnej wraz z projektem umowy systemu ochrony, tj. na udział Banków Uczestników w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Prawo Bankowe).

Dowiedz się więcej -Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Maj 2022

Raport bieżący nr 18/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od: Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge, Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho, Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase, Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna, Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka, powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Transakcje, o których mowa w powiadomieniach, związane są z nabyciem uprawnień do odroczonych transz akcji Banku, przyznanych w 2020 i 2022 roku w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Banku.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze