Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Luty 2021

Raport bieżący nr 6/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 17 ust. 2 pkt 4/ Statutu Banku oraz stosownie do rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, dokonała wyboru Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. („Deloitte”) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2021 – 2023 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach.

Dowiedz się więcej -Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 5/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za IV kw. 2020 r./2020 r.”.

Dowiedz się więcej -Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2020

Styczeń 2021

Raport bieżący nr 4/2021

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kw. 2020 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium w wysokości 379,6 milionów złotych. Wyższy poziom rezerw w porównaniu z tymi w poprzednich kwartałach odzwierciedla negatywny trend w wyrokach sądowych oraz zmiany w modelu szacowania ryzyka. W wyniku takiego poziomu rezerw i pomimo dobrych wyników operacyjnych, Bank spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kw. 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do zastosowania się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), dotyczącego polityki dywidendowej Banku w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Informacja dotycząca zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wydaną na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo bankowe, zalecającą Bankowi przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie CRR”), poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 3,35 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia CRR, na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 2,52 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia CRR) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 1,88 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia CRR). Nowy poziom w.w. wymogu kapitałowego jest niższy o 1,52 p.p., w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym Nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dowiedz się więcej -Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)