Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Wrzesień 2023

Raport bieżący nr 31/2023

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r., informuje, że 27 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, transzy 2, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 milionów EUR („obligacje”).

Dowiedz się więcej -Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 30/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 20 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR.

Dowiedz się więcej -Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN.

Raport bieżący nr 29/2023

Zarząd Banku Millennium ("Bank"), informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 338 646 569 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 357 917 521 zł.

Dowiedz się więcej -Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Raport bieżący nr 28/2023

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r., informuje, że 18 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400 milionów EUR („obligacje”).

Dowiedz się więcej -Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 27/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 11 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium.

Dowiedz się więcej -Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Sierpień 2023

Raport bieżący nr 25/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Lipiec 2023

Raport bieżący nr 24/2023

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [obecnie Komisja Nadzoru Finansowego] z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. [Bank], zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. [wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.] na akcje Banku [wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.], związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 23/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 128 akcji imiennych na 128 akcji na okaziciela.

Dowiedz się więcej -Zamiana 128 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

Raport bieżący nr 22/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 13 lipca 2023 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”), potwierdziła Long-Term Issuer Default Rating (IDR) oraz Local Currency Long-Term IDR (LC LT IDR) dla Banku na poziomie 'BB' a także zmieniła perspektywy dla tych ratingów na ‘Pozytywna’ ze ‘Stabilna’. Dodatkowo, Fitch potwierdził Viability Rating (VR) dla Banku na poziomie 'bb'.

Dowiedz się więcej -Potwierdzenie głównych ratingów Banku Millennium przez agencję ratingową Fitch i zmiana ich perspektywy na ‘Pozytywna’ ze ‘Stabilna’.

Czerwiec 2023

Raport bieżący nr 21/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 26 czerwca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 punkty 1/ - 6/ uchwały nr 27 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 30 marca 2023 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 30 marca 2023 r.