Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

12.05.2023 o godz. 14:20

Raport bieżący nr 17/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 11 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ i 2/ uchwały nr 31 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 30 marca 2022 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 10/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarejestrowana zmiana polega na dodaniu, w § 5 ust. 2 Statutu Banku, po punkcie 12), punktu 12 z indeksem 1, w brzmieniu: "12(1) ) pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe," oraz na nadaniu nowego brzmienia § 18 ust. 3-5 Statutu Banku. Nowe brzmienie § 18 ust. 3-5 jest następujące:

„3.Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Banku. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej (bankowej), zaś przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

4.Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym przynajmniej raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

5.W zakresie dopuszczalnym prawem, zadania Komitetu Audytu obejmują w szczególności:

1/ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską powierzonego jej badania, kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w sytuacji, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego,

2/ opracowanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, z uwzględnieniem warunków świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,

3/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesu sprawozdawczości finansowej,

4/ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku, a także skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,

5/ wnioskowanie do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,

6/ zatwierdzanie własnych regulacji wewnętrznych.”

PODSTAWA PRAWNA:
Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.