Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

30.03.2023 o godz. 18:25

Raport bieżący nr 12/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 30 marca 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

Lp. AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW % UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZ % UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1. BANCO COMERCIAL PORTUGUES 607 771 505 64,58 50,10
2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 107 970 000 11,47 8,90
3. DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 80 760 035 8,58 6,66
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 67 417 542 7,16 5,55

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.