Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2023 r.

03.03.2023 o godz. 21:18

Raport bieżący nr 8/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Informacja o sposobie głosowania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2022: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 3).
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, określonego w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego:
  - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022,
  - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
  - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności w roku 2022 Rady i jej komitetów,
  oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 5).
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwały od nr 6 do nr 24).
 12. Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 25).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 27).
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki):

 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
 2. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenielink otwiera się w nowym oknie
 3. załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
 4. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022link otwiera się w nowym oknie
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej link otwiera się w nowym oknie
 6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim