Znaczące pozycje mające wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2022 r.

07.10.2022 o godz. 17:24

Raport bieżący nr 27/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 447 milionów złotych. Dodatkowo, rezerwy w wysokości 51 milionów złotych zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

W rezultacie, wartość bilansowa rezerw na to ryzyko na koniec września 2022 roku osiągnęła wartość około 5 270 milionów złotych (z czego 4 881 milionów złotych na portfel kredytów udzielonych przez Bank).

Bank kontynuował działania mające na celu zmniejszenie portfela walutowych kredytów hipotecznych poprzez oferowanie kredytobiorcom polubownych rozwiązań. III kwartał 2022 roku był szóstym kwartałem z rzędu w którym liczba dobrowolnych ugód przekroczyła 2 000 i była wyższa niż liczba nowych pozwów przeciwko Bankowi w tym samym okresie. Koszt tych ugód był wyższy niż koszt ugód w II kwartale 2022 r. z uwagi na trendy w kursach walutowych oraz zmiany stóp procentowych. W rezultacie tych ugód oraz pozostałych naturalnych czynników, na koniec września 2022 liczba aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank spadła poniżej poziomu 40 tys., podczas gdy wartość portfela tych kredytów wyrażona w CHF i bez korekty o rezerwy na ryzyko prawne była niższa o 18% r/r.

Dodatkowo, w III kwartale 2022 roku, Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. („Grupa”) rozpoznała z góry w ciężar wyników okresu koszt wakacji kredytowych w wysokości 1 423 miliona zł (Bank solo: 1 385 miliona złotych). W efekcie tych kosztów, Bank/Grupa zaraportują negatywny wynik netto w III kwartale 2022 roku jak wcześniej sygnalizowano w raporcie bieżącym 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku.

Więcej informacji na temat tych czynników oraz wyników finansowych za III kwartał 2022 roku zostanie podanych do publicznej wiadomości w kwartalnym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na dzień 24 października 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR