Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2022 roku.

21.12.2021 o godz. 17:00

Raport bieżący nr 37/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Banku w roku 2022:

  1. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 21.02.2022 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 26.04.2022 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 26.07.2022 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 24.10.2022 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wstępne niezaudytowane wyniki skonsolidowane za 2021 rok zostaną przekazane w dniu 1 lutego 2022 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

§ 80 oraz § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757)