Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

25.11.2021 o godz. 14:50

Raport bieżący nr 34/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nakazującą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie skonsolidowanym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,79 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1, ze zm. – dalej „rozporządzenie nr 575/2013”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,09 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,56 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Nowy poziom w.w. wymogu kapitałowego jest niższy o 56 p.b., w porównaniu z poziomem w.w. wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Decyzja ta została wydana na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

W rezultacie powyższej decyzji, w oparciu o obecnie dostępne informacje i rozumienie Banku, Bank powinien utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załącznik do Raportu bieżącego nr 34/2021link otwiera się w nowym oknie